Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 26. maj 2011 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

(Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

Til § 4

Af økonomi- og erhvervsministeren:

1) Efter »Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte lovens ikrafttrædelsestidspunkt.« indsættes: »Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft for Færøerne og Grønland på andre tidspunkter.«

[Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen, således at det muliggøres, at lovforslaget kan træde i kraft for Færøerne og Grønland på et andet tidspunkt, end hvad økonomi- og erhvervsministeren måtte beslutte for Danmark i henhold til bemyndigelsesbestemmelsen.

Baggrunden for dette ændringsforslag er, at Grønland har meddelt Økonomi- og Erhvervsministeriet, at lovforslaget ønskes fremsat på en samling før vedtagelsen, og at lovforslaget først kan forelægges Inatsisartut (Landstinget) på efterårssamlingen, der starter til september 2011.

Med ændringsforslaget får ministeren således mulighed for at sætte loven i kraft for Færøerne og Grønland, når de respektive organer har haft mulighed for at behandle lovforslaget. Med forslaget bliver det ligeledes muligt at sætte loven i kraft for f.eks. Færøerne førend for Grønland.