Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

(Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som ændret ved § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de fællesskabsretlige udbudsregler« til: »EU-udbudsreglerne«.

2. Overalt i loven ændres »Konkurrencestyrelsen« til: »Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen« og »Konkurrencestyrelsens« til: »Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens«.

3. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »fællesskabsretten« til: »EU-retten«.

4. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, kan Klagenævnet for Udbud afvise klagen ved en beslutning, der meddeles klageren.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »§ 18, stk. 3« til: »§ 18, stk. 2«.

6. I § 8, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 13, stk. 2«.

7. § 10 affattes således:

»§ 10. Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt der er sket overtrædelse af de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2 og 3. Klagenævnet kan ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og kan ikke tage hensyn til forhold, som ikke er gjort gældende af den pågældende.

Stk. 2. Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager et medlem fra formandskabet og et sagkyndigt medlem, jf. dog stk. 4. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag. Antallet af medlemmer fra formandskabet skal i så fald svare til antallet af sagkyndige medlemmer.

Stk. 3. Klagenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende.

Stk. 4. Det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, kan uden medvirken af sagkyndige medlemmer træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter, samt træffe afgørelse om processuelle spørgsmål.«

8. I § 11, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 2« til: »§ 1, stk. 2 og 3«.

9. I § 12, stk. 1, ændres »efter begæring« til: »efter påstand«.

10. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Erklæres en kontrakt for uden virkning i medfør af §§ 16 eller 17, udsteder Klagenævnet for Udbud påbud om, at ordregiveren skal bringe kontrakten til ophør.«

11. I § 14, stk. 2, ændres »fremsætter et krav« til: »nedlægger påstand«.

12. I § 15, stk. 5, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 5« og »§ 18, stk. 1-3« til: »§ 18, stk. 1 og 2«.

13. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

14. I § 18, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

15. I § 19, stk. 1, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

16. I § 20, stk. 1, ændres »§ 18, stk. 3« til: »§ 18, stk. 2«.

17. § 21, nr. 2, affattes således:

»2) undlader at efterkomme et påbud eller et pålæg, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 15, stk. 2, nr. 3, og stk. 3.«

18. § 24, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) efterkomme et påbud eller pålæg efter § 13, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 15, stk. 2, nr. 3, og stk. 3.«

19. I Overskriften til kapitel 6 ændres »Konkurrencestyrelsens« til: »Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens«.

20. I § 25, stk. 1, ændres »påbud, jf. § 13, nr. 3, eller § 18, stk. 2« til: »påbud eller pålæg, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 15, stk. 2, nr. 3, og stk. 3«.

§ 2

I lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til afsnit III affattes således:

»Ikrafttræden m.v.«

2. Kapitel 7 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Klager, der inden den 1. juli 2011 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, behandles efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen