Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

(Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, som ændret senest ved lov nr. 411 af 9. maj 2011 og § 1 i lov nr. 412 af 9. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 477 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »50.000« til: »100.000«.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 518 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og senest ved § 4 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., jf. dog § 3, stk. 5.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 15 a, stk. 1, indsættes efter »betalingspåkrav«: », som angår højst 50.000 kr.,«.

4. § 15 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 15 b. For betalingspåkrav, som angår mere end 50.000 kr., betales 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger 50.000 kr., og med tillæg af de i stk. 2 nævnte beløb. Hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiftspligten efter 1. pkt., som overstiger 400 kr.

Stk. 2. Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6.

Stk. 3. Afgiftspligten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

§ 15 c. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. oktober 2011.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed