Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af barseludligningsloven

(Udskydelse af revisionsfristen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven), som ændret ved lov nr. 288 af 29. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 3, ændres »folketingsåret 2010-11« til: »folketingsåret 2011-12«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg