Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 24. maj 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev modtaget i sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 9. marts 2011 klaget over en afgørelse truffet af Jordbrugets Uddannelser den 4. marts 2011 om, at De ikke kan godkendes som praktikplads for elever under uddannelse til planteskolegartner, speciale produktion.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A og B var på besigtigelse på Deres virksomhed den 28. februar 2011.

Det fremgår endvidere af sagen, at De indtil 31. marts 2011 har været godkendt til at beskæftige 2 udenlandske praktikanter inden for landbrug med frilandsgartneri.

Ved mail af 28. februar 2011 oplyser B til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser, at man ved besigtigelsen af Deres virksomhed kunne konstatere, at der ikke under de nuværende forhold er en produktion på stedet, der muliggør en beskæftigelse af elever med uddannelsesrelevant arbejde hele året rundt. Endvidere fremgår det af mailen, at hvis virksomheden beslutter at iværksætte en produktion, der giver grundlag for beskæftigelse af elever også om vinteren, kan det være relevant for virksomheden på ny at søgegodkendelse. Endelig fremgår det af mailen, at man i afslaget kan henlede opmærksomheden på de retningslinjer, som uddannelsesudvalget har vedtaget med hensyn til godkendelse af en konkret kombinationsaftale med en anden virksomhed.

Ved brev af 4. marts 2011 træffer Jordbrugets Uddannelser den afgørelse, at De ikke godkendes som praktikvirksomhed for elever under uddannelse til planteskolegartner, speciale produktion. Udvalget har ved afgørelsen lagt vægt på, at der på nuværende tidspunkt ikke er en produktion i virksomheden, som muliggør beskæftigelse af elever med uddannelsesrelevant arbejde hele året rundt. I afgørelsen oplyses, at såfremt virksomheden ikke kan beskæftige en elev hele året rundt med relevant arbejde for uddannelsen, kan virksomheden eventuelt godkendes til en bestemt elev under forudsætning af, at der indgås kombinationsaftale, almindelig eller kort uddannelsesaftale omfattende en praktikperiode med relevant beskæftigelse, eller såfremt virksomheden ved indgåelse af uddannelsesaftalen ved udstationering forpligter sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden godkendt virksomhed.

De klager ved brev modtaget i sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 9. marts 2011 over Jordbrugets Uddannelsers afgørelse under henvisning til, at De har uddannet elever de sidste 8 år, og der ikke er ændret væsentligt på kulturvalg og vilkår, der tilbydes elever nu som tidligere.

Ved brev af 18. marts 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Jordbrugets uddannelser om Deres klage.

Jordbrugets Uddannelser har i brev af 29. marts 2011 afgivet en udtalelse i sagen. Af denne fremgår det, at udvalget ikke finder, at der er fremkommet oplysninger i sagen, der giver grundlag for at ændre udvalgets afgørelse af 4. marts 2011. Der henvises i brevet til, at udvalget bl.a. har fastsat følgende retningslinjer for godkendelser af praktikvirksomheder:

”Såfremt virksomheden ikke kan beskæftige en elev hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen, kan virksomheden normalt ikke godkendes.

Virksomheden kan dog evt. godkendes til en bestemt elev under forudsætning af, at der indgås kombinationsaftale, almindelig eller kort uddannelsesaftale omfattende en praktikperiode med relevant beskæftigelse eller såfremt virksomheden ved indgåelse af uddannelsesaftalen ved udstationering forpligter sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden godkendt virksomhed.”

Endvidere fremgår det af brevet fra Jordbrugets Uddannelser, at A og B under besigtigelsen konstaterede, at virksomheden pt. ikke kan beskæftige en elev hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen. Virksomheden blev desuden i afslaget gjort opmærksom på, at virksomheden har mulighed for at blive godkendt til en bestemt elev under bestemte forudsætninger. Endelig fremgår det af brevet, at det forhold, at virksomheden tidligere har været godkendt til udenlandske praktikkanter af Dansk Landbrug m.fl. ikke i sig selv kan begrunde en godkendelse og for øvrigt er uden betydning for sagens afgørelse.

Ankenævnet har truffet følgende

Afgørelse

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Jordbrugets Uddannelsers afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden ikke året rundt kan beskæftige en elev på fuld tid med arbejdsopgaver, der er relevante for uddannelsen Nævnet har. herved alene ved afgørelsen taget stilling til, hvorvidt De kan godkendes til elever i erhvervsuddannelsen i overensstemmelse med erhvervsuddannelsesloven.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.