Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove

(Udvidelse af ATP’s og LD’s investeringsmuligheder og ophævelse af en række SP-regler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009 og § 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010 og senest ved § 233 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 17 f ophæves.

2. §§ 17 f-17 h ophæves.

3. § 17 j affattes således:

»§ 17 j. Indeståender i Særlig Pensionsopsparing (SP), som det ikke har været muligt at udbetale på grund af kontohaverens forhold, overføres pr. 1. oktober 2010 til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning. Arbejdsmarkedets Tillægspension indestår herefter for SP’s forpligtelser i forhold til kontohaveren og foretager den nødvendige administration. Krav på de overførte indeståender forældes efter 5 år, jf. § 36, stk. 2, regnet fra den 30. april 2010.

Stk. 2. En kontohaver eller boet efter en afdød kontohaver, der kan dokumentere et krav på et indestående, kan i perioden fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2015 henvende sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension og få udbetalt tilgodehavendet.

Stk. 3. Overførte indeståender som nævnt i stk. 1, som kontohaver eller boet efter en kontohaver ikke senest den 30. april 2015 har anmodet om at få udbetalt, tilfalder Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

4. Overskriften efter § 17 j ophæves.

5. Overskriften før § 17 m ophæves.

6. §§ 17 m og 17 n ophæves.

7. §§ 17 p og 17 q ophæves.

8. I § 17 r, stk. 2, udgår », eller sammen med de midler, der forvaltes efter § 17 m, stk. 1«.

9. I § 17 s, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 6« til: »§ 17 r, stk. 6«.

10. I § 23, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 26 b, stk. 3, 5, 6 og 8« til: »§ 26 b, stk. 3, 5, 6 og 11«.

11. § 23, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bestyrelsen kan tillade direktøren at sælge administrative ydelser til en dattervirksomhed, der er oprettet efter § 26 b, stk. 7, bortset fra administrative ydelser til dattervirksomheder, der driver penge- eller realkreditinstitutvirksomhed. Ydelserne leveres i henhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.«

12. § 24 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uden bestyrelsens godkendelse, der skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra virksomheder, hvori bestyrelsesmedlemmer eller personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension, er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.«

13. § 26 b, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Midlerne kan placeres i dattervirksomheder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer helt eller delvis, og som har til formål at drive finansiel virksomhed bortset fra forsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 8. Placering af midler direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 7 må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Ved placering af midler i penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 7 må summen af erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån højst udgøre 7,5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån.

Stk. 10. Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Arbejdsmarkedets Tillægspension direkte eller indirekte har placeret midler, jf. stk. 7, må ikke anvende Arbejdsmarkedets Tillægspensions navn og logo i sin markedsføring.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 11.

14. I § 26 c, stk. 2, ændres »§ 26 b, stk. 3 og 5-8« til: »§ 26 b, stk. 3, 5, 6, 7 og 11«.

15. I § 26 e, stk. 3, ændres »§ 26 b, stk. 3 og 5-8« til: »§ 26 b, stk. 3, 5, 6, 7 og 11«.

16. § 36, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007 som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, § 2 i lov nr. 1263 af 16. december 2009 og § 17 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og senest ved § 234 i lov nr. 456 af 18. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 4 d, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Lønmodtagernes Dyrtidsfonds interne retningslinjer for outsourcing og«

2. § 5 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uden bestyrelsens godkendelse, der skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra virksomheder, hvori bestyrelsesmedlemmer eller personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.«

3. I § 6 b, stk. 2, udgår »pengeinstitut-, realkreditinstitut- og«.

4. I § 6 b indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Placering af midler direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 2 må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ved placering af midler i penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 2 må summen af erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån højst udgøre 7,5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån.

Stk. 5. Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Lønmodtagernes Dyrtidsfond direkte eller indirekte har placeret midler, jf. stk. 3, må ikke anvende Lønmodtagernes Dyrtidsfonds navn og logo i sin markedsføring.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

5. I § 6 c, stk. 2, ændres »§ 6 b, stk. 2 og 3« til: »§ 6 b, stk. 2 og 6«.

6. I § 6 e, stk. 3, ændres »§ 6 b, stk. 2 og 3« til: »§ 6 b, stk. 2 og 6«.

7. § 7 a, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 3

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

2. § 1, stk. 2, nr. 13, ophæves.

Nr. 14 bliver herefter nr. 13.

3. I § 5 udgår »særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter og«.

4. I § 6, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 14, og Den Særlige Pensionsopsparing efter § 1, stk. 2, nr. 13,« til: »§ 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 13,«.

5. I § 6, stk. 3, 5 og 7, ændres »§ 1, stk. 2, nr. 9 og 14« til: »§ 1, stk. 2, nr. 9 og 13«.

§ 4

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 13 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 29 B, nr. 2, affattes således:

»2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, og § 14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og«

2. I § 29 D ændres »§ 17 j, stk. 7-9, 11, 13 og 16« til: »§ 17 j, stk. 2«.

§ 5

I lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (Letløn), som ændret ved § 22 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 3 i lov nr. 702 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, udgår », særlig pensionsopsparing«.

§ 6

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 3 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 702 af 25. juni 2010 og senest ved § 3 i lov nr. 1609 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »§ 3, stk. 1, nr. 1-10« til: »§ 3, stk. 1, nr. 1-9«.

2. § 3, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 7-9.

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1565 af 21. december 2010 og senest ved § 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 7 L, stk. 2, ophæves.

2. § 8 M, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 8 M, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

§ 8

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 27 i lov nr. 247 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 6, udgår »og særlig pensionsopsparing«.

§ 9

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 7, udgår », pensionsopsparing«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 3 har virkning fra og med indkomståret 2012. § 4 har virkning for udbetalinger, der foretages fra dagen efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. En kontohaver kan anmode told- og skatteforvaltningen om kompensation for skatteværdien af det fradrag eller den bortseelse, som ved en ændring af kontohaverens skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden 1998-2003 kan henføres til den for meget indbetalte særlige pensionsopsparing, hvis kontohaveren ikke kan udnytte fradrags- eller bortseelsesretten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i kontohaverens nye årsopgørelse. En anmodning efter 1. pkt. skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter datoen for ændringen af kontohaverens skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden 1998-2003.

§ 11

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg