Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0065
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation1)

I medfør af § 102, stk. 7, § 105, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, som ændret ved lov nr. 456 af 18. maj 2011, og § 33, stk. 9, § 47, stk. 2, § 177, stk. 7, og § 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

1) Investeringsforeninger.

2) Specialforeninger.

3) Professionelle foreninger.

4) Godkendte fåmandsforeninger.

5) Hedgeforeninger.

6) Investeringsforvaltningsselskaber.

Kerneopgaver

§ 2. Som kerneopgaver anses:

1) Beslutninger om investering af foreningers og udenlandske UCITS’ midler.

2) Kontrol med beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser.

3) Kontrol med overholdelse af lovgivningen.

4) Kontrol med den daglige bogføring.

5) Kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

Meddelelse om aftaler

§ 3. Foreninger og investeringsforvaltningsselskaber skal give Finanstilsynet meddelelse om aftaler om delegation af:

1) Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljepleje, herunder

a) porteføljepleje

b) investeringsanalyse og -rådgivning

2) Administration

a) juridisk bistand

b) registrering af handelstransaktioner m.v.

c) bogføring og udarbejdelse af regnskaber

d) kundeforespørgsler

e) værdi- og prisfastsættelse af aktiver

f) beregning af indre værdi, emissions- og indløsningskurser

3) Andre væsentlige opgaver

Stk. 2. Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde følgende:

1) Foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets navn, adresse og FT nummer.

2) En eventuel afdelings navn, adresse og FT afdelingsnummer.

3) Aftalepartens navn og adresse.

4) Den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten.

5) Den dato på hvilken foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse eller personer, som bestyrelsen konkret har bemyndiget hertil, har indgået aftalen.

6) Længden på aftalens opsigelsesvarsel.

7) Et eventuelt kompensationsbeløb, hvis foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet opsiger aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. § 46, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., og § 104, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

8) Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller ændring af en eksisterende aftale.

9) Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold og for aftaler om investeringsrådgivning oplysning om hvem, der træffer investeringsbeslutningerne.

§ 4. Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 714 af 21. juni 2007 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber ophæves.

Finanstilsynet, den 6. juni 2011

Ulrik Nødgaard

/ Anne Marie Pico

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet), EU-Tidende 2009 nr. L 302, s. 32.