Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
32003L0088
 
32005L0036
 
32006L0025
 
32006L0042
 
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1137
 
32011R0213
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven1)

I medfør af § 3, stk. 2, 3, 5 og 6, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, lov nr. 287 af 15. april 2009 og lov nr. 467 af 18. maj 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:

Rørledninger

§ 1. Offshoresikkerhedslovens §§ 5-7, § 8, stk. 2-6, §§ 9-10, 12-15, 18-23, § 25, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., §§ 26-27, § 28, stk. 1 og 2, §§ 29, 31, 32 a, 33-35 og 37, § 40, stk. 1, §§ 41-43, § 45, stk. 4 og 5, §§ 52, 52 a, 56, 57, 59-62 og 64-77 finder inden for søterritoriet og kontinentalsokkelområdet, herunder bælter og sunde, anvendelse på rørledninger, der anvendes i forbindelse med rørbunden transport af kulbrinter og andre stoffer og materialer mellem offshoreanlæg og anlæg på land eller mellem flere offshoreanlæg.

Indkvarteringsfaciliteter på skibe

§ 2. Offshoresikkerhedslovens § 5, stk. 2, § 7, § 8, stk. 2 og 4, §§ 11-17 og 20-24, § 25, stk. 1, §§ 26, 34, 36 og 37, § 40, stk. 1, §§ 41-43, § 45, stk. 1-3 og 5, §§ 46, 48-50, 52, 59 og 61-77 finder anvendelse på indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger, som ikke er omfattet af offshoresikkerhedslovens definition i § 2, stk. 1, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang, det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer.

Specialfartøjer m.v.

§ 3. Offshoresikkerhedslovens §§ 5-18, 20-22 og 24, § 25, stk. 1 og 3, §§ 26 og 26, § 33, stk. 2, §§ 34, 35 og 37, § 38, stk. 2 og 3, §§ 39-44, § 45, stk. 1-3 og 5, §§ 46, 48-50, 52-55, 59-62 og 63 a-77 finder anvendelse på de aktiviteter med tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr m.v., på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3 og 4 (specialfartøjer m.v.), og som ikke er omfattet af definitionen i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 1, i det omfang aktiviteterne er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter.

Aktiviteter på offshoreanlæg omfattet af undergrundsloven

§ 4. Offshoresikkerhedslovens §§ 5-37, § 38, stk. 2 og 3, og §§ 39-77 finder anvendelse på de aktiviteter på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1186 af 9. oktober 2007 om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Energistyrelsen, den 25. maj 2011

Ib Larsen

/ Dewi Dylander

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, EF-Tidende 2003, nr. L 299, side 9, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 213/2011 af 3. marts 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 59, side 4, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2006, nr. L 114, side 38, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning), EU-tidende 2006, nr. L 157, side 24, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 310, side 29.