Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0015
 
32010L0063
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.1)

(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1306 af 23. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EF-Tidende 2003, nr. L 66, side 26-35, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, EU-Tidende 2010, nr. L 276, side 33-79.«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Anvendelse af hvirveldyr, herunder fostre af pattedyr i den sidste tredjedel af deres normale udvikling, og blæksprutter til forsøg må kun ske med tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Tilsvarende gælder anvendelse af fostre af pattedyr på et tidligere udviklingsstadium til forsøg, hvis det er sandsynligt, at fosteret som følge af de udførte forsøg vil opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men, efter det har nået den sidste tredjedel af sin normale udvikling.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved forsøg forstås enhver anvendelse af dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, der må formodes at være forbundet med smerte, lidelse, angst eller varigt men for dyret svarende til eller stærkere, end hvad indførelse af en nål i overensstemmelse med god veterinær praksis forvolder.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

4. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) forbedring af velfærd for dyr og af produktionsforhold for dyr, der opdrættes til landbrugsmæssige formål,«

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

5. I § 1, stk. 2, nr. 5, der bliver stk. 3, nr. 6, indsættes efter »forskning,«: »herunder grundforskning og forskning med henblik på artsbevarelse,«.

6. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »kosmetiske midler«: »eller bestanddele eller sammensætninger af bestanddele heraf«.

7. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »væsentlig gavn«: », herunder hvis den belastning, som dyret udsættes for, ikke står mål med forsøgets og produktets nytteværdi«.

8. § 2, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilladelse til dyreforsøg kan kun gives til navngivne fysiske eller juridiske personer, der må antages at kunne sikre, at forsøgene udføres på forsvarlig måde.

Stk. 2. Hvis tilladelsesindehaveren er en juridisk person, skal denne udpege en eller flere personer, der har ansvaret for

1) forsøgets udførelse,

2) tilsynet med dyrenes velfærd og pasning og

3) uddannelse og træning af det personale, der er beskæftiget med henholdsvis dyreforsøg og forsøgsdyrs pasning.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilladelsen skal angive den grad af smerte, lidelse, angst eller varigt men, som det enkelte dyr må udsættes for, idet forsøg klassificeres som terminale, let belastende, moderat belastende eller betydeligt belastende.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

10. § 3, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ud over de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal følgende fremgå af tilladelsen:

1) Tilladelsesindehaverens navn.

2) I hvilken institution eller virksomhed forsøgene må foretages.

3) Tidspunktet for en eventuel forsøgsevaluering.

4) Navn på den eller de forsøgsansvarlige.

5) Navn på den eller de ansvarlige for staldes og forsøgslokalers indretning og drift.

6) Navn på den eller de ansvarlige for kompetencer hos det personale, der er beskæftiget med dyreforsøg eller med forsøgsdyrs pasning.

7) Navn på den eller de ansvarlige for dyrenes pasning og tilsynet med dyrenes velfærd.

8) Navn på den eller de ansvarlige for journalføringen.

9) Navn på den dyrlæge eller anden kompetente person, der er tilknyttet institutionen eller virksomheden med henblik på at rådgive om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd.«

11. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Anlæg og udstyr til udførelse af forsøg skal konstrueres og anvendes på en måde, der må forventes at medføre brug af færrest dyr, forvolde mindst smerte, lidelse, angst eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.«

12. I § 6, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»I det omfang det er muligt, skal der anvendes dyrearter, der er mindst disponeret for at opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men.«

13. I § 6, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »lidelse«: », angst«.

14. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Når det er muligt, skal der anvendes tidlige og humane endepunkter for et forsøg frem for døden som endepunkt. Hvor døden som endepunkt er uundgåelig, skal forsøget udføres, således at færrest dyr dør, at varigheden og intensiteten af dyrets lidelser begrænses mest muligt, og at en smertefri død så vidt muligt sikres.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

15. I § 6, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ansøgeren skal godtgøre, at den viden, som kan opnås ved udførelse af forsøg, ikke helt eller delvis kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg, og at der ikke er tale om allerede kendt viden.«

16. § 7, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Dyreforsøg må kun udføres, når dyret er lokalt eller universelt bedøvet, jf. dog stk. 2, og der anvendes smertestillende midler eller anden foranstaltning med henblik på at begrænse smerte, lidelse, angst eller varigt men mest muligt.

Stk. 2. Skønnes bedøvelse at være mere belastende for et dyr end selve forsøget, eller er bedøvelse uforenelig med forsøget, kan den undlades.

Stk. 3. Lægemidler, der forhindrer eller begrænser dyrs mulighed for at give udtryk for smerte, må ikke anvendes uden samtidig anvendelse af passende bedøvelse eller smertelindring.

Stk. 4. Dyr må ikke opleve stærk smerte, anden intens lidelse eller intens angst og skal aflives, hvis tilstanden må antages at bestå ved bedøvelsens og den lindrende behandlings ophør. Hvis et dyr ved afslutningen af et forsøg må antages at forblive i en tilstand af moderat smerte, lidelse eller angst ved bedøvelsens og den lindrende behandlings ophør, eller hvis et dyr forventes at få varigt men, skal det aflives.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

17. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 2« til: »§ 2, stk. 3«.

18. I § 10, stk. 1, ændres »opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som« til: »være«.

19. I § 10, stk. 2, ændres »Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd« til: »Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom«, og »Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd« ændres til: »Forskningsrådet for Teknologi og Produktion«.

20. I § 16, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 7-8« til: »§ 7«.

21. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

22. I § 17 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet skal sikre, at tilbagekaldelsen ikke indebærer en forringelse af forsøgsdyrenes velfærd.«

23. § 18, stk. 1, affattes således:

»Justitsministeren kan efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om

1) fremskaffelse af dyr til forsøg og andre videnskabelige formål, herunder om forbud mod forsøg på herreløse hunde og katte samt indfangede vilde dyr,

2) pasning og opstaldning af forsøgsdyr og dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,

3) forsøgs udførelse,

4) kvalifikationskrav til de personer, som udfører forsøg, eller som passer forsøgsdyr eller dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,

5) forsøg i undervisnings- eller uddannelsesøjemed,

6) institutioner eller virksomheder, som anvender, opdrætter eller leverer dyr til forsøg eller andre videnskabelige formål,

7) udsætning og genhusning af forsøgsdyr og

8) nedsættelse af et rådgivende udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.«

§ 2

I lov nr. 550 af 24. juni 2005 om kloning og genmodificering af dyr m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 3, 5 og 6« til: »§ 1, stk. 4, 6 og 7«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 5 og 6« til: »§ 1, stk. 6 og 7«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1262 af 11. november 2010 om dyreforsøg med bestanddele eller sammensætninger af bestanddele i kosmetiske midler ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EF-Tidende 2003, nr. L 66, side 26-35, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, EU-Tidende 2010, nr. L 276, side 33-79.