Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/66

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklerne ”[PERSON A] HJÆLPER DE 2 ANDRE” og ”[Person A] hjælper to venner i nød” på B.T. og bt.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte, jf. punkt A.1.

Det følger af Indsamlingsloven (§ 5a i lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006), at pyramidespil er forbudt. Avisen har – som erkendt – ikke dokumenteret, at [Klager] skulle have ”spekuleret i pyramidespil”. Pressenævnet udtaler kritik af B.T. og bt.dk for ikke inden offentliggørelsen at kontrollere tilstrækkeligt, hvorved offentliggørelse af skadelige oplysninger kunne være undgået.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at en berigtigelse skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Pressenævnet finder, at B.T. den 1. april 2011 behørigt har berigtiget forholdet og pålægger derfor ikke papirudgivelsen offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49.

For så vidt angår rettelsen på bt.dk, finder Pressenævnet, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at bt.dk den 29. marts 2011 indarbejdede rettelsen i den oprindelige artikel. Nævnet finder videre, at udsagnet ”pyramidelignende” fremstår som avisens vurdering, ikke en faktisk oplysning.

Læsere af den oprindelige artikel af 22. marts 2011 med fejlen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksomme på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet kritik af bt.dk for ikke at berigtige fejlen på behørig vis.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af bt.dk at offentliggøre et kendelsesresume.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel på bt.dk og en identisk artikel i B.T. den 22. marts 2011 samt en utilstrækkelig rettelse på bt.dk den 31. marts 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

I B.T. (på side 12) og på bt.dk bragte avisen den 22. marts 2011 henholdsvis artiklerne ”[PERSON A] HJÆLPER DE 2 ANDRE” og ”[Person A] hjælper de to venner i nød”, hvoraf bl.a. følgende afsnit fremgik:

”Ingen tvivl om, at gendannelsen kommer belejligt, specielt for [Person B] efter det mislykkede Las Vegas-eventyr og [Klager]s ditto spekulation i pyramidespil.”

Samme dag bragte B.T. (på side 13) artiklen ”Million-underskud”, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”[Klager]s anpartsselskab Andy havde 10,5 mio. kr. i egenkapital i 2004/05 og præsenterede millionoverskud på millionoverskud.

Det seneste regnskab er imidlertid ikke noget at smile ad.

Nu er [Klager]s selskab raslet ned i værdi, så egenkapitalen ligger på minus 2,4 mio. I alt har han altså tabt ca. 13 mio. kr. på seks år.

Skuespilleren har været uheldig med både aktieinvesteringer og et boligsalg, hvor han måtte sælge sin 248 kvadratmeter store liebhavervilla i Bagsværd for 12 mio. kr. under den udbudte pris på 25 mio.”

[Klager] klagede den 29. marts 2011 til Pressenævnet, der videresendte klagen til avisen.

Bt.dk rettede herefter den 31. marts 2011 det påklagede afsnit i artiklen ”[Person A] hjælper de to venner i nød” til: ”… [Klager]s ditto pyramidespils-lignende investering.”

Nederst i artiklen indsatte bt.dk følgende:

Rettelse: Bt.dk skrev d. 22. marts 2011 i artiklen '[Person A] hjælper de to venner i nød', at [Klager] havde mistet penge ved 'mislykket spekulation i pyramidespil'. Det er ikke tilfældet. B.T. beklager.”

Den 1. april 2011 bragte B.T. (på side 2) følgende:

Rettelse

B.T. skrev 22. marts 2011 i artiklen ”[Person A] hjælper de to andre”, at [Klager] havde mistet penge ved ”mislykket spekulation i pyramidespil”. Det er ikke tilfældet. B.T. beklager.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at avisen anklager ham for at spekulere i noget, der er ulovligt. Han har aldrig deltaget i pyramidespil. Da det er ulovligt, er udsagnet ”… [Klager]s ditto spekulation i pyramidespil” krænkende. Udsagnene ”mislykket” og ”spekulation” forstærker beskrivelsen.

