Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

(Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 170 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Forsikringen kan kombineres med invalidesum, der udbetales til forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen med mindst 2/3

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 10, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »invaliditet«: »eller i tilfælde af tidligere indtrådt livstruende sygdom«.

3. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.«

4. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., ændres »invaliditet« til: »kontohaverens varigt nedsatte funktionsevne«.

5. I § 11 A indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Til kontoen kan knyttes en invalidesumsforsikring som nævnt i § 8, stk. 2.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »førtidspension«: », eller i tilfælde af livstruende sygdom«.

7. I § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., og § 18 A, stk. 1, 4. pkt., ændres »invaliditet« til: »varigt nedsat funktionsevne«.

8. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.«

9. I § 18 A, stk. 1, 3. pkt., ændres »invaliditet« til: »varigt nedsatte funktionsevne«.

10. § 25 affattes således:

»§ 25. Af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 40 pct.

1. ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år eller den lavere pensionsalder, der måtte være godkendt af Ligningsrådet, men inden det fyldte 70. år eller første policedag herefter,

2. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat funktionsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, og som berettiger ejeren til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension efter reglerne i lov om social pension eller til at få forsikringssummen udbetalt i medfør af policens bestemmelser om udbetaling ved invaliditet,

3. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat funktionsevne, der er indtruffet før oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, hvis ejeren på tidspunktet for oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed modtog invaliditetsydelse i henhold til lov om social pension,

4. ved udbetaling til ejeren, når der hos denne efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed er indtrådt en livstruende sygdom,

5. ved udbetaling af invalidesum som nævnt i § 10, stk. 2, og § 12, stk. 2,

6. ved udbetaling efter ejerens død,

7. ved ejerens fyldte 70. år eller første policedag herefter eller

8. ved udbetaling til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle eller eventuelle begunstigede efter dennes død, når kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed er udloddet til ægtefællen efter § 30, stk. 2, og udbetales i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 4.«

11. § 26 affattes således:

»§ 26. Ved afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, 6 eller 7, svares der afgift af værdien (genkøbsværdi, kapitalværdi, indestående og lign.) af samtlige ejerens kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed, jf. dog stk. 2. Hvis der i tilfælde, der omfattes af § 25, stk. 1, nr. 1, kun udbetales en del af ejerens kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed, kan ejeren dog kræve, at afgiften i stedet beregnes af det udbetalte beløb efter § 28.

    Stk. 2. Ved afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, i tilfælde, hvor Ligningsrådet har godkendt en lavere pensionsalder end det fyldte 60. år, og hvor afgiftsberegningen sker før det fyldte 60. år, svares der uanset stk. 1 kun afgift af de kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed og dele deraf, der omfattes af godkendelsen, og som udbetales før det fyldte 60. år. Afgiftsberegning efter 1. pkt. kan kun finde sted én gang, jf. stk. 4. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed og dele deraf inden ejerens fyldte 60. år skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

    Stk. 3. Ved afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, svares der afgift af værdien (genkøbsværdi, kapitalværdi, indestående og lign.) af alle kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed og dele deraf, der udbetales på grund af den varige nedsættelse af funktionsevnen eller sygdommen. Afgiftsberegning efter 1. pkt. kan kun finde sted én gang, jf. stk. 4. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Ved anvendelsen af 2. pkt. anses betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til afgiftsberigtigelse af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten afgiftsberigtigelsen er sket efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

    Stk. 4. Hvis ejeren af en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed har andre kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed, hvoraf der ifølge stk. 1-3 også skal foretages afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, skal der foretages afgiftsberegning af samtlige afgiftspligtige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed senest ved udgangen af det kalenderår, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger er udbetalt. Er den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed afgiftsberigtiget i december, skal der dog foretages afgiftsberegning af samtlige afgiftspligtige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed inden udgangen af januar i det efterfølgende kalenderår. Er der ikke sket afgiftsberigtigelse af samtlige afgiftspligtige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed inden for den i 1. eller 2. pkt. nævnte frist, skal den eller de ophævede ordninger afgiftsberigtiges efter § 28.

    Stk. 5. Skatteministeren kan efter ansøgning fra ejeren tillade, at afgiftsberigtigelse efter stk. 4, 3. pkt., undlades. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal gives, skal det tages i betragtning, hvorvidt ejeren må antages at have været vidende om, at han eller hun ejer en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som ikke er blevet hævet.

    Stk. 6. Udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, må først ske, når ejeren har afgivet erklæring om, hvorvidt han eller hun har anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed. Fremgår det af erklæringen, at der er eller kan være indtrådt afgiftspligt for kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i et andet forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v., skal det udbetalende forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v. give det pågældende forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v. underretning herom.

    Stk. 7. Skatteministeren fastsætter, hvilke oplysninger der skal afgives i erklæringen efter stk. 6.«

12. I § 27, stk. 1, ændres i nr. 1 »§ 25, nr. 5« til: »§ 25, stk. 1, nr. 7«, og i nr. 3 ændres »§ 26, stk. 2« til: »§ 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4«.

13. I § 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 20«: »eller §§ 29 A-C«.

14. I § 29 A, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »invalidepension«: », eller efter, at der er indtrådt en livstruende sygdom hos medlemmet«

15. I § 29 A indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, 2. pkt.«

16. Efter § 29 B indsættes før overskriften før § 30:

»§ 29 C. Ved udbetaling af invalidesum som nævnt i § 8, stk. 2, og § 11 A, stk. 4, svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.«

17. I § 33 A, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 29 A«: », § 29 C«.

18. I § 34, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »29 A«: », 29 C«.

19. I § 37 indsættes efter »§ 26, stk. 1, 2. pkt.,«: »stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt.,«.

20. I § 40 A, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 29 B«: », § 29 C«.

21. I § 53 A, stk. 4, 2. pkt., ændres »død eller invaliditet« til: »død, invaliditet eller livstruende sygdom«.

22. I § 53 B, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »ved ejerens invaliditet«: », ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren«.

23. I § 57, stk. 1, ændres i nr. 3 og 4 »§ 26, stk. 4« til: »§ 26, stk. 6«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2000.

    Stk. 2. § 1, nr. 1, 5, 13, 16, 17, 18 og 20, har virkning for ratepensionsordninger, der oprettes den 15. maj 2000 og senere. For ratepensionsordninger, der er oprettet inden den 15. maj 2000, kan der indgås tillægsaftaler med tilsvarende indhold.

    Stk. 3. § 1, nr. 2, 3, 6, 8, 14 og 15, har virkning for kapitalpensionsordninger og pensionsordninger med løbende udbetalinger oprettet i pensionskasser, hvortil der er knyttet aftale om supplerende engangsydelser, der oprettes den 15. maj 2000 og senere. For sådanne pensionsordninger, der er oprettet inden den 15. maj 2000, kan der indgås tillægsaftaler med tilsvarende indhold.

    Stk. 4. § 1, nr. 10, 11, 12, 19 og 23, har virkning for kapitalpensionsordninger, hvis ejer opfylder betingelserne for udbetaling af kapitalpensionen den 15. maj 2000 eller senere.

Givet i København, den 29. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad