Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Vejledning om ophør med drift af selvstændig virksomhed

Indledning

I bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011 er der fastsat regler om mere end midlertidigt ophør med hovedbeskæftigelse, midlertidigt ophør med hovedbeskæftigelse og ophør med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer.

Kapitel 1

Til § 2

Anvendelsesområde og begreber

Bestemmelsen præciserer, at det kun er reelle bortforpagtningsaftaler, der kan danne grundlag for ophør efter denne regel. Aftaler om fx braklægning, udtagning af agerjord til miljøforbedrende foranstaltninger mv. kan ikke anses for bortforpagtning. Ved sådanne aftaler sker der ikke en overdragelse af en brugsret, og medlemmet har stadig ansvaret for driften og ret til udbyttet fra ejendommen.

Kapitel 2

Til § 3, stk. 1

Ophør med selvstændig virksomhed

Det følger af § 57, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at en selvstændig først kan anses for ledig, når det personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt.

Det personlige arbejde anses for ophørt, når medlemmet ikke længere har mulighed for at udføre egentlige arbejdsfunktioner i sin selvstændige virksomhed. Der henvises til §§ 7-10 og 12-14.

Et medlem anses derfor ikke for ledig, hvis driften kun er midlertidigt indstillet. Driften anses for midlertidigt indstillet, hvis det er hensigten, at virksomheden skal genoptages. Som eksempel herpå kan nævnes sæsonsvingninger o.l. Baggrunden herfor er, at arbejdsløshedsforsikringen ikke må virke som erhvervsstøtte.

Ved mere end midlertidigt ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan der ikke udbetales dagpenge de første 3 uger efter ophøret. I tilfælde af ophør på grund af konkurs eller tvangsauktion, kan der dog udbetales dagpenge efter den første uge. Der henvises til lovens § 63, stk. 2.

Til § 3, stk. 2

Det er en betingelse, at samtlige de i § 16 nævnte betingelser er opfyldt. Er en eller flere af betingelserne ikke opfyldt, kan der ikke udbetales dagpenge.

Ved midlertidigt ophør kan der ikke udbetales dagpenge i den første uge efter, at ophøret er indtrådt. Der henvises til § 17.

Til § 3, stk. 3

Et medlem, der har haft bibeskæftigelse, kan anses for ophørt med virksomheden, når pågældende opfylder betingelserne i en af §§ 23-25.

I modsætning til medlemmer, der er ophørt med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal medlemmer, der er ophørt med bibeskæftigelse, ikke gennemgå nogen venteperiode.

Til § 5

Offentlige registre

Medlemmet skal være afmeldt offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende. Det kan fx være CVR-registret.

Manglende afmelding fra offentlige registre accepteres kun, hvis medlemmet dokumenterer, at den manglende afmeldelse er begrundet i efterfølgende ikke-erhvervsmæssige dispositioner. Det kan fx være revisors regnskabsafslutning eller udbetaling af løn til fratrådte medarbejdere med opsigelsesvarsel. Manglende momsafmelding kan dog som hovedregel kun accepteres i op til 6 måneder fra ophørsdatoen.

Efterfølgende frivillig registrering ved fx udlejning og bortforpagtning, hvor der ikke stilles krav om erhvervsmæssig indsats fra medlemmets side, vil også kunne accepteres.

Kravet om momsafmeldelse kan ikke fraviges, hvor det på grund af virksomhedens karakter, fx konsulentvirksomheder, ikke er muligt at fremlægge anden fyldestgørende dokumentation for ophøret.

Til § 6

Det er en betingelse for at kunne anses for ledig ved udtræden af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen, at medlemmet ikke er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle.

Dokumentationen kan fx bestå af medlemmets bekræftelse på ledighedserklæringen om ikke længere at være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle.

Kapitel 3

Mere end midlertidigt ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Det er en forudsætning for at godkende ophøret og ledigheden, at ophøret kan konstateres objektivt. Medlemmet skal derfor fremlægge dokumentation for ophøret. Dokumentationen er nødvendig både for at fastslå, at medlemmet er ophørt mere end midlertidigt, og for at fastslå datoen herfor.

Kravene til dokumentation er forskellige, alt efter om der er tale om ophør ved overdragelse, lukning, bortforpagtning eller udlejning, jf. §§ 7 og 8.

Ved udtræden af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen, skal medlemmet og dennes ægtefælle på tro og love erklære, at medlemmet ikke længere arbejder i virksomheden, jf. § 9, eller medlemmet skal dokumentere, at samlivet er ophævet, jf. § 10.

Vurderingen af, om et medlem anses for medarbejdende ægtefælle, skal foretages efter bestemmelsen herom i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab.

Der stilles særlige dokumentationskrav til ophøret, hvor et medlem er udtrådt af en virksomhed, der fortsættes af medejere, jf. §§ 12-14.

Endelig stilles der særlige krav til, at et medlem kan anses for at have omdannet sin virksomhed fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, jf. § 15.

Kravene til dokumentation ved overdragelse og lukning afhænger ikke kun af ophørsmåden, men også af andre konkrete forhold, fx virksomhedens art.

Hvis virksomhedens afvikling og oprydning ikke er tilendebragt, når ledigheden er anerkendt efter ovennævnte bestemmelser, vurderes medlemmets ret til at modtage ydelser efter reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet efter overdragelsen bliver ansat i sin tidligere selvstændige virksomhed.

Personer, der er beskæftiget i en samlevers selvstændige virksomhed, anses kun for selvstændige erhvervsdrivende, hvis de er medejere, jf. bekendtgørelse om optagelse som lønmodtager m.fl., selvstændig erhvervsdrivende og nyuddannet i en a-kasse. I optagelsesbekendtgørelsen findes dog en overgangsregel for de samlevere, der forud for den 1. september 1990 blev betragtet som selvstændige erhvervsdrivende.

