Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og lov om hjemmeservice

(Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 1560 af 21. december 2010 og senest ved § 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011, og som ændres ved det af Folketinget den 27. maj 2011 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.), foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 U indsættes:

»§ 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk. 2-5. Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg anses som istandsættelse i hjemmet.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse,

3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og

5) at arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013.

Stk. 3. De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre 15.000 kr. pr. person.

Stk. 4. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ.

Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 5 B, stk. 1, nr. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Betingelsen i ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 3, anses for opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb af fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Det er en betingelse, at det pågældende EU/EØS-land skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.«

§ 3

I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som ændret senest ved § 28 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til skattemyndighederne videregive ændret cpr-numre på de personer, der har fået udført arbejde, der er blevet udbetalt bidrag til, og cvr-numre på virksomheder, der er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. § 4.«

2. I § 3 indsættes før stk. 1 som nye stykker:

»Bidrag kan ydes til husstande, der inden for perioden fra den 1. januar 2009 til den 1. september 2011 har fået udført tilskudsberettiget arbejde.

Stk. 2. Ydelse af bidrag til husstanden er betinget af, at husstanden i det foregående kalenderår har fået udført tilskudsberettiget arbejde.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 6, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 2« til: »§ 3, stk. 4«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1 og 2 har virkning fra og med den 1. juni 2011.

Stk. 3. § 3, stk. 2, i lov om hjemmeservice som indsat ved denne lovs § 3, nr. 2, har virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 4. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for kalenderåret 2011 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2011, der følger af ligningslovens § 8 V som affattet ved denne lovs § 1.

Stk. 5. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 4 fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2013.

Givet på Schackenborg Slot, den 7. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Peter Christensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.