Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

(Kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007 og lov nr. 156 af 26. februar 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 62 d indsættes:

»§ 62 e. Indenrigs- og sundhedsministeren kan for kommuner fastsætte regler om, at en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis, og om de nærmere betingelser for konkurrenceudsættelse.«

§ 2

I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1401 af 1. november 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 35 a indsættes:

»§ 35 b. Indenrigs- og sundhedsministeren kan for regioner fastsætte regler om, at et regionsråd skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis, og om de nærmere betingelser for konkurrenceudsættelse.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder