Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1999

§ 1. Følgende cirkulærer ophæves med virkning fra og med indkomståret 2000:

1)   Cirkulære nr. 20 af 2. december 1986 om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelser af visse ejerlejligheder.

2)   Cirkulære nr. 78 af 29. maj 1989 om succession ved familieoverdragelser.

3)   Cirkulære nr. 137 af 19. juli 1994 om beskatning ved afståelse af aktier.

4)   Cirkulære nr. 166 af 12. september 1994 om ejendomsavancebeskatningsloven.

5)   Cirkulære nr. 215 af 20. december 1995 om beskatning ved afståelse af aktier.

6)   Cirkulære nr. 145 af 12. august 1998 om aktieafgiftsloven, aktieavancebeskatningsloven og fusionsskatteloven.

7)   Cirkulære nr. 194 af 26. november 1998 om tegningsretter.

8)   Cirkulære nr. 91 af 18. juni 1999 om selskabsskatteloven og skattefri virksomhedsomdannelse.

§ 2. Fra og med indkomståret 2000 træder Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning i stedet for de i § 1 nævnte cirkulærer.

Skatteministeriet, den 22. maj 2000

Peter Loft

/K.-H. Ludolph