Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven

(Fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret ved lov nr. 1524 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, lov nr. 581 af 1. juni 2010 og § 3 i lov nr. 1567 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 2, nr. 2 og 3, ændres »nr. 5« til: »nr. 6«.

2. I § 24, stk. 2, nr. 4, ændres »nr. 5« til: »nr. 4 og 6«.

3. I § 24, stk. 3, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) ved politiets grunduddannelse gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller har lønnet orlov fra uddannelsen,«

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

4. I § 24, stk. 5, ændres »9« til: »10«.

5. I § 24 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet kan for uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelse efter ansøgning forhøjes med den indtægt, som den uddannelsessøgende modtager ved udførelse af særlige politiopgaver.«

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 9-11.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Loven finder anvendelse for uddannelsessøgende, der påbegynder politiets grunduddannelse den 1. juli 2011 eller senere.

Givet i København, den 6. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen