Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 27. maj 2011

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

(Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.)

[af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)]

Ændringsforslag

Til § 2

Af indenrigs- og sundhedsministeren:

1) Datoen »1. juni« ændres til: »1. september«.

[Udskudt ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at tidspunktet for lovens ikrafttræden ændres fra den 1. juni 2011 til 1. september 2011 under hensyntagen til lovforslagets afsluttende behandling i Folketinget.