Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Indenrigs- og sundhedsministeren foretager en nedsættelse af statens tilskud til kommunen, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med det beløb, hvormed kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i et regnskabsår overstiger et fradrag efter § 3, jf. dog § 4.

§ 2. I denne lov forstås kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering som bruttodriftsindtægter som følge af, at bilister betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, herunder fra parkeringsbilletter, beboerlicenser og erhvervslicenser.

Stk. 2. I denne lov forstås kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering som summen af driftsudgifter til den direkte drift af offentlige parkeringspladser og -anlæg, forrentning og afskrivning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg samt huslejeudgifter til parkeringsanlæg.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger.

§ 3. Fradraget udgør det største af følgende beløb:

1) 70 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 og tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

2) Et bundfradrag fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren for regnskabsåret tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 og tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

§ 4. En kommune kan årligt som led i budgetvedtagelsen vælge at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning, hvor kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Hvis kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering for et regnskabsår overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering for det pågældende år i en balanceordning, skal dette overskud lægges til kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering for det følgende år.

Stk. 3. For et regnskabsår, hvor der er tillagt et overskud fra det foregående regnskabsår, og hvor kommunen ikke har valgt en balanceordning efter stk. 1, skal der ske nedsættelse efter stk. 5.

Stk. 4. For et regnskabsår, hvor der er tillagt et overskud fra det foregående regnskabsår, og hvor kommunen har valgt en balanceordning efter stk. 1, skal der ske nedsættelse efter stk. 5, hvis kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering tillagt overskuddet fra det foregående regnskabsår overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering i det pågældende regnskabsår.

Stk. 5. For de kommuner, der er omfattet af stk. 3 eller stk. 4, opgøres nedsættelsen efter § 1. Herudover vil der ske en yderligere nedsættelse, som opgøres som kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i det foregående regnskabsår fratrukket et fradrag efter § 3 for samme år.

§ 5. Kommunen har pligt til at indberette regnskabsoplysninger om kommunens bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger ved betalingsparkering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den første hverdag i maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at indberette og dokumentere bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den første hverdag i maj i 2012.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at indberette og dokumentere udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den første hverdag i maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at indberette og dokumentere en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den første hverdag i maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 5. Kommunens indberetning af oplysninger i henhold til stk. 1-4 skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisors erklæring.

§ 6. Kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan dokumentere en indtægt i henhold til § 5, stk. 2.

Stk. 2. Kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan dokumentere en udgift i henhold til § 5, stk. 3.

Stk. 3. En forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan dokumentere en forøgelse i henhold til § 5, stk. 4.

§ 7. På grundlag af kommunens indberetning foretages der en nedsættelse af statens tilskud til kommunen i året efter regnskabsåret.

Stk. 2. Nedsættelsen i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb i juni måned i året efter regnskabsåret og afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med regnskabsåret 2011.

Stk. 3. Kommunen skal for regnskabsåret 2011 senest den 1. september 2011 beslutte, om den vil drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning efter § 4.

Stk. 4. I regnskabsåret 2011 opgøres fradraget efter § 3, nr. 1, som 100 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 og tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

Stk. 5. I regnskabsåret 2012 opgøres fradraget efter § 3, nr. 1, som 85 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 og tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 10. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 25. juni 2010, § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010 og § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Tilskud efter § 14 til kommunen reduceres med et beløb i henhold til § 1 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af kommunale indtægter fra parkering.«

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder