Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0065
 
32010L0042
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Nationale fusioner

Kapitel 3   Grænseoverskridende fusioner (ophørende enhed er etableret i Danmark)

Kapitel 4   Grænseoverskridende fusioner (fortsættende enhed er etableret i Danmark)

Kapitel 5   National spaltning

Kapitel 6   Fusion, spaltning og likvidation af masterinstitutter

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fusion og spaltning af investeringsforeninger m.v.1)

I medfør af §§ 104, 106, stk. 7, 110 og 119, stk. 2, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger og disses afdelinger, dog således at kapitel 3, 4 og 6 alene finder anvendelse på investeringsforeninger og disses afdelinger.

Kapitel 2

Nationale fusioner

§ 2. En fusion må først gennemføres efter godkendelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2. Ombytning af andele i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. § 101, stk. 4, skal ske i forhold til de fusionerende enheders indre værdi på opgørelsestidspunktet.

Fusionsplan

§ 3. Bestyrelserne for de fusionerende enheder skal udarbejde og underskrive en fælles fusionsplan, der skal indeholde oplysninger og bestemmelser om

1) de fusionerende enheders navne og eventuelle binavne, herunder om den ophørende enheds navn eller binavn skal indgå som binavne for den fortsættende enhed,

2) de fusionerende enheders hjemsted og stiftelsestidspunkt,

3) at vederlaget for andelene i den ophørende enhed er andele i den fortsættende enhed og et eventuelt kontantbeløb,

4) at ombytning af andele i de fusionerende enheder sker på baggrund af enhedernes indre værdi på opgørelsestidspunktet,

5) opgørelsestidspunktet, dvs. datoen for beregning af ombytningsforholdet mellem andele i den ophørende og den fortsættende enhed,

6) ombytningstidspunktet, dvs. datoen for ombytning af andele i den ophørende enhed med andele i den fortsættende enhed (datoen for fusionens gennemførelse),

7) tidspunktet, fra hvilket den ophørende enheds rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til den fortsættende enhed,

8) tidspunktet, fra hvilket de andele i den fortsættende enhed, der ydes til investorerne i den ophørende enhed som vederlag for deres andele i den ophørende enhed, giver rettigheder i den fortsættende enhed,

9) fusionens skattemæssige konsekvenser for investorerne i den ophørende enhed,

10) udkast til vedtægter for den fortsættende enhed, hvis fusionen giver anledning til vedtægtsændringer, og

11) tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i den ophørende enhed, hvor forslag om fusion behandles.

Stk. 2. Fusionsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår.

Fusionsredegørelse

§ 4. Bestyrelsen for en ophørende enhed skal udarbejde en skriftlig redegørelse, der supplerer fusionsplanen. Redegørelsen skal indeholde

1) begrundelse for fusionen,

2) oplysning om forskel i investeringspolitik mellem den ophørende og den fortsættende enhed, herunder om risikoen ved investering i den fortsættende enhed er den samme som risikoen ved investering i den ophørende enhed,

3) oplysning om forskel i omkostningsniveau mellem den ophørende og den fortsættende enhed, og

4) oplysning om, hvordan eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele i de fusionerende enheder, udbetales og beskattes.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen for den ophørende og den fortsættende enhed er den samme, kan fusionsplanen og fusionsredegørelsen udarbejdes som et samlet dokument.

Erklæring om kreditorernes stilling

§ 5. For en ophørende enhed skal en uafhængig vurderingsmand udarbejde en erklæring om, hvorvidt enhedens kreditorer må antages at være tilstrækkelig sikrede efter fusionen.

Stk. 2. Vurderingsmanden udpeges af bestyrelsen for den ophørende enhed. Vurderingsmanden skal være statsautoriseret revisor. En forenings eksterne revisor anses for at være uafhængig i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Vurderingsmanden skal have adgang til at foretage de undersøgelser, vurderingsmanden finder nødvendige, og kan fra de fusionerende enheders bestyrelser forlange de oplysninger og den bistand, som vurderingsmanden anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Fremlæggelse af fusionsdokumenter

§ 6. Følgende dokumenter skal senest 4 uger før generalforsamlingen fremlægges på den ophørende enheds kontor og hjemmeside til eftersyn for investorerne og vederlagsfrit tilstilles disse efter anmodning:

1) fusionsplanen, jf. § 3,

2) bestyrelsens skriftlige redegørelse for fusionsplanen, jf. § 4,

3) vurderingsmandens erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende enhed, jf. § 5,og

4) seneste årsrapporter for de fusionerende enheder, hvis generalforsamlingen skal afholdes i perioden 1. januar til 30. juni, eller

5) seneste halvårsrapporter for de fusionerende enheder, hvis generalforsamlingen skal afholdes i perioden 1. juli til 31. december.

Stk. 2. Den ophørende enhed skal forud for fremlæggelse af fusionsdokumenterne, jf. stk. 1, indrykke en meddelelse i Statstidende om, at fusionsdokumenterne fremlægges på den ophørende enheds kontor og hjemmeside, herunder oplyse om tidspunktet for fremlæggelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen i den ophørende enhed skal på generalforsamlingen oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen.

Stk. 4. Vedtages en fusionsplan ikke i væsentlig overensstemmelse med den fremlagte fusionsplan, jf. stk. 1, nr. 1, anses fusionsplanen for bortfaldet.

Godkendelse af årsrapport

§ 7. Hvis den ophørende enhed har afsluttet et regnskabsår og generalforsamlingen endnu ikke har godkendt årsrapporten for det afsluttede regnskabsår, skal generalforsamlingen godkende årsrapporten for dette regnskabsår senest samtidig med beslutning om fusion.

Ansøgning om godkendelse af fusion

§ 8. Bestyrelserne for de fusionerende enheder skal senest 2 uger efter, at en fusion er blevet besluttet af generalforsamlingen for den ophørende enhed, indsende ansøgning om godkendelse af fusionen til Finanstilsynet.

Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt

1) dokumentation for beslutning om fusion,

2) fusionsplanen, jf. § 3,

3) bestyrelsens skriftlige redegørelse for fusionsplanen, jf. § 4,

4) vurderingsmandens erklæring om kreditorernes stilling, jf. § 5, og

5) dokumentation for, at meddelelse i henhold til § 6, stk. 2, er indrykket i Statstidende.

Erklæring om ombytningsforhold m.v.

§ 9. En uafhængig statsautoriseret revisor skal, når ombytningsforholdet er beregnet, udarbejde en skriftlig erklæring om, at

1) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og passiver på opgørelsestidspunktet, svarer til de kriterier, der skal anvendes ved værdiansættelse af aktiver og passiver i årsrapporten,

2) det eventuelle kontante beløb, der udbetales pr. andel i den ophørende enhed, er sagligt begrundet, og

3) det faktiske ombytningsforhold er korrekt i forhold til den ophørende og den fortsættende enheds indre værdier på opgørelsestidspunktet.

Stk. 2. Revisoren skal indsende en kopi af erklæringen til Finanstilsynet straks efter dens udarbejdelse.

Stk. 3. Den fortsættende enhed udleverer efter anmodning en gratis kopi af erklæringen til sine investorer.

Stk. 4. Den ophørende eller den fortsættende enheds eksterne revisor betragtes som uafhængig i henhold til stk. 1.

Stk. 5. Kan en uafhængig revisor ikke erklære som bestemt i stk. 1,

1) bortfalder Finanstilsynets godkendelse af fusionen, og fusionen kan ikke gennemføres, og

2) skal revisoren give meddelelse til Finanstilsynet herom.

Stk. 6. Når Finanstilsynet har modtaget den i stk. 2 omtalte kopi af erklæring, giver tilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om fusionen med henblik på registrering.

Kapitel 3

Grænseoverskridende fusioner (ophørende enhed er etableret i Danmark)

§ 10. En grænseoverskridende fusion, hvor den ophørende enhed er en investeringsforening eller en afdeling heraf, må først gennemføres efter godkendelse fra Finanstilsynet.

Fusionsplan

§ 11. Den ophørende og den fortsættende enhed skal udarbejde en fælles fusionsplan, der skal indeholde oplysninger og bestemmelser om

1) fusionens art og de involverede enheder,

2) begrundelse for fusionen,

3) den forventede virkning af den påtænkte fusion for investorerne i både den ophørende og den fortsættende enhed,

4) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på datoen for beregning af ombytningsforholdet,

5) metoden til beregning af ombytningsforholdet,

6) den planlagte dato for fusionens gennemførelse (ombytningstidspunktet),

7) de regler, der skal gælde henholdsvis for overførelse af aktiver og ombytning af andele, og

8) i tilfælde, hvor der ved fusionen oprettes en ny fortsættende enhed, denne enheds fondsbestemmelser eller vedtægter.

Stk. 2. Den ophørende og den fortsættende enhed kan beslutte at medtage andre oplysninger i den fælles fusionsplan.

Fusionsinformationsdokument

§ 12. Den ophørende enhed skal udarbejde et fusionsinformationsdokument, der skal indeholde følgende oplysninger:

1) Begrundelse for fusionen.

2) Fusionens potentielle følger for investorerne, herunder, men ikke kun,

a) væsentlige forskelle mellem den ophørende og den fortsættende enhed vedrørende investeringspolitik, investeringsstrategi, omkostninger, det forventede resultat og periodiske beretninger,

b) en eventuel udvanding af resultater og

c) hvor det er relevant, en tydelig advarsel til investorerne om, at fusionen kan medføre ændringer i deres skattemæssige behandling.

3) De specifikke rettigheder, som investorerne måtte have i relation til den påtænkte fusion, herunder, men ikke kun,

a) retten til at modtage supplerende oplysninger,

b) retten til at modtage et eksemplar af den uafhængige revisors eller depotselskabs erklæring, samt hvordan et sådant eksemplar kan rekvireres, og

c) retten til at anmode om indløsning, herunder sidste frist for at udøve denne rettighed.

4) At fusionen forudsætter generalforsamlingens godkendelse.

5) De foranstaltninger, der gennemføres for at orientere investorerne om generalforsamlingens beslutning.

6) Planer om udsættelse af emission og indløsning i den ophørende enhed, der relaterer sig til fusionens gennemførelse.

7) Opgørelsestidspunktet, dvs. datoen for beregning af ombytningsforholdet mellem andele i den ophørende og den fortsættende enhed.

8) Ombytningstidspunktet, dvs. datoen for ombytning af andele i den ophørende enhed med andele i den fortsættende enhed.

9) Datoen for, hvornår fusionen træder i kraft.

10) Tidspunktet fra, hvornår investorerne i den ophørende enhed kan udøve deres rettigheder som investorer i den fortsættende enhed.

11) De investorer som stemmer imod fusionen og som ikke indløser deres andele i den ophørende enhed bliver investorer i den fortsættende enhed.

12) Opfordring til at læse den fortsættende enheds forenklede prospekt eller centrale investorinformation.

13) Vilkår eller procedurer i den fortsættende enhed, der er anderledes end dem, der almindeligvis anvendes i den fortsættende enheds hjemland.

14) Om den fortsættende enhed er selvadministrerende eller administreres af et administrationsselskab eller et investeringsforvaltningsselskab.

15) Eventuelle forskelle i den ophørende enheds investorers rettigheder, før og efter at fusionen er trådt i kraft.

16) En sammenligning af forskellene, hvis den ophørende og den fortsættende enheds centrale investorinformation viser syntetiske risk/reward-indikatorer i forskellige kategorier eller peger på forskellige væsentlige risici i den ledsagende beskrivelse.

17) En sammenligning mellem gebyrer, honorarer og udgifter hos begge enheder på grundlag af de beløb, der er angivet i enhedernes forenklede prospekt eller centrale investorinformation.

18) Hvis den ophørende enhed anvender et resultatbetinget honorar, en forklaring om, hvordan dette anvendes, indtil fusionen er trådt i kraft.

19) Hvis den fortsættende enhed anvender et resultatbetinget honorar, en forklaring om, hvordan dette efterfølgende vil blive anvendt for at sikre fair behandling af de investorer, der ved fusionen bliver investorer i den fortsættende enhed.

20) Nærmere oplysninger om, hvordan omkostningerne fordeles i tilfælde, hvor omkostninger forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af fusionen påføres den ophørende eller den fortsættende enhed.

21) En forklaring om, hvorvidt den ophørende enheds investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab agter at foretage en justering af porteføljen, før fusionen er trådt i kraft.

22) Hvis fusionen indebærer betaling af et kontant beløb til investorerne i den ophørende enhed, nærmere oplysninger om et sådan beløb, herunder hvornår og hvordan beløbet udbetales.

Stk. 2. Fusionsinformationsdokumentet skal være vedlagt en kopi af det forenklede prospekt eller den centrale investorinformation fra den fortsættende enhed.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1, skal være affattet i et kortfattet og ikke teknisk sprog.

Stk. 4. Hvis der findes et resume i fusionsinformationsdokumentet, skal resumeet indeholde krydshenvisninger til de dele af dokumentet, hvor der findes yderligere information.

Stk. 5. Hvis den ophørende enhed har anmeldt markedsføring i en anden medlemsstat, skal de i stk. 1 nævnte oplysninger udleveres til investorerne i denne medlemsstat på denne medlemsstats officielle sprog eller på et sprog, som er godkendt af denne medlemsstats kompetente myndighed.

Erklæring fra depotselskabet

§ 13. Depotselskabet for den ophørende enhed skal kontrollere, at fusionsplanens oplysninger, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, 6 og 7, er i overensstemmelse med loven og vedtægterne for den ophørende enhed.

Stk. 2. Depotselskabet skal udarbejde en erklæring, hvori selskabet udtaler sig om resultatet af den udførte kontrol.

Ansøgning om godkendelse af fusion

§ 14. En ansøgning om godkendelse af en grænseoverskridende fusion skal af den ophørende enhed indsendes til Finanstilsynet, hvis den ophørende enhed er etableret i Danmark.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse af en grænseoverskridende fusion skal være vedlagt følgende oplysninger:

1) et fælles udkast til fusionsplan, som er godkendt af den ophørende og den fortsættende enhed,

2) en ajourført udgave af den fortsættende enheds prospekt samt forenklede prospekt eller centrale investorinformation, såfremt den fortsættende enhed er etableret i en anden medlemsstat,

3) den i henhold til § 13, stk. 2, af depotselskabet udarbejdede erklæring samt en tilsvarende erklæring fra den fortsættende enheds depotselskab,

4) det fusionsinformationsdokument, der af den ophørende enhed skal udarbejdes i henhold til § 12 samt de oplysninger om den påtænkte fusion, som den fortsættende enhed agter at udlevere til sine investorer, og

5) dokumentation for at den fortsættende enhed har anmeldt markedsføring i Danmark og i alle de medlemsstater, hvor den ophørende enhed har anmeldt markedsføring.

Stk. 3. Oplysningerne nævnt i stk. 2 skal vedlægges på dansk og på det officielle sprog i den fortsættende enheds hjemland eller på et sprog, der er godkendt af den fortsættende enheds tilsynsmyndighed.

Stk. 4. Hvis Finanstilsynet vurderer, at ansøgningen ikke er komplet, anmoder tilsynet om yderligere oplysninger senest 10 dage efter modtagelsen af de oplysninger, der henvises til i stk. 2.

Stk. 5. Når ansøgningen er komplet skal Finanstilsynet straks videregive kopier af den information, der henvises til i stk. 2, til de kompetente myndigheder i den fortsættende enheds hjemland.

Stk. 6. Hvis Finanstilsynet finder det nødvendigt, kan tilsynet forlange en skriftlig præcisering af oplysningerne til investorerne i den ophørende enhed.

Godkendelse

§ 15. Finanstilsynet godkender en fusion, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Finanstilsynet har modtaget alle de oplysninger, der er nævnt i § 14, stk. 2,

2) fusionsinformationsdokumentet opfylder kravene i § 12, herunder at oplysningerne i dokumentet er blevet præciseret i henhold til § 14, stk. 6,

3) Finanstilsynet ikke har modtaget meddelelse fra den fortsættende enheds tilsynsmyndighed om, at myndigheden er utilfreds med de oplysninger, som påtænkes udleveret til den fortsættende enheds investorer, og

4) den fortsættende enhed har dokumenteret over for Finanstilsynet, at enheden har anmeldt markedsføringen af sine andele i Danmark og i alle de andre medlemsstater, hvor den ophørende enhed har anmeldt markedsføringen af sine andele.

Stk. 2. Finanstilsynets godkendelse i henhold til stk. 1 er betinget af, at fusionen efterfølgende vedtages på generalforsamlingen, og der udarbejdes en erklæring i henhold til § 19.

§ 16. Finanstilsynet træffer inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af de komplette oplysninger i henhold til § 14, stk. 2, afgørelse om, hvorvidt tilsynet kan godkende fusionen eller ej, samt giver den ophørende enhed meddelelse herom.

Stk. 2. Finanstilsynet underretter tilsynsmyndigheden i den påtænkte fortsættende enheds hjemland om tilsynets afgørelse. Hvis Finanstilsynet har godkendt fusionen, skal underretningen indeholde oplysning om, at godkendelsen er betinget af generalforsamlingens vedtagelse og udarbejdelse af en erklæring i henhold til § 19.

Generalforsamlingens behandling af forslag om fusion

§ 17. Når Finanstilsynet har godkendt fusionen, skal bestyrelsen i den ophørende enhed indkalde generalforsamlingen til behandling af spørgsmålet, om hvorvidt generalforsamlingen kan tiltræde fusionen.

Stk. 2. Den ophørende enhed skal senest 4 uger før generalforsamlingen fremlægge fusionsinformationsdokumentet på den ophørende enheds kontor og hjemmeside til eftersyn for investorerne og vederlagsfrit udlevere dokumentet efter anmodning.

Stk. 3. Har den ophørende enhed anmeldt grænseoverskridende markedsføring i nogle af de andre medlemslande, skal oplysningerne foruden på dansk endvidere fremlægges på disse landes officielle sprog eller et sprog, der er godkendt af disse landes tilsynsmyndigheder.

Stk. 4. En ophørende enhed skal forud for fremlæggelse af fusionsdokumenterne, jf. stk. 2, indrykke en meddelelse i Statstidende, om at fusionsdokumenterne fremlægges på den ophørende enheds kontor og hjemmeside, herunder tidspunktet for fremlæggelsen.

Stk. 5. Bestyrelserne skal på generalforsamlingen oplyse om begivenheder af væsentlig betydning for den påtænkte fusion, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem de i stk. 2 nævnte oplysningernes fremlæggelse og generalforsamlingen.

Stk. 6. Hvis den ophørende enhed har afsluttet et regnskabsår, og generalforsamlingen endnu ikke har godkendt årsrapporten for det afsluttede regnskabsår, skal generalforsamlingen godkende årsrapporten for dette regnskabsår senest samtidig med beslutning om fusion.

Underretning af Finanstilsynet

§ 18. Bestyrelsen i den ophørende enhed skal straks efter, at generalforsamlingen har behandlet spørgsmålet om fusion underrette Finanstilsynet, om hvorvidt generalforsamlingen har vedtaget fusionen eller ej.

Stk. 2. Underretningen skal være vedlagt dokumentation for generalforsamlingens beslutning om at vedtage fusionen eller ej.

Erklæring om ombytningsforhold m.v.

§ 19. Et depotselskab eller en uafhængig revisor skal, når ombytningsforholdet er beregnet, udarbejde en skriftlig erklæring om, at

1) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og passiver på opgørelsestidspunktet, svarer til de kriterier, der skal anvendes ved værdiansættelse af aktiver og passiver i årsrapporten,

2) det eventuelle kontante beløb, der udbetales pr. andel i den ophørende enhed, er sagligt begrundet, og

3) det faktiske ombytningsforhold er korrekt i forhold til den ophørende og den fortsættende enheds indre værdier på opgørelsestidspunktet.

Stk. 2. Depotselskabet eller revisoren skal indsende en kopi af erklæringen til Finanstilsynet straks efter dens udarbejdelse.

Stk. 3. Den fortsættende enhed udleverer efter anmodning en gratis kopi af erklæringen til sine investorer.

Stk. 4. Den ophørende eller den fortsættende enheds eksterne revisor betragtes som uafhængig i henhold til stk. 1.

Meddelelse til den fortsættende enheds tilsynsmyndighed og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

§ 20. Vedtager generalforsamlingen en fusion, og modtager Finanstilsynet en erklæring, der lever op til kravene i § 19, stk. 1, giver Finanstilsynet den fortsættende enheds tilsynsmyndighed meddelelse herom. Finanstilsynet giver endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om fusionen med henblik på registrering.

Bortfald af godkendelse

§ 21. Vedtager generalforsamlingen ikke en fusion, eller kan depotselskabet eller en uafhængig revisor ikke erklære sig som nævnt i § 19, stk. 1,

1) bortfalder Finanstilsynets godkendelse af fusionen, og fusionen kan ikke gennemføres, og

2) skal bestyrelsen give Finanstilsynet meddelelse herom.

Stk. 2. Bortfalder Finanstilsynets godkendelse af fusionen, giver tilsynet meddelelse herom til den påtænkte fortsættende enheds tilsynsmyndighed.

Rettigheder for investorerne i den ophørende enhed

§ 22. Fra det tidspunkt, hvor fusionsinformationsdokumentet fremlægges for investorerne på den ophørende enheds kontor og hjemmeside, kan investorerne kræve sig indløst uden yderligere omkostninger end indløsningsomkostninger. Denne ret til indløsning ophører med at gælde fem arbejdsdage inden ombytningstidspunktet.

Stk. 2. Ombytningstidspunktet skal fastsættes således, at indløsningsperioden nævnt i stk. 1 mindst er 30 dage.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at den ophørende enhed udsætter indløsning, i henhold til § 55, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., eller at Finanstilsynet påbyder den ophørende enhed at udsætte indløsning i henhold til § 55, stk. 7, i samme lov.

Kapitel 4

Grænseoverskridende fusioner (fortsættende enhed er etableret i Danmark)

§ 23. En grænseoverskridende fusion, hvor den fortsættende enhed er en investeringsforening eller en afdeling heraf, må først gennemføres efter godkendelse fra den ophørende enheds tilsynsmyndighed.

Fusionsplan

§ 24. Den ophørende og den fortsættende enhed skal udarbejde en fælles fusionsplan, svarende til den i § 11 nævnte.

Fusionsinformationsdokument

§ 25. Den fortsættende enhed skal udarbejde et fusionsinformationsdokument, der skal indeholde følgende oplysninger:

1) Begrundelsen for den påtænkte fusion.

2) Fusionens potentielle følger for investorerne, herunder, men ikke kun,

a) væsentlige forskelle mellem den ophørende og den fortsættende enhed vedrørende investeringspolitik, investeringsstrategi, omkostninger, det forventede resultat, periodiske beretninger,

b) en eventuel udvanding af resultater, og

c) hvor det er relevant en tydelig advarsel til investorerne om, at fusionen kan medføre ændringer i deres skattemæssige behandling.

3) De specifikke rettigheder, som investorerne måtte have i relation til den påtænkte fusion, herunder, men ikke kun,

a) retten til at modtage supplerende oplysninger,

b) retten til at modtage et eksemplar af en erklæring svarende til den i § 19, nævnte, udarbejdet i henhold til lovgivningen i den ophørende enheds hjemland, samt hvordan et sådant eksemplar kan rekvireres,

c) retten til at anmode om indløsning, herunder sidste frist for at udøve denne rettighed.

4) Fusionen eventuelt forudsætter generalforsamlingens godkendelse.

5) De foranstaltninger, der gennemføres for at orientere investorerne om generalforsamlingens beslutning.

6) Planer om udsættelse af emission og indløsning i den fortsættende enhed, der relaterer sig til fusionens gennemførelse.

7) Ombytningstidspunktet, der er datoen for ombytning af andele i den ophørende enhed med andele i den fortsættende enhed.

8) Vilkår eller procedurer i den ophørende enhed, der er anderledes end dem, der almindeligvis anvendes i den ophørende enheds hjemland.

9) En forklaring om, hvorvidt den fortsættende enheds investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab forventer, at fusionen får væsentlige konsekvenser for den fortsættende enheds portefølje, og hvorvidt selskabet agter at foretage en justering af porteføljen, før eller efter fusionen er trådt i kraft.

10) Hvordan eventuelle periodeafgrænsningsposter i den ophørende og fortsættende enhed behandles.

Stk. 2. Fusionsinformationsdokumentet skal være vedlagt en kopi af det forenklede prospekt eller den centrale investorinformation for den fortsættende enhed.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1, skal være affattet i et kortfattet og ikke teknisk sprog.

Stk. 4. Hvis der findes et resume i fusionsinformationsdokumentet, skal resumeet indeholde krydshenvisninger til de dele af dokumentet, hvor der findes yderligere information.

Stk. 5. Hvis den fortsættende enhed har anmeldt markedsføring i en anden medlemsstat, skal de i stk. 1 nævnte oplysninger udleveres til investorerne i denne medlemsstat på denne medlemsstats officielle sprog, eller på et sprog, der er godkendt af denne medlemsstats tilsynsmyndighed.

Erklæring fra depotselskabet

§ 26. Depotselskabet for den fortsættende enhed skal kontrollere, at fusionsplanens oplysninger, jf. § 24, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, 6 og 7, er i overensstemmelse med loven og vedtægterne for den fortsættende enhed.

Stk. 2. Depotselskabet skal udarbejde en erklæring, hvori selskabet udtaler sig om resultatet af den udførte kontrol.

Ansøgning om godkendelse af fusion

§ 27. En ansøgning om godkendelse af en grænseoverskridende fusion skal indsendes til den ophørende enheds tilsynsmyndighed.

Stk. 2. Finanstilsynet modtager fra den ophørende enheds tilsynsmyndighed den information, som den fortsættende enhed har til hensigt at udlevere til sine investorer, hvilken information Finanstilsynet undersøger for at vurdere, om informationen er passende.

Stk. 3. Vurderer Finanstilsynet, at den i stk. 2 nævnte information ikke er passende ud fra et investorbeskyttelseshensyn, kan Finanstilsynet skriftligt forlange, at informationen ændres af den fortsættende enhed. Finanstilsynet underretter straks den ophørende enheds tilsynsmyndighed, hvis tilsynet forlanger som i 1. punktum.

Stk. 4. Uanset stk. 2, giver Finanstilsynet senest 18 arbejdsdage efter modtagelse af informationerne nævnt i stk. 1, en endelig tilkendegivelse til den ophørende enheds tilsynsmyndighed, om hvorvidt tilsynet mener, at de informationer, der udleveres til investorer i den fortsættende enhed, er passende.

Udlevering af information til investorerne

§ 28. Når og ikke før den ophørende enheds tilsynsmyndighed har godkendt en fusion, skal den fortsættende enhed fremlægge fusionsinformationsdokumentet på sit kontor og sin hjemmeside til eftersyn for investorerne og vederlagsfrit udlevere dokumentet efter anmodning.

Stk. 2. Har den fortsættende enhed anmeldt grænseoverskridende markedsføring i nogle af de andre medlemslande, skal fusionsinformationsdokumentet foruden på dansk endvidere fremlægges på disse landes officielle sprog eller et sprog, der er godkendt af disse landes tilsynsmyndigheder.

Stk. 3. Den fortsættende enhed skal forud for fremlæggelse af fusionsinformationsdokumentet indrykke en meddelelse i Statstidende om, at fusionsinformationsdokumentet fremlægges på den fortsættende enheds kontor og hjemmeside herunder tidspunktet for fremlæggelsen.

Rettigheder for investorerne i den fortsættende enhed

§ 29. Fra det tidspunkt, hvor fusionsinformationsdokumentet fremlægges for investorerne på den fortsættende enheds kontor og hjemmeside, kan investorerne kræve sig indløst uden yderligere omkostninger end indløsningsomkostninger. Retten til indløsning ophører med at gælde fem arbejdsdage inden ombytningstidspunktet.

Stk. 2. Ombytningstidspunktet skal fastsættes således, at indløsningsperioden nævnt i stk. 1 mindst er 30 dage.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at den fortsættende enhed udsætter indløsning i henhold til § 55, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., eller at Finanstilsynet påbyder den fortsættende enhed at udsætte indløsning i henhold til § 55, stk. 7, i samme lov.

Fravigelse af spredningsregler

§ 30. Finanstilsynet kan tillade, at den fortsættende enhed under overholdelse af et princip om risikospredning fraviger spredningsreglerne i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. i en periode på 6 måneder fra tidspunktet for godkendelse af fusionen.

Overførelse af aktiver og passiver

§ 31. Den fortsættende enhed eller dennes investeringsforvaltningsselskab skal, når alle aktiver og passiver er overført fra den ophørende enheds depotselskab til den fortsættende enheds depotselskab, give den fortsættende enheds depotselskab meddelelse herom.

