Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0079
 
31992L0080
 
31992L0083
 
31992L0084
 
31995L0059
 
32008L0118
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.1)2)

(Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, lov nr. 424 af 6. juni 2005 og § 3 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og senest ved § 3 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, ændres »1 måned og 20 dage« til: »1 måned«, og »2 måneder og 15 dage« ændres til: »1 måned og 25 dage«.

§ 2

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret senest ved § 28 i lov nr. 247 af 30. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 4, udgår », der den 1. november 1940 fremstillede øl svarende til stærkt øl«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med den 17. oktober 2011. § 2 har virkning fra og med den 1. januar 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1992/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 8, Rådets direktiv 1992/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 10, og Rådets direktiv 1995/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift, EU-Tidende 1995, nr. L 291, side 40. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 1.