[Klager] har anført, at selskabet Amway er Multi Level Marketing. Multi Level Marketing og pyramidespil er to forskellige ting. Førstnævnte har statsadvokaten skriftligt ”givet grønt lys” for i 2005. Multi Level Marketing handler om at bruge nogle produkter og opbygge et team af samarbejdspartnere, der også anvender produkterne og fortæller om dem. De får bonus for de produkter, der er købt og solgt over hele deres team. Man anvender en fordelingsnøgle, så uanset hvor i teamet man er placeret, kan man tjene mere end de andre, hvis man gør mere end de øvrige. De penge, som normalt bruges på reklame, bliver fordelt mellem partnerne, der forestår markedsføringen. Indtjeningen er således baseret på reelt forbrug af produkter – til forskel fra pyramidespil, hvor indtjeningen kommer fra rekrutteringen (hvor det koster penge ”at være med”).

Herudover skriver B.T. i artiklen, at pengene er tabt penge på Multi Level Marketing. Det er ikke korrekt. Den del af virksomheden giver overskud. Anpartsselskabet har en række aktiviteter, og nogle af de satsninger har endnu ikke givet overskud. Klagers tab har været på aktiemarkedet.

Avisen kunne have forklaret klagers økonomiske situation som i artiklen ”[Klager] og [Person B] i økonomiske problemer” af 18. februar 2010, hvor B.T. faktisk spurgte klager. [Klager] har endelig anført, at avisens rettelse ”pyramidespils-lignende” er upassende og utilstrækkelig.

2.2 B.T.s synspunkter

Avisen har anført, at avisen behandlede klagen hurtigt og rettede fejl efter gængs procedure, hvorfor der ikke er grundlag for, at Pressenævnet udtaler kritik i sagen. Der er tvivl om, hvorvidt klagers investeringer kan kaldes ”pyramidespil” eller ”pyramidespilslignende”, men [Klager] imødekommes.

Avisen retter udsagnet i papirudgivelsen og på bt.dk. På bt.dk ændres udsagnet til det langt mindre belastende udsagn ”pyramidelignende”, som tidligere er blevet benyttet i artiklen ”DE HAR TABT 22 MIO. KR.” af 17. juli 2010 og i oplægget til Deadline på DR2 den 18. september 2009.

Avisen har herudover anført, at udsagnet ”pyramidespil” bliver brugt i medierne til at betegne den virksomhed, som klager har beskæftiget sig med. Et opslag de seneste otte år på Infomedia vil dokumentere dette.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Karsten Kolding.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte, jf. punkt A.1.

Det følger af Indsamlingsloven (§ 5a i lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006), at pyramidespil er forbudt. Avisen har – som erkendt – ikke dokumenteret, at [Klager] skulle have ”spekuleret i pyramidespil”. Pressenævnet udtaler kritik af B.T. og bt.dk for ikke inden offentliggørelsen at kontrollere tilstrækkeligt, hvorved offentliggørelse af skadelige oplysninger kunne være undgået.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at en berigtigelse skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Pressenævnet finder, at B.T. den 1. april 2011 behørigt har berigtiget forholdet og pålægger derfor ikke papirudgivelsen offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49.

For så vidt angår rettelsen på bt.dk, finder Pressenævnet, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at bt.dk den 29. marts 2011 indarbejdede rettelsen i den oprindelige artikel. Nævnet finder videre, at udsagnet ”pyramidelignende” fremstår som avisens vurdering, ikke en faktisk oplysning.

Læsere af den oprindelige artikel af 22. marts 2011 med fejlen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksomme på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet kritik af bt.dk for ikke at berigtige fejlen på behørig vis.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af bt.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

Bt.dk bragte den 22. marts 2011 en artikel, hvoraf det fremgår, at [Klager] skulle have spekuleret i pyramidespil. Det har avisen ikke dokumentation for og rettede efterfølgende teksten i artiklen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen og den foretagne rettelse.

Det følger af Indsamlingsloven, at pyramidespil er ulovligt.

Pressenævnet finder, at bt.dk har tilsidesat god presseskik ved at bringe en forkert og skadelig oplysning, der ikke var kontrolleret inden offentliggørelsen. Nævnet har derfor udtalt kritik af avisen.

Pressenævnet finder videre, at bt.dk har tilsidesat god presseskik ved ikke at bringe rettelsen som en selvstændig artikel – i tillæg til den indarbejdede rettelse – så oprindelige læsere kunne blive gjort opmærksomme herpå. Disse læsere kan ikke forventes på ny at klikke ind på den oprindelige artikel og derved blive gjort bekendt med rettelsen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenævnet.dk.”

Afgjort den 24. maj 2011