Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
På vegne af selskab I blev Ligningsrådet anmodet om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. Ved tilførslen skulle hele den eksisterende driftsaktivitet i I overføres til det i forvejen helejede datterselskab D1. En fast ejendom skulle forblive i I, og efter tilførslen skulle D1 leje lokaler til driften af aktiviteten. D1 havde forinden transaktionen en negativ egenkapital, men ved de tilførte nettoaktiver blev denne rekonstrueret. Da de aktier som I modtager som vederlag ved tilførslen værdiansættes efter de samme principper som i Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, indebar rekonstruktionen, at en afståelse af aktierne lige efter tilførslen ville realisere tab. Ligningsrådet fandt, at fusionsskattelovens objektive betingelser for at anse det udskilte for en selvstændig gren af virksomheden var opfyldt, og eftersom det samtidig var oplyst, at de modtagne aktier ved tilførslen ikke påtænktes afstået, fandtes der ikke grundlag for at stille vilkår for tilladelsen til skattefri tilførsel af aktiver.
Den fulde tekst

Tilførsel af aktiver

 

 

  • Gren af en virksomhed
  • Rekonstruktion

 

 

 

Reference

FUL § 15 c

FUL § 15 d

LV 1998 S.D.3

 

Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, jf. fusionsskattelovens § 15 c, idet selskabet I ønskede at overdrage aktiviteter vedrørende produktion og salg af fyrretræsmøbler til et nyerhvervet datterselskab, D1, uden at der skulle foretages afståelsesbeskatning. Tilførslen skulle foretages med virkning pr. 1. juli 1999.

 

Det var oplyst, at moder-datterselskabsforholdet var etableret i 1998, idet I havde erhvervet alle aktierne i D1 og i et yderligere datterselskab, D2, fra et andet selskab, M. Som vederlag for erhvervelsen af selskaberne D1 og D2 modtog M aktier i I.

 

Herudover havde I også erhvervet aktierne i et tredje selskab, D3, der bl.a. producerede limtræ til møbelindustrien.

 

Som begrundelse for tilførslen var det oplyst, at man med henblik på fortsat rationalisering og med sigte på en fremtidig børsnotering ønskede at omdanne selskabet I til et holdingselskab omfattende visse fællesfunktioner som koncernledelse, koncern edb-, salgs-, og administrationsfunktioner, medens selve fyrretræs- og plademøbelproduktionen skulle udøves i et 100% ejet datterselskab, D1.

 

Det var endvidere oplyst, at man efter tilførslen påtænkte at overdrage aktiviteten i datterselskabet, D3, til datterselskabet D1 ved en skattepligtig overdragelse.

 

Af det fremsendte udkast til overdragelsesbalance fremgik det, at samtlige aktiver og passiver i I, pånær grunde og bygninger, likvider og konvertible gældsbreve, blev overført til D1 ved tilførslen. Om ejendommen var det oplyst, at den skulle forblive i det indskydende selskab I, fordi den indeholdt fælles funktioner for koncernen. Det modtagende selskab, D1, skulle efter tilførslen leje lokaler i ejendommen til driften af aktiviteten.

 

Den skatteansættende myndighed indstillede, at der blev givet tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

 

Af udkastet til overdragelsesbalance fremgik det, at der blandt de tilførte passiver var prioritetsgæld.

 

Eftersom der ikke skulle tilføres fast ejendom til D1, kunne styrelsen ikke umiddelbart henføre prioritetsgæld som et passiv med tilknytning til grenen. I den anledning oplyste revisionsfirmaet uddybende, at passivet var et FIH-lån med pant i driftsmidlerne. Herefter kunne passivet anses at have den fornødne tilknytning til den aktivitet i det indskydende selskab, der skulle tilføres. Styrelsen anså herefter det udskilte for at udgøre en selvstændig gren af en virksomhed, og fandt således at fusionsskattelovens objektive betingelser var opfyldt.

 

Selvom de objektive betingelser for en skattefri tilførsel af aktiver er opfyldt, indeholder fusionsskatteloven hjemmel til, at LR kan fastsætte særlige vilkår med henblik på at imødegå skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

 

I denne sammenhæng overvejede styrelsen betydningen af, at det modtagende selskab, D1, forinden tilførslen havde en negativ egenkapital på 5.871.000. Ved tilførslen ville der blive overført nettoaktiver for i alt 38.337.000, således at det modtagende selskab efter tilførslen var rekonstrueret med en egenkapital på 32.466.000.

 

Ifølge fusionsskattelovens § 15 d, stk. 4, anses de aktier som det indskydende selskab modtager ved tilførslen for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver på tilførselsdatoen. Værdiansættelsen sker således efter principperne i Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, dvs. som handelsværdien af de tilførte aktiver/passiver, forinden rekonstruktionen, med fradrag af skattepligtig fortjeneste.

 

Eftersom en del af de tilførte nettoaktiver blev anvendt til at udligne den negative egenkapital i det modtagende selskab, var konsekvensen, at aktiernes værdi lige efter tilførslen ikke ville svare overens med de indskudte værdier. Den værdireduktion af aktierne som rekonstruktionen indebar medførte således, at aktionærerne reelt kunne afstå aktierne dagen efter tilførslen og derved realisere et eventuelt tab.

 

Da revisionsfirmaet oplyste, at der ikke forelå planer om afståelse af de modtagne aktier, fandt styrelsen under de konkrete omstændigheder, at der kunne indstilles tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver uden vilkår.

 

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen fra Styrelsen.