Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

(Nedlæggelse af ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 10. december 2009, som ændret ved § 12 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.«

2. Kapitel 3 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Ansøgning om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån i medfør af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december 2011. Ansøgning om statsgaranti for supplerende lån i medfør af lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, lovbekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006 og lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december 2011. Ansøgning om statsgaranti for tillægslån i medfør af lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008 skal være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december 2011.

Stk. 3. Ansøgninger om statsgaranti for lån, supplerende lån og tillægslån til yngre jordbrugere, der er modtaget inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, herunder bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne eller lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Stk. 4. De hidtil gældende love og bekendtgørelser om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere finder fortsat anvendelse for statsgarantier, der ydes eller er ydet for lån, supplerende lån og tillægslån, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, indtil ordningen med garanti for lån til yngre jordbrugere er fuldt udfaset, fastsætte regler i henhold til de hidtil gældende regler i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Høegh