Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

(Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1560 af 21. december 2010, lov nr. 1563 af 21. december 2010, § 2 i lov nr. 1612 af 22. december 2010 og § 7 i lov nr. 254 af 30. marts 2011 og senest ved § 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 18, indsættes efter »eller til disses efterladte«: »og statslig godtgørelse til nyrepatienter med nefrogen systemisk fibrose (NSF), når godtgørelsen ydes, i sammenhæng med at patienterne har fået konstateret følgesygdommen NSF efter MR-scanning i det danske sundhedsvæsen med et gadoliniumholdigt kontrastmiddel«.

2. I § 7 F, stk. 1, nr. 2, ændres »og § 78, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer« til: »§ 78, stk. 1, og § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

3. Efter § 8 T indsættes:

»§ 8 U. Studerende, som fra og med indkomståret 2011 bliver berettiget til et særligt fradrag for gæstestuderende i Danmark i medfør af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem Danmark og Færøerne eller Grønland, kan ved indkomstopgørelsen som et rigsfællesskabsfradrag fratrække et beløb på 36.000 kr., jf. dog stk. 2. Fradrag efter 1. pkt. gives ud over fradrag i medfør af dobbeltbeskatningsaftalen og kan ikke vælges i stedet for dette.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 gives i den periode, hvor betingelserne for fradrag til gæstestuderende efter de nævnte dobbeltbeskatningsaftaler er opfyldt, og med de begrænsninger, som følger af dobbeltbeskatningsaftalerne. Er betingelserne kun opfyldt i en del af et indkomstår, gives fradraget forholdsmæssigt.«

4. I § 9 A, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»2. pkt. finder endvidere ikke anvendelse i forhold til godtgørelser, der udbetales i forbindelse med enkeltstående kortvarige tjenesterejser til samme midlertidige arbejdssted.«

5. I § 9 C, stk. 4, 20. pkt., indsættes efter »lov om arbejdsmarkedsbidrag § 2, stk. 1, nr. 1 og 2,«: »§ 4 og § 5,«.

6. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-15, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene beskattes, i det omfang rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver m.v. Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. (2010-niveau). Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr. (2010-niveau). Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene i 3.-5. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20. For både 3. og 5. pkt. gælder, at hvis godernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi. Værdien af følgende goder beskattes uden hensyn til grundbeløbene i 3.-5. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbene er overskredet:

1) Fri bil, fri sommerbolig og fri lystbåd, jf. stk. 4-6.

2) Fri kost og logi, når værdiansættelsen kan foretages efter de af Skatterådet fastsatte normalværdier.

3) Multimedier, jf. stk. 12.

4) Fri helårsbolig, personalelån og tv- og radiolicens.«

7. I § 16 indsættes som stk. 14 og 15:

»Stk. 14. Værdien af fri kost beskattes ikke, hvis pædagogisk spisetræning indgår som en del af den ansattes arbejde og den ansatte spiser sammen med og får samme mad som de personer, den ansatte spisetræner med.

Stk. 15. Værdien af fribilletter, som giver adgang til at deltage i et sportsligt eller kulturelt arrangement, beskattes ikke, hvis fribilletterne modtages af en person som led i et ansættelsesforhold. Det er en forudsætning for skattefritagelsen efter 1. pkt., at den ansatte modtager fribilletterne af sin arbejdsgiver, der sponsorerer det sportslige eller kulturelle arrangement, og at fribilletterne indgår som en tillægsydelse til arbejdsgiverens sponsorkontrakt med den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed.«

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, ændres »og 8 og § 8 a, stk. 2,« til: », 7 a og 8, § 8 a, stk. 2, og § 8 c,«.

2. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er en gift persons negative nettokapitalindkomst mindre end beløbsgrænsen i stk. 1, forhøjes den anden ægtefælles beløbsgrænse med forskelsbeløbet, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Er personens nettokapitalindkomst positiv, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles negative nettokapitalindkomst, inden ægtefællens beløbsgrænse forhøjes efter 1. pkt.«

3. I § 11, stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

4. I § 26, stk. 1, ændres »og 8 og § 8 a, stk. 2,« til: », 7 a og 8, § 8 a, stk. 2, og § 8 c,«.

§ 3

I lov nr. 472 af 12. juni 2009 om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, som ændret ved § 14 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, § 2 i lov nr. 624 af 11. juni 2010 og § 11 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 og 2, ændres »§ 7, stk. 1 og 3« til: »§ 7, stk. 1 og 6«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »§ 7, stk. 7-9« til: »§ 7, stk. 6«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2011, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for tilskud efter § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der er udbetalt den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 5, har virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 5. § 2 har virkning fra og med indkomståret 2012.

Givet på Amalienborg, den 1. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.