Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven

(Skattefritagelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 959 af 20. december 1999 og § 35 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 12:

»12) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.«

2. I § 10, stk. 2, 3. pkt., ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »den skatteansættende myndighed«.

3. I § 13, stk. 12, 2. pkt., ændres »realrenteafgift« til: »skat efter pensionsafkastbeskatningsloven«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra og med den 1. januar 1999.

    Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for indgivelse af meddelelser dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 4. § 1, nr. 3, har virkning fra og med indkomståret 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad