Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlæg

§ 1

I bekendtgørelse nr. 398 af 15. maj 2008 om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlæg foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 55, stk. 1, og § 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 287 af 15. april 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter med tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr m.v., på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3 og 4 (specialfartøjer m.v.), og som ikke er omfattet af definitionen i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 1, i det omfang aktiviteterne er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter, jf. § 3 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. § 4 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Energistyrelsen, den 25. maj 2011

Ib Larsen

/ Dewi Dylander