Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

(Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. april 2011 og var til 1. behandling den 13. maj 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring

Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 6. maj 2011 høringsmaterialet til udvalget. Den 9. maj 2011 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti støtter dette forslag om en medgiftsordning, selv om S og SF tvivler på, at denne ordning vil løse de værste problemer i bankverdenen. S og SF finder, at ordningen er en naturlig konsekvens for forligskredsen vedrørende Bankpakke III.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Helge Sander (V) fmd. Torsten Schack Pedersen (V) Marion Pedersen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Erling Bonnesen (V) Colette L. Brix (DF) nfmd. Pia Adelsteen (DF) Carina Christensen (KF) Rasmus Jarlov (KF) Orla Hav (S) Benny Engelbrecht (S) Henrik Dam Kristensen (S) Niels Sindal (S) Karsten Hønge (SF) Steen Gade (SF) Morten Østergaard (RV) Frank Aaen (EL)

Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 206

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til lovforslaget samt høringsmateriale, der er sendt i høring d. 29/4-11, fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 206

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om det ville have været muligt at redde Amagerbanken, hvis den foreslåede medgiftsordning havde været på plads noget tidligere, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå