Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

(Ændring af styrelse af visse uddannelsesinstitutioner samt fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, som ændret ved lov nr. 1268 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk.1, affattes således:

»Loven gælder for følgende statslige institutioner under Kulturministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.«

3. § 2 a affattes således:

»§ 2 a. Arkitektskolen Aarhus har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur.«

4. § 4 ophæves.

5. I § 11 ophæves stk. 2-4.

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

6. Efter § 11 indsættes i kapitel 4:

»§ 11 a. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole ledes af en rektor.

Stk. 2. Rektor på de institutioner, der er nævnt i stk. 1, træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved denne lov eller i henhold til § 11, stk. 1, er henlagt til kulturministeren eller til institutionens kollegiale organer.

Stk. 3. Kulturministeren ansætter og afskediger rektor.

Stk. 4. På de institutioner, der er nævnt i stk. 1, nedsættes et eller flere kollegiale organer. Institutionens øverste kollegiale organ inddrages i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution, og medvirker ved fastlæggelsen af retningslinjer for dens langsigtede virksomhed og udvikling.

§ 11 b. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus er statsinstitutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer beskikket af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Bestyrelsen skal samlet have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, organisation og økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger et antal eksterne bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden og næstformanden. De af kulturministeren udpegede eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi og udgør sammen med det af Statens Kunstråd udpegede medlem, jf. stk. 4, et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 4. Statens Kunstråd udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kunstfaglige kvalifikationer inden for et eller flere af institutionens hovedfagområder.

Stk. 5. Et mindretal af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt medarbejdere og studerende.

Stk. 6. Eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter beskikkes for en periode på 4 år, jf. stk.1, mens studenterrepræsentanter beskikkes for en periode på 2 år. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 7. Kulturministeren kan beslutte, at bestyrelsen skal træde tilbage, hvis ministeren vurderer, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar, jf. § 11 c, stk. 1. I så fald beskikkes en ny bestyrelse efter reglerne i stk. 2-6.

§ 11 c. Bestyrelsen er over for kulturministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed, for institutionens anvendelse af bevillingen, for institutionens regnskab og for overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen underskriver institutionens regnskab.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fremme institutionens strategiske virke og varetage institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

Stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor institutionens budget, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse.

§ 11 d. Rektor på de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af institutionens undervisning, forskning, kunstneriske udviklingsvirksomhed, administration og økonomi.

Stk. 2. Rektor på de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, ansætter og afskediger institutionens øvrige personale.

§ 11 e. På de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, nedsættes et fagligt råd, hvor rektor er formand.

Stk. 2. Rådet rådgiver rektor i faglige anliggender og høres i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Rådet kan udtale sig om alle faglige forhold af væsentlig betydning for institutionens virksomhed og har pligt til at drøfte de faglige forhold, som rektor forelægger.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Stk. 1. § 11 a, stk. 3, får virkning for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, når den person, som er rektor på tidspunktet for lovens ikrafttræden, fratræder sit hverv.

Stk. 2. § 11 c, stk. 3, får virkning for Arkitektskolen Aarhus, når den person, som er rektor på tidspunktet for lovens ikrafttræden, fratræder sit hverv.

Stk. 3. Senest den 1. maj 2012 skal bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering have ansat en rektor i medfør af § 11 c, stk. 3. Indtil da virker de tre personer, der indtil lovens ikrafttræden var rektorer på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, i deres hidtidige hverv.

Givet på Fredensborg Slot, den 31. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Per Stig Møller

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.