Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, lig-ningsloven og selskabsskatteloven

(Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, § 3 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 B indsættes før overskriften til § 5:

»Definition af iværksætteraktier

§ 4 C. Ved iværksætteraktier forstås aktier, som aktionæren (investorselskabet) har tegnet i et andet selskab (iværksætterselskabet), og hvor betingelserne i stk. 3-6 er opfyldt. Iværksætterselskabet må i enhver 12-måneders-periode højst udstede iværksætteraktier med en tegningsværdi på 18,7 mio. kr. Iværksætteraktier må ikke tegnes til underkurs i forhold til markedskursen. Overskrides beløbsgrænsen i 2. pkt., er det de først tegnede aktier, der anses for at være iværksætteraktier. Hvis betingelserne i stk. 3 ikke længere er opfyldt, anses aktierne for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Hvis aktierne som led i en skattefri fusion eller spaltning som nævnt i fusionsskatteloven ombyttes med aktier i samme eller et andet selskab, succederer de modtagne aktier i status som iværksætteraktier. Aktierne bevarer status som iværksætteraktier, hvis aktierne indskydes i et modtagende selskab i forbindelse med en skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver som nævnt i fusionsskatteloven eller i et erhvervende selskab i forbindelse med en skattefri ombytning af aktier som nævnt i § 36. 2. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang investorselskabet modtager kontantvederlag. Stk. 7 finder anvendelse efter en skattefri transaktion efter 1. og 2. pkt.

Stk. 3. Det er en forudsætning for, at aktier er omfattet af stk. 1, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Investorselskabet skal være omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller være et udenlandsk selskab, der er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Investorselskabet må ikke være under bestemmende indflydelse fra det offentlige som nævnt i selskabsskattelovens § 31 C. Investorselskabet kan være en udloddende investeringsforening omfattet af ligningslovens § 16 C, såfremt alle deltagerne i investeringsforeningen er selskaber som nævnt i 1. og 2. pkt.

2) Iværksætterselskabet skal være omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller være et udenlandsk selskab omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, der er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.

3) Iværksætterselskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. , jf. § 34, stk. 6.

4) Iværksætterselskabet må ikke udøve virksomhed inden for værfts-, kul- eller stålindustrien.

5) Investorselskabet skal dokumentere, at investeringerne er overskudsorienterede og forvaltes på et kommercielt grundlag.

Stk. 4. Det er en forudsætning for, at aktier er omfattet af stk. 1, at iværksætteraktierne tegnes enten i små selskaber, jf. § 4 D, stk. 1, der på tegningstidspunktet er i igangsætter-, opstarts- eller ekspansionsfasen, eller i mellemstore selskaber, jf. § 4 D, stk. 2, der på tegningstidspunktet er i igangsætter- eller opstartsfasen. Ved igangsætterfasen forstås finansiering med henblik på at studere, vurdere og udvikle et nyt koncept forud for opstartsfasen. Ved opstartsfasen forstås finansiering af produktudvikling og indledende markedsføring til virksomheder, som endnu ikke kommercielt afsætter deres varer eller tjenesteydelser og endnu ikke genererer overskud. Ved ekspansionsfasen forstås finansiering af vækst og ekspansion i en virksomhed, uanset om denne balancerer eller giver overskud, med henblik på forøgelse af produktionskapacitet, markeds- eller produktionsudvikling eller forøgelse af arbejdskapital. Ved vurderingen af, hvilken fase virksomheden er i, indgår partnerselskaber og tilknyttede selskaber, jf. bilag 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder.

Stk. 5. Det er en forudsætning for, at aktier er omfattet af stk. 1, at iværksætterselskabet på tegningstidspunktet

1) ikke er kriseramt som defineret i Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (2004/C 244/02) og

2) ikke har udstedt aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Stk. 6. Det er en forudsætning for, at aktier er omfattet af stk. 1, at iværksætterselskabets advokat eller godkendte revisor påser, at betingelserne i stk. 3-5 er opfyldt ved udstedelse af iværksætteraktier. Advokaten eller den godkendte revisor kan påse, at stk. 3, nr. 5, er opfyldt ved at indhente en skriftlig erklæring fra investorselskabet. For så vidt angår de øvrige betingelser, afgiver advokaten eller den godkendte revisor erklæring herom. Erklæringer indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med anmeldelsen af tegning af iværksætteraktier.

Stk. 7. Et investorselskab, der anvender iværksætteraktieordningen, skal hvert år selvangive om, at betingelserne i stk. 3, nr. 5, fortsat er opfyldt. Manglende selvangivelse medfører, at investeringerne ikke anses for forvaltet på kommercielt grundlag. Iværksætteraktierne vil herefter anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien.

Definition af små og mellemstore selskaber

§ 4 D. Ved små selskaber forstås selskaber, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 74,5 mio. kr.

Stk. 2. Ved mellemstore selskaber forstås selskaber, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 373 mio. kr. eller en samlet årlig balance på ikke over 321 mio. kr.

Stk. 3. Opgørelsen af antal beskæftigede og beløbsstørrelserne i stk. 1 og 2 sker på baggrund af bilag 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder.«

2. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 anvendes særskilt på iværksætteraktier.«

3. Efter § 8 indsættes før overskriften til § 9:

»Iværksætteraktier

Selskaber m.v.

§ 8 A. Gevinst ved afståelse af iværksætteraktier på et tidspunkt, der ligger 3 år eller mere efter erhvervelsen, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst som nævnt i 1. pkt. og udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., eller § 13, stk. 1, nr. 4, af iværksætteraktier, der ikke er omfattet af § 8, medregnes dog ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang den skattepligtige eller koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2, har haft fradragsberettigede tab på aktier i samme selskab i perioden, hvor den skattepligtige har ejet iværksætteraktierne.

Stk. 2. Gevinst ved afståelse på et tidspunkt, der ligger mindre end 3 år efter erhvervelsen af iværksætteraktier, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder dog ikke iværksætteraktier, der i hele ejerperioden har været omfattet af § 8.

Stk. 3. Tab ved afståelse af iværksætteraktier, der ikke er omfattet af § 8, kan fradrages efter § 9, stk. 3 og 4. § 9, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse i de i §§ 17, 18 og 19 nævnte tilfælde.«

4. I § 9, stk. 1, ændres »§ 8« til: »§§ 8 og 8 A«.

5. I § 9, stk. 2 og 3, ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 5 og 6«.

6. I § 9, stk. 3, ændres »jf. § 23, stk. 6« til: »jf. § 23, stk. 7«.

7. I § 9 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan tab kun fradrages, i det omfang tabet overstiger summen af gevinst og modtaget udbytte på iværksætteraktier, der ikke var omfattet af § 8, i det samme selskab, som den skattepligtige eller koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2, har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

8. I § 17, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »8,«: »8 A,«.

9. I § 20, stk. 1, ændres »§§ 8-10« til: »§§ 8, 9, 10«.

10. I § 23, stk. 3, ændres »jf. dog stk. 4-8« til: »jf. dog stk. 4-9«.

11. I § 23, stk. 5, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 7«.

12. I § 23 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Skattepligtige omfattet af § 6 skal anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på iværksætteraktier. Ved afståelse af iværksætteraktier opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Ved afståelse af iværksætteraktier, der har været omfattet af § 8, anvendes handelsværdien på tidspunktet, hvor aktierne ophørte med at være omfattet af § 8, som anskaffelsessum. Ved afståelse af iværksætteraktier, der er omfattet af § 8, anvendes handelsværdien på tidspunktet, hvor aktierne blev omfattet af § 8, som afståelsessum. Hvis der er flere perioder, hvor iværksætteraktierne ikke har været omfattet af § 8, finder 2.-4. pkt. anvendelse på hver periode.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

13. I § 23, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

14. I § 26, stk. 1, ændres »7 og 8, om lagerprincippet« til: »8 og 9, om lagerprincippet og § 23, stk. 6, om realisationsbeskatning af iværksætteraktier«.

15. I § 33, stk. 1, ændres »§ 23, stk. 8« til: »§ 23, stk. 9«.

16. I § 36, stk. 3, indsættes efter »efter §§«: »8 A,«.

17. I § 43, stk. 2, ændres »efter § 23, stk. 7« til: »efter § 23, stk. 8«.

18. I § 46, stk. 15, ændres »efter § 23, stk. 7« til: »efter § 23, stk. 8«.

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 og senest ved § 6 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 4, ændres »gæld« til: »selskabers gæld og personers gæld«.

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 254 af 30. marts 2011 og senest ved § 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 16 C, stk. 3, indsættes som nr. 11:

»11) Gevinst og tab på iværksætteraktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, opgøres, i tilfælde af at alle investorer er selskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, stk. 3, nr. 1, 3. pkt., efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 8 A.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 7 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og § 8 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra c, indsættes efter 2. pkt.:

»Skattepligten omfatter ikke udbytte af iværksætteraktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, når udbytte udloddes af aktier ejet i 3 år eller mere efter erhvervelsen, jf. dog aktieavancebeskatningslovens § 8 A, stk. 1, 2. pkt. Såfremt der er udbyttepræference på iværksætteraktierne, finder § 13, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.«

2. I § 13, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) Udbytte af iværksætteraktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, der er ejet i 3 år eller mere på udlodningstidspunktet, jf. dog aktieavancebeskatningslovens § 8 A, stk. 1, 2. pkt. Hvis selskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens § 2, også ejer andre aktier i iværksætterselskabet, jf. aktieavancebeskatningsloven § 4 D, hvor udbytter er skattepligtige, og der er udbyttepræference på iværksætteraktierne, jf. aktieavancebeskatningsloven § 4 C, omfatter skattefriheden efter 1. pkt. alene den del af det samlede udbytte, som forholdsmæssigt vedrører iværksætteraktierne.«

§ 5

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 3. Skatteministeren fastsætter, i det omfang det er foreneligt med EU-retten, at lovens §§ 1, 3 og 4 har virkning for aktier tegnet den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 2. Såfremt skatteministeren fastsætter, at lovens §§ 1, 3 og 4 har virkning for aktier tegnet den 1. januar 2011 eller senere, kan erklæringer og påtegninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4 C, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, udarbejdes og sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter lovens ikrafttræden. Erklæringer og påtegninger efter 1. pkt. skal senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde.

Stk. 3. § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for opgørelsen af gevinst og tab på gæld, for hvilken frigørelsen eller indfrielsen sker den 1. juli 2011 eller senere. Den skattepligtige kan dog vælge at opgøre gevinst og tab på gæld efter reglerne i kursgevinstlovens § 26, stk. 4, som ændret ved lovens § 2, hvis frigørelsen eller indfrielsen er sket den 27. januar 2010 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen