Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0031
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed1)

(Tilføjelse af nye listepunkter om geologisk lagring af kuldioxid og om FREA-anlæg.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 168 af 21. februar 2007, bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007, bekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2008, bekendtgørelse nr. 1097 af 25. november 2009, bekendtgørelse nr. 1257 af 9. december 2009, bekendtgørelse nr. 284 af 25. marts 2010 og bekendtgørelse nr. 1695 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), EU-Tidende 2008, nr. L 24, side 8, dele af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, EF-Tidende 1997, nr. L 10, side 13, Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF, EF-Tidende 1998, nr. L 192, side 19, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 345, side 97, dele af Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald, EF-Tidende 2000, nr. L 332, side 91, dele af Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald, EF-Tidende 1987, nr. L 42, side 43, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-tidende 2006, L 143, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 114.«

2. I bilag 1 indsættes efter listepunktet J 104:

»J 105.
Opsamling af CO2-strømme fra anlæg, der er mærket med (i) på listen i dette bilag, med henblik på geologisk lagring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid. (i) (s)«

3. I bilag 2 indsættes efter listepunktet I 203:

»I 204.
FREA-anlæg: Fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation af procesvand og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet, dog undtaget anlæg til åleopdræt.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. juni 2011.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af punkt I 204 på listen i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved denne bekendtgørelse, og som den 29. juni 2011 er i drift, eller som har indsendt ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand efter reglerne i lovens kapitel 4, skal senest den 15. marts 2015 indsende ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Ændring eller udvidelse af sådanne virksomheder, der indebærer øget forurening, må dog ikke foretages uden forudgående ansøgning om og godkendelse af hele virksomheden i overensstemmelse med §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og lovens § 33.

Miljøministeriet, den 24. juni 2011

Karen Ellemann

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 114.