Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber

(Udvidelse af visse dispensationsmuligheder med henblik på at styrke private virksomheders muligheder for eksport, f.eks. af sundheds- og velfærdsløsninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at kommuner og regioner kan deltage i selskaberne indirekte via de kommunale henholdsvis regionale organisationer og selskaber m.v., herunder via kommunale fællesskaber oprettet i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvis væsentlige forhold taler herfor.«

2. I § 4 ophæves stk. 2, og i stk. 3 og 4, der bliver stk. 2 og 3, udgår »og 2«.

3. I § 5, stk. 5, ændres »under ganske særlige omstændigheder« til: »i konkrete tilfælde«.

4. I § 13 ændres »§ 4, stk. 4« til: »§ 4, stk. 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen