Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1482 af 14. december 2010 om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Endvidere finder kapitel 2-5 og 12-14 anvendelse på de aktiviteter med tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr m.v., på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3 og 4 (specialfartøjer m.v.), og som ikke er omfattet af definitionen i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 1, i det omfang aktiviteterne er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter, jf. § 3 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Endvidere finder bekendtgørelsen anvendelse på de aktiviteter på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. § 4 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Klima- og Energiministeriet, den 26. maj 2011

Lykke Friis

/ Ib Larsen