Kapitel 5

National spaltning

§ 32. En spaltning må først gennemføres efter godkendelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2. Ombytning af andele i henhold til § 107, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., skal ske på baggrund af den enhed, der skal spaltes’ og den modtagende enheds indre værdi på opgørelsestidspunktet, hvis spaltningen gennemføres som nævnt i § 107, stk. 3, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Ombytning af andele i henhold til § 107, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., skal ske på baggrund af forholdet 1:1, hvis spaltningen gennemføres som nævnt i § 107, stk. 3, nr. 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Spaltningsplan

§ 33. Bestyrelsen for den enhed, der skal spaltes og bestyrelsen for den modtagende enhed skal udarbejde og underskrive en fælles spaltningsplan, der skal indeholde oplysninger og bestemmelser om

1) navne og eventuelle binavne på de enheder, der deltager i spaltningen,

2) hjemsted og stiftelsestidspunkt for de enheder, der deltager i spaltningen,

3) en nøjagtig beskrivelse af den ved spaltningen påtænkte fordeling af aktiver og forpligtelser mellem de deltagende enheder,

4) at vederlaget for andele i den enhed, der skal spaltes er andele i den modtagende enhed,

5) opgørelsestidspunktet, der er datoen for beregning af ombytningsforholdet mellem andele i den enhed, der skal spaltes og den modtagende enhed,

6) ombytningstidspunktet, der er datoen for ombytning af andele i den enhed, der skal spaltes med andele i den modtagende enhed,

7) at ombytning af andele i den enhed, der skal spaltes med andele i en modtagende enhed sker på baggrund af forholdet mellem nettoværdien af de aktiver og forpligtelser, som overdrages, og den indre værdi i den modtagende enhed på opgørelsestidspunktet, hvis spaltningen gennemføres som nævnt i § 107, stk. 3, nr. 1, i lov om investeringsforeninger,

8) at ombytning af andele i den enhed, der skal spaltes med andele i en modtagende enhed sker på baggrund af forholdet 1:1, og at værdien af en andel i den enhed, der skal spaltes svarer til værdien af en andel i den modtagende enhed, hvis spaltningen gennemføres som nævnt i § 107, stk. 3, nr. 2, i lov om investeringsforeninger,

9) tidspunktet fra hvilket den enhed, der skal spaltes’ rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til den modtagende enhed,

10) tidspunktet fra hvilket de andele i den modtagende enhed, der ydes til investorerne i den enhed der, skal spaltes som vederlag for deres andele i den enhed, der skal spaltes, giver ret til udbytte,

11) spaltningens skattemæssige konsekvenser for investorerne i den enhed, der skal spaltes, og

12) tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i den enhed, der skal spaltes, hvor forslag om spaltning behandles.

Stk. 2. Spaltningsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for spaltningens regnskabsmæssige virkning indgår.

Stk. 3. Hvis en del af aktiverne eller forpligtelserne ikke er fordelt ved spaltningsplanen, jf. stk. 1, nr. 3, og fortolkning af spaltningsplanen ikke gør det muligt at afgøre fordelingen af denne del, skal fordeling foretages proportionelt med de nettoaktiver, som skal fordeles efter planen.

Spaltningsredegørelse

§ 34. Bestyrelsen i den enhed, der skal spaltes skal udarbejde en skriftlig redegørelse, der supplerer spaltningsplanen. Redegørelsen skal indeholde

1) en begrundelse for spaltningen,

2) oplysninger om forskellen på den investeringspolitik, der gælder for henholdsvis den enhed, der skal spaltes og den modtagende enhed, herunder om risikoen ved investering i den modtagende enhed er den samme,

3) oplysninger om forskel i omkostningsniveau mellem den enhed, der skal spaltes og den modtagende enhed, og

4) oplysning om hvordan eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele i den enhed, der skal spaltes med andele i den modtagende enhed, udbetales og beskattes.

Erklæring om kreditorernes stilling

§ 35. For den enhed, der skal spaltes skal en uafhængig vurderingsmand udarbejde en erklæring om, hvorvidt enhedens kreditorer må antages at være tilstrækkelig sikrede efter spaltningen.

Stk. 2. Vurderingsmanden udpeges af bestyrelsen for den enhed, der skal spaltes. Vurderingsmanden skal være statsautoriseret revisor. En forenings lovpligtige revisor anses for at være uafhængig i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Vurderingsmanden skal have adgang til at foretage de undersøgelser, vurderingsmanden finder nødvendige, og kan fra bestyrelsen i den enhed, der skal spaltes forlange de oplysninger og den bistand, som vurderingsmanden anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Fremlæggelse af spaltningsdokumenter

§ 36. Følgende dokumenter skal senest 4 uger før generalforsamlingen fremlægges på den enhed der, skal spaltes’ kontor og hjemmeside til eftersyn for investorerne og vederlagsfrit tilstilles disse efter anmodning:

1) spaltningsplanen, jf. § 33,

2) bestyrelsens skriftlige redegørelse for spaltningsplanen, jf. § 34,

3) vurderingsmandens erklæring om kreditorernes stilling, jf. § 35,

4) seneste årsrapporter for den enhed, der skal spaltes og den modtagende enhed, hvis generalforsamlingen skal afholdes i perioden 1. januar til 30. juni, og

5) seneste halvårsrapporter for den enhed, der skal spaltes og den modtagende enhed, hvis generalforsamlingen skal afholdes i perioden 1. juli til 31. december.

Stk. 2. Den enhed, der skal spaltes skal forud for fremlæggelse af spaltningsdokumenterne nævnt i stk. 1 indrykke en meddelelse i Statstidende om, at spaltningsdokumenterne fremlægges på den enhed, der skal spaltes’ kontor og hjemmeside, herunder oplyse om tidspunktet for fremlæggelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen i den enhed, der skal spaltes skal på generalforsamlingen oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem spaltningsplanens underskrivelse og generalforsamlingen.

Stk. 4. Vedtages spaltningen ikke i væsentlig overensstemmelse med den fremlagte spaltningsplan, anses spaltningsplanen for bortfaldet.

§ 37. Hvis den enhed, der skal spaltes ophører ved spaltningen og har afsluttet et regnskabsår, men generalforsamlingen endnu ikke har godkendt årsrapporten for det afsluttede regnskabsår, skal generalforsamlingen godkende årsrapporten for dette regnskabsår senest samtidig med beslutning om spaltning.

Ansøgning om godkendelse af spaltning

§ 38. Bestyrelsen i den enhed, der skal spaltes og i den modtagende enhed skal senest 2 uger efter, at en beslutning vedrørende spaltning er truffet såvel af den enhed, der skal spaltes som af den modtagende enhed, indsende ansøgning om godkendelse af spaltningen til Finanstilsynet.

Stk. 2. Ansøgning skal være vedlagt

1) dokumentation for beslutning om spaltning,

2) spaltningsplanen, jf. § 33,

3) årsrapporter eller halvårsrapporter for den enhed, der skal spaltes og den modtagende enhed,

4) bestyrelsens skriftlige redegørelse for spaltningsplanen, jf. § 34,

5) vurderingsmandens erklæring om kreditorernes stilling, jf. § 35, og

6) dokumentation for at meddelelse i henhold til § 36, stk. 2, er indrykket i Statstidende.

Erklæring om ombytningsforhold m.v.

§ 39. En uafhængig statsautoriseret revisor skal, når ombytningsforholdet er beregnet, udarbejde en skriftlig erklæring om, at

1) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og passiver på opgørelsestidspunktet, svarer til de kriterier, der skal anvendes ved værdiansættelse af aktiver og passiver i årsrapporten,

2) det eventuelle kontante beløb, der udbetales pr. andel i den ophørende enhed er sagligt begrundet, og

3) det faktiske ombytningsforhold er korrekt i forhold til den ophørende og den fortsættende enheds indre værdier på opgørelsestidspunktet.

Stk. 2. Revisoren skal indsende en kopi af erklæringen til Finanstilsynet straks efter dens udarbejdelse.

Stk. 3. Den modtagende enhed udleverer efter anmodning en gratis kopi af erklæringen til sine investorer.

Stk. 4. Den enhed, der skal spaltes eller den modtagende enheds eksterne revisor betragtes som uafhængig i henhold til stk. 1.

Stk. 5. Kan en uafhængig revisor ikke erklære som bestemt i stk. 1,

1) bortfalder Finanstilsynets godkendelse af spaltningen, og spaltningen kan ikke gennemføres, og

2) skal revisoren give meddelelse til Finanstilsynet herom.

Stk. 6. Når Finanstilsynet har modtaget den i stk. 2 omtalte kopi af erklæring giver tilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om spaltningen med henblik på registrering.

Kapitel 6

Fusion, spaltning og likvidation af masterinstitutter

Likvidation af masterinstitut

§ 40. Senest 2 måneder efter et masterinstitut har underrettet et feederinstitut om sin beslutning om at træde i likvidation, skal feederinstituttet meddele Finanstilsynet sin beslutning om, at

1) træde i likvidation,

2) investere mindst 85 pct. af foreningens formue i et andet masterinstitut, eller

3) konvertere til en investeringsforening, der ikke er et feederinstitut.

Stk. 2. En meddelelse, om at feederinstituttet har besluttet at investere mindst 85 pct. af foreningens formue i et andet masterinstitut, skal være vedlagt en ansøgning om godkendelse af den ændrede investeringspolitik, herunder ændrede vedtægter samt de oplysninger, der er nævnt i § 10, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. En meddelelse, om at et feederinstitut har besluttet at konvertere til en investeringsforening, der ikke er et feederinstitut, jf. § 117, stk. 2, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., skal være vedlagt en ansøgning om godkendelse af den ændrede investeringspolitik, herunder ændrede vedtægter.

Stk. 4. Hvis masterinstituttet har underrettet feederinstituttet om sin beslutning om at træde i likvidation mere end 5 måneder inden likvidationens påbegyndelse, skal feederinstituttet give Finanstilsynet meddelelse i henhold til stk. 1-3, senest tre måneder inden likvidationens påbegyndelse.

§ 41. Senest 15 arbejdsdage efter, at samtlige dokumenter omhandlet i § 40, stk. 2 eller 3, er blevet fremsendt, meddeler Finanstilsynet feederinstituttet, om tilsynet kan godkende feederinstituttets ansøgning i henhold til § 40, stk. 2 eller 3.

Stk. 2. Når feederinstituttet har modtaget Finanstilsynets godkendelse, jf. stk. 1, skal feederinstituttet underrette masterinstituttet herom. Feederinstituttet skal endvidere træffe de fornødne foranstaltninger til at opfylde kravene i lov om investeringsforeninger m.v. § 10, stk. 5-7.

§ 42. Likvidationsprovenu fra et masterinstitut kan udbetales i

1) kontanter eller

2) værdipapirer og andre finansielle instrumenter, hvis feederinstituttet ønsker det, og det er aftalt mellem feederinstituttet og masterinstituttet.

Stk. 2. Udbetales hele eller dele af et likvidationsprovenuet i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kan feederinstituttet når som helst realisere disse til kontanter.

Stk. 3. Hvis indløsningsprovenu fra masterinstituttet modtages af feederinstituttet på et tidspunkt, der ligger før det tidspunkt, hvor feederinstituttet skal begynde at investere i henhold til sin nye investeringspolitik, kan den del af indløsningsprovenuet, der modtages kontant kun reinvesteres i det mellemliggende tidsrum, hvis det sker af hensyn til en effektiv likviditetsstyring. Tilsvarende gælder et realisationsprovenu, der er fremkommet ved realisation i henhold til stk. 2.

Fusion og spaltning af masterinstitutter

§ 43. Et masterinstitut, der indgår i en fusion eller spaltning, skal uanset bestemmelserne i § 6, stk. 1, § 17, stk. 2, og § 36, stk. 1, senest 60 dage før det fastsatte ombytningstidspunkt fremlægge fusionsdokumenterne henholdsvis spaltningsdokumenterne som nævnt i § 6, stk. 1, § 17, stk. 2, § 28, stk. 1, og § 36, stk. 1, for sine investorer. Samtidig skal masterinstituttet indsende fusionsdokumenterne eller spaltningsdokumenterne til tilsynsmyndighederne i dets feederinstitutters hjemlande.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 6, stk. 2, finder anvendelse for masterinstitutter, uanset om instituttet er ophørende eller fortsættende.

§ 44. Senest 1 måned efter et masterinstitut har underrettet et feederinstitut om sin beslutning om fusion eller spaltning, skal feederinstituttet meddele Finanstilsynet sin beslutning om, at

1) fortsætte med at investere i masterinstituttet,

2) træde i likvidation,

3) investere mindst 85 pct. af foreningens formue i et andet masterinstitut eller

4) konvertere til en investeringsforening, der ikke er et feederinstitut.

Stk. 2. En meddelelse, om at feederinstituttet har besluttet at fortsætte med at investere i samme masterinstitut, skal være vedlagt en ansøgning om godkendelse heraf, herunder eventuelt ændrede vedtægter.

Stk. 3. Ved »samme masterinstitut« i stk. 2, skal forstås

1) det masterinstitut, som feederinstituttet hidtil har investeret i, er det fortsættende institut i en påtænkt fusion, eller

2) en del af det masterinstitut, som feederinstituttet hidtil har investeret i videreføres uden væsentlige ændringer som et af de fortsættende institutter i en påtænkt spaltning.

Stk. 4. En meddelelse, om at feederinstituttet har besluttet at investere mindst 85 pct. af foreningens formue i et andet masterinstitut, skal være vedlagt en ansøgning om godkendelse heraf, herunder eventuelt ændrede vedtægter, samt de oplysninger der er nævnt i § 10, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Ved »et andet masterinstitut« i stk. 4, skal forstås

1) et masterinstitut, der er det fortsættende institut i en påtænkt fusion mellem det masterinstitut som feederinstituttet hidtil har investeret i og et andet institut,

2) en del af det masterinstitut, som feederinstituttet hidtil har investeret i, videreføres med væsentlige ændringer som et af de fortsættende institutter i en påtænkt spaltning,

3) et masterinstitut, der ikke er et resultat af fusionen eller spaltningen.

Stk. 6. En meddelelse, om at feederinstituttet har besluttet at konvertere til en investeringsforening, der ikke er et feederinstitut, jf. § 118, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., skal være vedlagt en ansøgning om godkendelse af den ændrede investeringspolitik, herunder ændrede vedtægter.

Stk. 7. Hvis masterinstituttet har underrettet feederinstituttet om sin beslutning om at fusionere eller spalte mere end 4 måneder, inden fusionen eller spaltningens påtænkte gennemførelsesdato, skal feederinstituttet give Finanstilsynet meddelelse i henhold til stk. 1-6, senest 3 måneder inden den påtænkte gennemførelsesdato.

Stk. 8. Træffer feederinstituttet beslutning om at træde i likvidation, skal feederinstituttet give masterinstituttet meddelelse herom uden unødigt ophold.

§ 45. Senest 15 arbejdsdage efter, at samtlige dokumenter omhandlet i § 44, stk. 2, 4 eller 6, er blevet fremsendt, meddeler Finanstilsynet feederinstituttet, om tilsynet kan godkende feederinstituttets ansøgning i henhold til § 44, stk. 2, 4 eller 6.

Stk. 2. Når feederinstituttet har modtaget Finanstilsynets godkendelse i henhold til stk. 1, skal feederinstituttet underrette masterinstituttet herom. Feederinstituttet skal endvidere træffe de fornødne foranstaltninger til at opfylde kravene i § 10, stk. 5-7, i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 46. Hvis Finanstilsynet ikke har godkendt en beslutning om, at et feederinstitut investerer i et andet masterinstitut eller konverterer til et institut, der ikke er et feederinstitut, senest den sidste arbejdsdag før den sidste dag, hvor det er muligt at forlange indløsning i masterinstituttet, forud for en fusion eller spaltnings gennemførelse, skal feederinstituttet for at sikre sine egne investorer mulighed for indløsning, forlange alle sine andele i masterinstituttet indløst.

Stk. 2. Inden et feederinstitut kræver sine andele i masterinstituttet indløst i henhold til stk.1, skal feederinstituttet overveje, om der er alternative løsninger, der kan være med til at reducere eller undgå transaktionsomkostninger eller andre negative konsekvenser for feederinstituttets investorer.

§ 47. Indløsningsprovenu, der opstår, hvis et feederinstitut benytter sig af sin ret til indløsning i henhold til § 119, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., kan udbetales i

1) kontanter eller

2) værdipapirer og andre finansielle instrumenter, hvis feederinstituttet ønsker det, og det er aftalt mellem feederinstituttet og masterinstituttet.

Stk. 2. Udbetales hele eller dele af et indløsningsprovenu i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kan feederinstituttet når som helst realisere disse til kontanter.

Stk. 3. Hvis indløsningsprovenu fra masterinstituttet modtages af feederinstituttet på et tidspunkt, der ligger før det tidspunkt, hvor feederinstituttet skal begynde at investere i henhold til sin nye investeringspolitik, kan den del af indløsningsprovenuet, der modtages kontant kun reinvesteres i det mellemliggende tidsrum, hvis det sker af hensyn til en effektiv likviditetsstyring. Tilsvarende gælder et realisationsprovenu, der er fremkommet ved realisation i henhold til stk. 2.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for fusion og spaltning, der påbegyndes 1. juli 2011, eller senere.

Stk. 3. En national fusion eller spaltning skal anses for påbegyndt når fusions- eller spaltningsplanen underskrives i henhold til § 3 eller § 33.

Stk. 4. En grænseoverskridende fusion, hvor den ophørende enhed er etableret i Danmark, skal anses for påbegyndt, når Finanstilsynet modtager ansøgning i henhold til § 14.

Stk. 5. En grænseoverskridende fusion, hvor den fortsættende enhed er etableret i Danmark, skal anses for påbegyndt når Finanstilsynet modtager information som nævnt i § 27, stk. 2.

Finanstilsynet, den 21. juni 2011

Ulrik Nødgaard

/ Anne Marie Pico

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Investeringsinstitutter), EU-Tidende 2009 nr. L 302, s. 32 og dele af Kommissionens direktiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master.feeder.strukturere og anmeldelsesprocedure, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 28.