Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Risikobaseret tilsyn, differentierede bøder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1538 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 72, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) yde virksomheder med 1-4 ansatte yderligere vejledning end den, der er nævnt i nr. 1,«

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 3-7.

2. § 72 a, stk. 1, affattes således:

»Som led i tilsynsopgaven efter § 72, stk. 1, nr. 7, gennemfører Arbejdstilsynet risikobaserede tilsyn på virksomheder med ansatte.«

3. I § 72 a, stk. 2, ændres »screening« til: »tilsyn efter stk. 1«.

4. I § 82 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved arbejdsgiverens overtrædelse af § 15, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, kapitel 9 eller kapitel 10 skal der ved straffens udmåling, jf. stk. 1 eller stk. 2, jf. stk. 1, lægges vægt på virksomhedens størrelse. Tilsvarende gælder ved arbejdsgiverens manglende efterkommelse af påbud efter § 77 eller § 77 a, stk. 1, der omhandler disse bestemmelser.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

5. I § 83, stk. 2, ændres »§ 82, stk. 2, 4 og 5« til: »§ 82, stk. 2 og 4-6«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg