Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde mv.

Kapitel 2   Fysiske forhold på bedriften

Kapitel 3   Næbtrimning og håndtering

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af slagtekalkuner

I medfør af § 14, stk. 3, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, og § 6, stk. 3, § 7, stk. 3, § 9, stk. 2, § 11, stk. 3, § 15 og § 18, stk. 2, i lov om hold af slagtekalkuner, jf. lov nr. 91 af 9. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bedrifter med slagtekalkuner, der holdes med henblik på slagtning til brug for konsum.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på slagtekalkuner, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

Kapitel 2

Fysiske forhold på bedriften

§ 2. Slagtekalkuner skal i de perioder, hvor der er lys i huset, holdes ved en lysintensitet på mindst 20 lux på 80 pct. af gulvarealet.

Stk. 2. Lysintensiteten kan i særlige tilfælde reduceres, når det er nødvendigt af hensyn til dyrenes sundhed. Lysintensiteten må dog på intet tidspunkt være under 5 lux.

Stk. 3. Lysintensiteten måles i dyrets øjenhøjde og som et gennemsnit af tre planer vinkelret på hinanden. Gennemsnittet udregnes på baggrund af en horisontal måling samt en horisontal og vertikal måling vinkelret på den første måling. Målingen skal ikke foretages nedad eller mod væg eller hjørne fra kort afstand.

§ 3. I huse med slagtekalkuner skal der anvendes et lysprogram med følgende sammenhængende daglige mørkeperioder:

1) Fra 0 til 4 dage efter udrugning skal kalkunkyllinger holdes ved konstant lys.

2) Fra 5 til 7 dage efter udrugning skal mørkeperioden øges til mindst 2 timer.

3) Fra 8 til 14 dage efter udrugning skal mørkeperioden øges til mindst 4 timer.

4) Fra 15 til 21 dage efter udrugning skal mørkeperioden øges til mindst 6 timer.

5) Fra 22 til 28 dage efter udrugning skal mørkeperioden øges til mindst 8 timer.

6) Fra 29 dage efter udrugning til 4 dage før indfangning med henblik på slagtning eller transport til slagtning skal mørkeperioden være mindst 8 timer.

Stk. 2. Overgangen fra mørke til lys (dæmring) skal ske ved at forøge lysintensiteten gradvist (lineært) eller i et eller flere trin jævnt fordelt over hele dæmringsperioden.

Stk. 3. Overgangen fra lys til mørke (skumring) skal ske ved at reducere lysintensiteten gradvist (lineært) eller i et eller flere trin jævnt fordelt over hele skumringsperioden.

Stk. 4. Dæmrings- og skumringsperioden skal hver have en varighed på mindst 30 minutter og kan ikke medregnes til mørkeperioden.

§ 4. Husene skal være udstyret med ventilations- og om nødvendigt køle- og varmesystemer, der kan sikre, at

1) ammoniakkoncentrationen (NH3) ikke overstiger 20 ppm målt i kalkunernes hovedhøjde,

2) kuldioxidkoncentrationen (CO2) ikke overstiger 3000 ppm målt i kalkunernes hovedhøjde, og

3) at indendørstemperaturen fra fire uger efter udrugning højst må være 3 °C højere end udendørstemperaturen, når udendørstemperaturen er over 30 °C i skyggen.

§ 5. Fra 5 uger efter udrugning og frem til slagtetidspunktet skal pladsen omkring runde vandere være mindst 0,10 cm pr. kg levende kalkun, og pladsen omkring runde fodertrug skal være mindst 0,18 cm pr. kg levende kalkun.

§ 6. Det påhviler producenten efter anmodning fra de personer, der er nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 3, vederlagsfrit at give oplysninger om antal kg leveret kalkun til brug for kontrol af belægningsgraden.

Kapitel 3

Næbtrimning og håndtering

§ 7. Trimning af næb på kalkuner må senest foretages 10 dage efter udrugning.

Stk. 2. Der må maksimalt trimmes 1/3 af kalkunens næb målt fra næseborets yderste del til næbspidsen.

§ 8. Kalkuner skal løftes og bæres enkeltvis under kroppen ved det ene ben og i den diagonalt modsatte vinge.

Stk. 2. Kalkuner skal bæres med hovedet opad med undtagelse af det tidspunkt, hvor de løftes.

Kapitel 4

Straf

§ 9. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 2, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 3, stk. 1 og 4, samt §§ 4-8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Justitsministeriet, den 11. juni 2011

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard