Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

(Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011, som ændret ved § 30 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Opfylder et pengeinstitut med tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed ikke længere kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, er der fastsat en frist i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og har instituttet iværksat de foranstaltninger, der skal til for at ville lade sig afvikle efter reglerne i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, kan Fonden beslutte at medvirke til en afvikling af instituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets samtlige ikkeefterstillede kreditorer, jf. § 16 k i lov om finansiel stabilitet (medgift). Fonden træffer beslutning herom, når det må skønnes, at en sådan afvikling påfører Fonden færre omkostninger end afvikling efter §§ 16 e-16 i i lov om finansiel stabilitet og løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar.

Stk. 2. Fonden kan ikke træffe beslutning om at medvirke til en afvikling af instituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets aktie-, garanti- eller andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Fonden afholder via pengeinstitutafdelingen omkostninger forbundet med selve medgiften og omkostninger, som Finansiel Stabilitet A/S påtager sig som eksekutor af ordningen.

Stk. 4. Beslutning om medvirken efter stk. 1 træffes af Fondens formand og næstformand og de to repræsentanter i bestyrelsen, der repræsenterer de institutter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, efter indstilling fra værdiansættelsesrådet, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 5. Fondens deltagelse efter stk. 1 kan ske i fællesskab med andre.«

2. I § 5 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udarbejder en vurdering af, om medvirken efter § 2 påfører Fonden færre omkostninger end afvikling efter §§ 16 e-16 i i lov om finansiel stabilitet, og om løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar. Værdiansættelsesrådets medlemmer må ikke deltage i en vurdering af et pengeinstitut, hvori de er ansat. Et pengeinstitut, der har medlemmer i værdiansættelsesrådet, kan ikke afgive bud på et nødlidende pengeinstitut, hvis det pågældende medlem har deltaget i vurderingen for værdiansættelsesrådet.«

3. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af 4 medlemmer, der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet for 3 år ad gangen. Der udpeges suppleanter efter tilsvarende procedure. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer. § 21 c finder i øvrigt anvendelse for medlemmer af værdiansættelsesrådet og dets suppleanter.«

§ 2

I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 7 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, § 1 i lov nr. 721 af 25. juni 2010 og § 14 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 16 j indsættes i kapitel 4 b:

»§ 16 k. Finansiel Stabilitet A/S eksekverer beslutninger truffet af Garantifonden for indskydere og investorer i overensstemmelse med § 2 i lov om en garantifond for indskydere og investorer om at tilføre midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets ikkeefterstillede kreditorer (medgift).

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S’ eksekvering efter stk. 1 kan være betinget af, at der gennemføres en åben og transparent proces med mulighed for interesserede overtagende pengeinstitutter til at fremkomme med bud.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for Finansiel Stabilitet A/S’ medvirken til afvikling af et pengeinstitut efter stk. 1 og om samarbejdet i den forbindelse mellem Finansiel Stabilitet A/S, Finanstilsynet og Garantifonden for indskydere og investorer, herunder også indhentelse af overtagelsestilbud.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 B, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 16 k i lov om finansiel stabilitet.«

2. § 7 B, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., affattes således:

»Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. eller 2. pkt., kan ikke anses for en del af anskaffelsessummen for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.«

§ 4

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft for Færøerne og Grønland på andre tidspunkter.

§ 5

Stk. 1. §§ 1 og 3 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen