Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

(Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 og § 45 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport meddeles af kommunalbestyrelsen. Tilladelse til offentlig servicetrafik meddeles af transportministeren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området.

Stk. 3. Tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling) er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale.

Stk. 4. Tilladelse til sygetransport er betinget af, at køretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. § 12, stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at ansøgeren har kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber. Tilladelse til offentlig servicetrafik er endvidere betinget af, at ansøgeren har tilladelse til taxikørsel. Der kan udstedes én tilladelse til offentlig servicetrafik for hver tilladelse til taxikørsel. Tilladelsen til offentlig servicetrafik udstedes med samme gyldighedsperiode som tilladelsen til taxikørsel.«

3. I § 4, stk. 1, ændres »i henhold til § 2, stk. 4,« til: »til sygetransport og tilladelse til offentlig servicetrafik«.

4. I § 4, stk. 4, ændres »jf. § 2, stk. 4,« til: »jf. § 2, stk. 4 og 5,«.

5. I § 4 a, stk. 1, ændres »de af loven omfattede køretøjer« til: »taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer«.

6. I § 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Førere af køretøjer, som anvendes til kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, skal opfylde betingelsen om i faglig henseende at være kvalificeret til at udøve virksomheden, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, 1. led.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

7. I § 4 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

8. I § 4 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«.

9. I § 5, stk. 4, ændres »eller godkendelsen« til: »til taxikørsel (taxibevillingen)«.

10. I § 6, stk. 5, og § 8, stk. 1, ændres »§ 4 a, stk. 2,« til: »§ 4 a, stk. 3,«.

11. I § 12, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) beklædning af førere af taxier,«

Nr. 7-12 bliver herefter nr. 8-13.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2011.

Stk. 2. § 4 a, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, træder dog først i kraft den 1. marts 2012.

Stk. 3. Uanset § 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, kan erhvervsmæssig personbefordring fortsat udføres på grundlag af tilladelser efter lov om buskørsel, der er begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til en kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

Stk. 4. Tilladelser som nævnt i stk. 3 kan endvidere udstedes eller forlænges indtil kontraktens udløb, såfremt der inden den 15. juni 2011 er indgået kontrakt med eller afgivet bindende bud til et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt