Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., integrationsloven og forskellige andre love

(Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1602 af 22. december 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 461 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 d, stk. 1, to steder i § 13 d, stk. 3, i § 13 d, stk. 4, to steder i § 13 d, stk. 6, og i § 45 ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.

2. I § 13 d, stk. 5, og § 13 e ændres »Arbejdsdirektoratets« til: »Pensionsstyrelsens«.

3. I § 13 d, stk. 6, og § 45 ændres »direktoratet« til: »styrelsen«.

4. § 38, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 2, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende i henhold til regler fastsat efter § 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.«

5. Overskriften før § 42 affattes således:

»Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet«

6. § 42, stk. 1-3, affattes således:

»En person, som modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger.

Stk. 3. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger, for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet, og skal herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.«

7. § 43, stk. 1 og 2, affattes således:

»En person, som modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4 eller 12, modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, eller hvis personen modtager hjælp efter § 25 a, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt eller uberettiget har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet, skal tilbagebetale hele hjælpen for 20 uger, for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet.«

8. Efter § 44 indsættes før overskriften til § 45:

»§ 44 a. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får kontant- eller starthjælp, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 36-43, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1602 af 22. december 2010 og senest ved § 2 i lov nr. 320 af 15. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 1, ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 33, stk. 2, § 74 a, stk. 7 og 9, § 74 c, stk. 3, og § 78, stk. 5, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

3. I § 35, § 74 f, stk. 3, § 77 a, stk. 9, og § 92 ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

4. I § 38, stk. 1, nr. 2, § 38, stk. 2, § 81, stk. 1, og § 90 ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

5. I § 46, stk. 1, § 74 n, stk. 1, § 87, stk. 7, som bliver stk. 6, § 88, stk. 1, 2, 6 og 7, og § 89, stk. 1, 2 og 4, ændres » Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

6. I § 52 j, stk. 3, og § 100 b ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen«.

7. I § 62, stk. 3, 4 og 5, § 74 j, stk. 4, 6. og 7. pkt., § 74 m, stk. 7, § 74 n, stk. 8, 9 og 10, § 74 o, stk. 2, § 91, stk. 5, og § 91 a, stk. 1, ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.

8. I § 74 g, stk. 6, indsættes efter »Beskæftigelsesrådet nærmere regler om«: »udførelse af en enkeltstående arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed, og om«.

9. I § 84, stk. 7, ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Arbejdsmarkedsstyrelsen«.

10. I § 84, stk. 10, ændres »Arbejdsdirektoratets« til: »Arbejdsmarkedsstyrelsens«.

11. I § 86, stk. 4, og § 91, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen og direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

12. I § 86, stk. 5, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen og direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

13. I § 86, stk. 6, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »beskæftigelsesministeren«.

14. § 87, stk. 1, affattes således:

»Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for kassen, kan kassen pålægge medlemmet en effektiv karantæne på mindst 74 og højst 962 timer. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig, kan kassen slette den pågældende som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre end 5 år efter den første administrative afgørelse i den tidligere sag. Et medlem, som slettes af kassen, kan genoptages som nyt medlem.«

15. I § 87, stk. 3, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

16. § 87, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

17. I § 87, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3 og 4«.

18. I § 87, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-6«.

19. I § 88, stk. 3, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan som led i tilsynet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen og direktøren for Arbejdsskadestyrelsen kan«.

20. I § 88, stk. 4, og § 92 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratets« til: »direktøren for Pensionsstyrelsens«.

21. I § 90 b, stk. 2, ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen«.

22. I § 91, stk. 2, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen og direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

23. I § 91, stk. 6, § 99, stk. 2, og to steder i § 99, stk. 3, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen eller direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

24. I § 91 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan uden samtykke forlange at få nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter om bestemte dagpenge- eller efterlønsmodtageres hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet. Oplysninger kan indhentes, når der er en begrundet formodning for, at et medlem af en arbejdsløshedskasse i forbindelse med et udlandsophold uberettiget har modtaget dagpenge eller efterløn fra kassen, og oplysninger om et udlandsophold ikke kan indhentes på anden måde. Oplysningerne kan videregives til kassen, som kan sammenstille disse med øvrige oplysninger, som kassen er i besiddelse af, med henblik på kontrol af, om der er sket fejludbetaling.«

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 8-11.

25. I § 91, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1 og 6« til: »stk. 1, 6 og 7«.

26. I § 91, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1, 2 og 6-8« til: »stk. 1, 2 og 6-9«.

27. I § 91 a, stk. 1, 3, og 5, ændres »direktoratet« til: »styrelsen«.

28. I § 91 a, stk. 1 og 2, ændres »Direktoratet« til: »Styrelsen«.

29. Efter § 91 a indsættes i kapitel 14:

»§ 91 b. Pensionsstyrelsen kan føre tilsyn på offentlige steder, hvor der er en formodning om at antræffe personer, som har været udrejst af Danmark. Formålet med tilsynet er at konstatere, om personer under opholdet i udlandet uberettiget kan have modtaget dagpenge eller uddannelsesydelse, jf. § 62.

Stk. 2. En person, der bliver kontrolleret i forbindelse med tilsynet, skal efter anmodning dokumentere navn, adresse og cpr-nummer. Kontrollen sker ved opslag i indkomstregisteret.

Stk. 3. Hvis Pensionsstyrelsen i forbindelse med tilsynet får en formodning om overtrædelse af rådighedsreglerne, jf. § 62, kan styrelsen uden retskendelse sikre sig kopi af personens pas og rejsedokumenter.

Stk. 4. Hvis Pensionsstyrelsen i forbindelse med tilsynet får en formodning om, at en person under opholdet i udlandet uberettiget kan have modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, introduktionsydelse efter integrationsloven eller sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, kan styrelsen uden retskendelse sikre sig kopi af personens pas og rejsedokumenter. Pensionsstyrelsen skal snarest videregive kopierne til personens opholdskommune.

Stk. 5. Pensionsstyrelsen skal i forbindelse med tilsyn bære synlig legitimation.«

30. I § 92 a, stk. 1, ændres »Arbejdsdirektoratets« til: »Pensionsstyrelsens«.

31. I § 92 a, stk. 3, udgår », 1 repræsentant for Arbejdsdirektoratet«.

32. § 94 affattes således:

»§ 94. Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen, direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, direktøren for Pensionsstyrelsen og personalet i Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Pensionsstyrelsen og jobcentrene må ikke være ansat eller have lønnet hverv i en anerkendt arbejdsløshedskasse.«

33. To steder i § 98, stk. 1, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen eller direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

34. I § 98, stk. 2, 1. pkt., ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen eller direktøren for Arbejdsskadestyrelsen«.

35. I § 98, stk. 2, 2. pkt., ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratets afgørelse« til: »Afgørelsen«.

36. I § 99, stk. 1, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratets« til: »direktøren for Pensionsstyrelsens og direktøren for Arbejdsskadestyrelsens«.

37. I § 99, stk. 4, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratets« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsens eller direktøren for Arbejdsskadestyrelsens«.

§ 3

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 d udgår »efter indstilling fra direktørerne for Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedsstyrelsen«.

2. I § 21 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Skyldes tvivlen om den generelle rådighed, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcenteret herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.«

3. I § 21 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Skyldes tvivlen om den generelle rådighed, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcenteret herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.«

4. I § 21 a, stk. 3, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt.«

5. I § 132 ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

§ 4

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 2011, som ændret ved § 18 i lov nr. 283 af 15. april 2009, lov nr. 1539 af 21. december 2010, lov nr. 1599 af 22. december 2010, lov nr. 279 af 6. april 2011 og lov nr. 460 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 70 ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

§ 5

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret senest ved § 232 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 35 a ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.

Socialministeriet

§ 6

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 7. september 2010, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 320 af 15. april 2011, foretages følgende ændring:

1. § 12 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende.«

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 7

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1543 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Skyldes tvivlen om opfyldelsen af rådighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.«

2. I § 27, stk. 4, ændres »samtalen« til: »første samtale efter stk. 3«.

3. I § 30 a, stk. 4, 2. pkt., udgår », jf. dog stk. 5«.

4. § 30 a, stk. 5, ophæves.

5. I § 31 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 49, stk. 2«: », eller udlændingen mod bedre vidende uberettiget har modtaget introduktionsydelse under ophold i udlandet«.

6. I § 31 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 49, stk. 2,«: »eller udlændingen mod bedre vidende uberettiget har modtaget introduktionsydelse under ophold i udlandet,«.

7. I § 50 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i en tidligere opholdskommune skal efter anmodning fra den nuværende opholdskommune videregive oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 29-31 a vedrørende udlændingen, hvis oplysningerne er nødvendige for den nuværende opholdskommunes behandling af sagen. Oplysningerne kan videregives uden udlændingens samtykke, hvis dette ikke kan opnås.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Tilsidesættelse af pligten til at oplyse om arbejde, der ligger før lovens ikrafttræden, medregnes ikke ved afgørelse af, om der indtræder gentagelsesvirkning ved at have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse uberettiget og mod bedre vidende under ophold i udlandet efter § 42, stk. 2 eller 3, eller § 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6 og 7, eller efter § 31 a, stk. 2 eller 3, i integrationsloven som affattet ved denne lovs § 7, nr. 6.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg