Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love1)

(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 2, ændres »nævnte ydelser.« til: »nævnte ydelser, jf. dog stk. 3.«

2. I § 11, stk. 3, indsættes som 7.-11. pkt.:

»For afgiftspligtig elektricitet til formål, som er nævnt i 1., 3. eller 4. pkt., ydes dog tilbagebetaling af afgift nævnt i § 6, stk. 2, med 12,5 øre pr. kWh (2015-niveau), herunder for ydelser omfattet af stk. 2. For modtagelse af leverancer, som er baseret på elektricitet, finder 7. pkt. ikke anvendelse. 7. pkt. finder heller ikke anvendelse for elforbrug, for hvilket der sker tilbagebetaling af afgift efter denne lovs øvrige regler. I perioden 2012-2014 ydes tilbagebetaling efter 7. pkt. med de satser, som fremgår af bilag 3 a. Satsen for tilbagebetaling, som er nævnt i 7. pkt., reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

3. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For at der kan ydes tilbagebetaling efter stk. 3, 7. pkt., skal den tilbagebetalingsberettigede mængde elektricitet være opgjort som den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler. Et af de øvrige nedenstående principper kan dog vælges, såfremt virksomheden kan godtgøre, at den derved ikke opnår øget tilbagebetaling af afgift efter denne lov, ud over hvad den kan opnå ved opgørelse efter 1. pkt. Virksomheder kan vælge mellem følgende principper ved opgørelsen af den mængde elektricitet, som ikke er berettiget til tilbagebetaling efter stk. 3:

1) Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler.

2) Den fremstillede mængde varme opgjort efter måler ganget med 1,1.

3) Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned eller den målte driftstid.«

4. I § 11, stk. 6, indsættes som 8. pkt.:

»For formål, som er tilbagebetalingsberettigede efter stk. 3, 7. pkt., gælder det samme, som gælder for formål, der ikke er tilbagebetalingsberettigede, i 6. og 7. pkt.«

5. I § 11, stk. 9, 1. pkt., ændres »46,3 kr.« til: »53,4 kr.«

6. § 11, stk. 16, 1. pkt., affattes således:

»Afgiften tilbagebetales efter stk. 1, 3 eller 15 i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift af elektricitet, varme eller kulde.«

7. I § 11 indsættes som stk. 19 og 20:

»Stk. 19. Virksomheder, der er momsregistrerede, kan vælge at foretage særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift. For elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 17, tilbagebetales den resterende afgift af denne elektricitet til forbrugeren af varmen. Tilbagebetalingen af den resterende afgift nedsættes med 14,8 pct. For perioden 2010-2012 nedsættes tilbagebetalingen af den resterende afgift som anført i bilag 8. Det er en betingelse for tilbagebetaling, at virksomheden anvender varmen til formål nævnt i stk. 3, 6. pkt., eller stk. 4. En forholdsmæssig del af varmen kan henregnes til anvendelser, som er nævnt i 5. pkt., i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser, som er nævnt i 5. pkt., som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. Reglerne om fordeling i § 11, stk. 5, nr. 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 20. Hvis en virksomhed vælger at opgøre tilbagebetaling for varme efter reglerne i stk. 19, skal virksomheden benytte denne opgørelsesmetode for hele kalenderåret, hvorved der for samme år ikke kan ske opgørelse af tilbagebetaling for varmen efter denne lovs øvrige regler om tilbagebetaling. I givet fald finder denne lovs øvrige regler, herunder regler om opgørelsesperioder og overskudsvarmeafgifter, anvendelse, som om der ydes tilbagebetaling efter den eller de af denne lovs forskellige andre regler om tilbagebetaling, som ville finde anvendelse, hvis det ikke var valgt at bruge muligheden for særlig opgørelse af tilbagebetaling i stk. 19.«

8. I § 11 a, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 1« til: »§ 11, stk. 1 eller 3«.

9. I § 11 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved anvendelsen af 1. pkt. sidestilles formål, der er tilbagebetalingsberettigede efter § 11, stk. 3, 7. pkt., med formål, der ikke er tilbagebetalingsberettigede.«

10. § 11 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der ydes godtgørelse efter en forholdsmæssig fordeling af leverancen. De tilbagebetalingsberettigede dele opgøres hver for sig som forholdet mellem periodens forbrug af det lager m.v., som leverancen indgår i, til det tilbagebetalingsberettigede formål og det totale forbrug fra lageret m.v.«

11. § 11 c, stk. 1, affattes således:

»Tilbagebetalingen af afgift efter § 11 nedsættes med 3,6 øre pr. kWh (2015-niveau), dog med undtagelse af tilbagebetaling, der ydes efter § 11, stk. 3, 7. pkt. For perioden 2012-2014 nedsættes tilbagebetalingen med satserne, som er anført i bilag 6. Satsen, som er nævnt i 1. pkt., reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

12. Efter bilag 3 indsættes som bilag 3 a:

»
Bilag 3 a. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 3
   
1. jan. -
31. dec. 2012
1. jan. -
31. dec. 2013
1. jan. -
31. dec. 2014
Tilbagebetaling
øre/kWh
11,8
12,0
12,2
«

13. Bilag 4 affattes således:

»
Bilag 4. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
52,8
53,9
51,6
51,5
52,5
«

14. Bilag 6 affattes således:

»
Bilag 6. Satser for elafgiftslovens § 11 c
   
1. jan. -
31. dec. 2012
1. jan. -
31. dec. 2013
1. jan. -
31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling
øre/kWh
3,0
3,5
3,5
«

15. Efter bilag 7 indsættes som bilag 8:

»
Bilag 8. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 19
   
1. jan. -
31. dec. 2010
1. jan. -
31. dec. 2011
1. jan. -
31. dec. 2012
Nedsættelse af tilbagebetaling
pct.
7,8
7,7
13,1
 
«

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 9, 1. pkt., ændres »46,3 kr.« til: »53,4 kr.«

2. § 10, stk. 9, 2. pkt., affattes således:

»For nyttiggjort overskudsvarme hidrørende fra varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-anlæg nedsættes tilbagebetalingen efter 1. pkt. med 44,5 kr. pr. GJ varme (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

3. I § 10 a, 1. pkt., ændres »25,7 pct.« til: »14,8 pct.«

4. Bilag 5 affattes således:

»
Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens § 10, stk. 9
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
52,8
53,9
51,6
51,5
52,5
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
42,3
44,9
43,0
42,9
43,7
«

5. Bilag 6 affattes således:

»
Bilag 6. Satser for elafgiftslovens § 11 c
   
1. jan. -
31. dec. 2010
1. jan. -
31. dec. 2011
1. jan. -
31. dec. 2012
Nedsættelse af tilbagebetaling
pct.
7,8
7,7
13,1
«

§ 3

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 13, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Den afgiftspligtige mængde, som er nævnt i 1. pkt., opgøres på samme måde som den afgiftspligtige varme, hvoraf der skal betales afgift efter § 1, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 2-4. Ved opgørelse og varmemålinger medtages bortkølet varme.«

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Ved beregning af den afgiftspligtige mængde efter § 5, stk. 7 eller 8, kan benyttes den for perioden opgjorte virkningsgrad efter røggasmetoden, jf. stk. 2-4, i stedet for tallet 0,85, som er nævnt i § 5, stk. 7 og 8. Ved beregning af den afgiftspligtige mængde efter § 5, stk. 9 eller 10, kan benyttes den for perioden opgjorte virkningsgrad efter røggasmetoden, jf. stk. 2-4, i stedet for tallet 0,95, som er nævnt i § 5, stk. 9 og 10.

Stk. 2. Forbrændingsanlæggets virkningsgrad efter røggasmetoden fremkommer, ved at den målte producerede varme og eventuelle elektricitet divideres med energiindholdet i brændslerne. Dette energiindhold beregnes ud fra, at der fremkommer 260 normalkubikmeter (Nm3) tør iltfri røggas pr. gigajoule (GJ) nedre brændværdi i det afbrændte brændsel. Virkningsgraden, som er opgjort efter røggasmetoden, opgøres med to decimaler. Der skal foretages måling og opgørelse af røggasmængden.

Stk. 3. Hvis virksomheden ønsker at anvende virkningsgraden, som er opgjort efter røggasmetoden, ved beregning af den afgiftspligtige mængde efter § 5, stk. 7, 8, 9 eller 10, skal virksomheden anmelde dette til told- og skatteforvaltningen, inden det kan ske. Virksomheder, der foretager opgørelse efter røggasmetoden, skal anvende metoden til udgangen af det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler for målere og måling m.v. vedrørende opgørelse af røggasmængden, som er nævnt i stk. 2.«

3. I § 8, stk. 8, 1. pkt., ændres »46,3 kr.« til: »53,4 kr.«

4. § 8, stk. 8, 2. pkt., affattes således:

»For nyttiggjort overskudsvarme hidrørende fra varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-anlæg nedsættes tilbagebetalingen efter 1. pkt. med 44,5 kr. pr. GJ varme (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

5. I § 8 a, 1. pkt., ændres »25,7 pct.« til: »14,8 pct.«

6. Bilag 5 affattes således:

»
Bilag 5. Satser for kulafgiftslovens § 8, stk. 8
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
52,8
53,9
51,6
51,5
52,5
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
42,3
44,9
43,0
42,9
43,7
«

7. Bilag 6 affattes således:

»
Bilag 6. Satser for elafgiftslovens § 11 c
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
Nedsættelse af tilbagebetaling
pct.
7,8
7,7
13,1
«

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 9, 1. pkt., ændres »46,3 kr.« til: »53,4 kr.«

2. § 11, stk. 9, 2. pkt., affattes således:

»For nyttiggjort overskudsvarme hidrørende fra varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-anlæg nedsættes tilbagebetalingen efter 1. pkt. med 44,5 kr. pr. GJ varme (2015-niveau).«

3. I § 11 a, 1. pkt., ændres »25,7 pct.« til: »14,8 pct.«

4. Bilag 4 affattes således:

»
Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
52,8
53,9
51,6
51,5
52,5
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
42,3
44,9
43,0
42,9
43,7
«

5. Bilag 5 affattes således:

»
Bilag 5. Satser for mineralolieafgiftslovens § 11 a
   
1. jan. -
31. dec. 2010
1. jan. -
31. dec. 2011
1. jan. -
31. dec. 2012
Nedsættelse af tilbagebetaling
pct.
7,8
7,7
13,1
«

§ 5

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 5, stk. 7-10, stk. 11, 1. pkt., og stk. 13« til: »§ 5, stk. 7-10 og stk. 11, 1. pkt.«

2. § 5, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Energiindholdet i det indfyrede affald opgøres efter reglerne for opgørelse i § 5, stk. 7-10 eller stk. 11, 1. pkt., eller § 5 a i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.«

3. I § 7, stk. 7, 5. pkt., ændres »mineralolier« til: »mineralolieprodukter«.

4. I § 9 d, stk. 1, udgår »registrerede«.

§ 6

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. § 9 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»En virksomhed, som producerer fjernvarme, betaler ikke beløb til dækning af omkostninger til offentlige forpligtelser efter § 8, stk. 1, for det elforbrug, som medgår til at producere fjernvarme til forbrugere ved hjælp af elektricitet, og for hvilket der sker tilbagebetaling af elafgift efter elpatronordningen i lov om afgift af elektricitet.«

§ 7

I lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.), som ændret ved § 6 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 5, ophæves.

2. § 1, nr. 7, affattes således:

»7. Bilag 2-7 ophæves, og i stedet indsættes:

»
Bilag 2. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
49,9
50,8
51,7
52,6
53,6
Tillægsafgift
øre/kWh
 
6,0
6,1
6,2
6,3
             
Bilag 3. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 2
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
61,3
62,4
63,5
64,7
65,8
Tillægsafgift
øre/kWh
 
6,0
6,1
6,2
6,3
             
Bilag 4. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
52,8
53,9
59,8
44,7
45,5

Bilag 5. Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven
   
1.jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
1. jan - 31. dec. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ
fjernvarme ab værk
45,9
46,7
47,5
48,4
49,3
50,1
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
øre/kWh
fjernvarme ab værk
16,5
16,8
17,1
17,4
17,7
18,1

 
Bilag 6. Satser for elafgiftslovens § 11 c
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
Nedsættelse af tilbagebetaling
øre/kWh
1,6
1,6
1,6

 
Bilag 7. Satser for elafgiftslovens § 11 d, stk. 3, og § 11 e, stk. 5
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
57,3
58,4
59,4
60,5
61,6
 
««

3. § 7, nr. 1, ophæves.

§ 8

I lov nr. 1564 af 21. december 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 6, affattes således:

»6. Bilag 2-7 ophæves, og i stedet indsættes:

»
Bilag 2. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
49,9
50,8
51,7
52,6
53,6
Tillægsafgift
øre/kWh
 
6,0
6,1
6,2
6,3
             
Bilag 3. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 2
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
61,3
62,4
63,5
64,7
65,8
Tillægsafgift
øre/kWh
 
6,0
6,1
6,2
6,3
             
Bilag 4. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
52,8
53,9
59,8
44,7
45,5

Bilag 5. Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven
   
1.jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
1. jan - 31. dec. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ
fjernvarme ab værk
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
52,2
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
øre/kWh
fjernvarme ab værk
16,5
17,5
17,8
18,1
18,5
18,8

Bilag 6. Satser for elafgiftslovens § 11 c
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
Nedsættelse af tilbagebetaling
Øre/kWh
1,6
1,6
1,6

Bilag 7. Satser for elafgiftslovens § 11 d, stk. 3, og § 11 e, stk. 5
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
57,3
58,4
59,4
60,5
61,6
 
««

§ 9

I lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3, ophæves.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af bestemmelserne i § 1, nr. 7 og 15, § 3, nr. 2, § 5, nr. 2, og §§ 6-9 og 11. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. § 3, nr. 1, og § 5, nr. 1, 3 og 4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 3, nr. 1, har virkning fra og med den 1. januar 2010. § 5, nr. 4, har virkning fra og med den 1. januar 2011.

Stk. 4. Lovens §§ 1-5 finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra bestemmelsernes ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet.

Stk. 5. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden de i stk. 4 nævnte bestemmelsers ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra ikrafttrædelsen til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

§ 11

I tiden indtil § 1, nr. 7 og 15, træder i kraft, kan virksomheder, der er momsregistrerede, vælge at foretage særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift efter lov om afgift af elektricitet. For elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 17, i lov om afgift af elektricitet, tilbagebetales den resterende afgift af denne elektricitet til forbrugeren af varmen. Tilbagebetalingen af den resterende afgift nedsættes med 25,7 pct. For perioden 2010-2012 nedsættes tilbagebetalingen af den resterende afgift med 7,8 pct. for 2010 og med 7,7 pct. for 2011 og 2012. Det er en betingelse for tilbagebetaling, at virksomheden anvender varmen til formål nævnt i § 11, stk. 3, 6. pkt., eller stk. 4, i lov om afgift af elektricitet. En forholdsmæssig del af varmen kan henregnes til disse anvendelser i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel disse anvendelser som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. Reglerne om fordeling i § 11, stk. 5, nr. 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse. Hvis en virksomhed vælger at foretage særlig opgørelse af tilbagebetaling af den resterende afgift, skal virksomheden benytte denne opgørelsesmetode for hele kalenderåret, hvorved der for samme år ikke kan ske opgørelse af tilbagebetaling af den resterende afgift for varmen efter regler om tilbagebetaling i lov om afgift af elektricitet. I givet fald finder de andre regler i lov om afgift af elektricitet, herunder regler om opgørelsesperioder og overskudsvarmeafgifter, tilsvarende anvendelse, som om der ydes tilbagebetaling efter den eller de regler om tilbagebetaling i lov om afgift af elektricitet, som ville finde anvendelse, hvis det ikke var valgt at bruge muligheden for særlig opgørelse af tilbagebetaling.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.