Medlemmer, der er omfattet af overgangsordningen, er også omfattet af denne bekendtgørelse.

Til § 7

Overdragelse eller lukning af virksomheden

Retten til dagpenge for selvstændige, som ophører mere end midlertidigt med hovedbeskæftigelse, er betinget af, at den selvstændige kan anses for ledig. Det følger af § 57, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at en selvstændig først kan anses for ledig, når det personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt.

Hovedreglen er, at et medlem anses for ophørt mere end midlertidigt, når virksomheden endeligt er overdraget eller lukket.

Et medlem kan imidlertid i forbindelse med overdragelsen eller lukningen være afskåret mere end midlertidigt fra at videreføre virksomheden på et tidligere tidspunkt end den endelige overdragelsesdag eller lukning.

Der kan ikke opstilles faste, generelle dokumentationskrav til, hvornår et medlem kan anses for ophørt efter bestemmelserne i § 7, stk. 1 og 2. Kravene til dokumentationen afhænger af den konkrete virksomhed. Afgørelsen vil derfor altid bero på en konkret vurdering af den fremlagte dokumentation.

Neden for nævnes eksempler på afviklingsskridt, der typisk vil kunne dokumenteres. Dokumentationen kan indgå i a-kassens vurdering af, om ophøret kan anerkendes, eller om der skal stilles krav om yderligere dokumentation.

Til § 7, stk. 1

Overdragelse

Ved overdragelse anses medlemmet for ophørt mere end midlertidigt fra den dato, hvor virksomheden ifølge en retlig bindende overdragelsesaftale er overtaget af køber. Medlemmet må således ikke længere hverken helt eller delvist have retlig eller faktisk rådighed over virksomheden.

Dokumentationen skal være en skriftlig aftale, fx købekontrakt, slutseddel, skøde, auktionsskøde eller udskrift af protokol fra fogedretten. Hvis der er tvivl om, hvorvidt overdragelsen af virksomheden er reel, kan der også indhentes dokumentation i form af bevis for overdragelse af købesum, herunder goodwill.

Er selve virksomheden (driftsmidler, inventar, varelager, goodwill mv.) overdraget, og har medlemmet udlejet bygningerne eller lokalerne, vil der som udgangspunkt være tale om, at lejer driver en ny selvstændig virksomhed. Medlemmets beskæftigelse i den nye virksomhed er uden betydning for ophøret, selv om den drives fra medlemmets udlejede lokaler.

Aktie- og anpartsselskaber

Udøver medlemmet selvstændig virksomhed i selskabsform, kan ophøret som hovedregel først anses for at være mere end midlertidigt, når virksomheden endeligt er overdraget eller lukket. Selskabet skal være opløst, eller medlemmet og ægtefællen skal have overdraget samtlige aktier eller anparter til andre end medlemmet, ægtefællen, samleveren eller umyndige børn.

Hovedreglen kan kun fraviges, når det er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at formålet med selskabet er ændret til kun at være formueadministration. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet. Driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for medlemmets erhvervsudøvelse, skal være afhændet. Reglerne i bekendtgørelsens § 5 om afmeldelse af selskabet fra offentlige registre kan ikke fraviges med undtagelse af registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis selskabet viderefører virksomheden, og medlemmet og ægtefællen ikke har overdraget deres aktier eller anparter i selskabet, eller overdragelsen er sket til personkredsen i § 4, kan medlemmet kun anses for ledig, hvis betingelserne i en af §§ 9, 10 eller 12-14 er opfyldt.

Betingede aftaler

Ved betingede aftaler kan medlemmet som hovedregel først anses for ophørt mere end midlertidigt fra det tidspunkt, hvor aftalens betingelser er opfyldt. Hovedreglen vil kunne fraviges, hvis der er tale om standardbetingelser eller branchetypiske betingelser, som kun sjældent medfører, at handlen går tilbage. Det kan fx være, at aftalen er betinget af købesummens betaling eller af, at køber opnår de nødvendige offentlige bevillinger og tilladelser til at drive virksomheden. Det er en forudsætning, at medlemmet inden for 6 måneder fremlægger dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Følger det af aftalen, at overdragelsen udskydes, indtil betingelserne er opfyldt, kan hovedreglen dog ikke fraviges.

Lukning

Ved lukning anses medlemmet for at være ophørt mere end midlertidigt, når afviklingen af virksomheden er så vidt fremskreden, at en eventuel resterende del af virksomheden ikke kan danne grundlag for fortsat virksomhedsudøvelse.

Der stilles de samme dokumentationskrav til virksomheder, der har været drevet som aktie- og anpartsselskaber.

Virksomhedens lokaler

Hvis virksomheden har været drevet fra egne lokaler, skal lokalerne som hovedregel være solgt eller udlejet på ophørstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden har været beliggende i tilknytning til medlemmets privatbolig. Hvis det ikke er muligt at afhænde virksomhedens lokaler uden samtidig at afhænde privatboligen, skal medlemmet fremlægge en erklæring om, at lokalerne fra ophørstidspunktet ikke længere vil blive anvendt af medlemmet til erhvervsformål. Medlemmets advokat, revisor eller landbrugskonsulent kan afgive en sådan skriftlig erklæring. Der kan også fremlægges anden fyldestgørende dokumentation for ophøret.

Hvis lokalerne sælges, kan dokumentationen bestå af kopi af slutseddel eller skøde. Ved udlejning af lokalerne skal fremlægges lejekontrakt eller en skriftlig bekræftelse fra lejer om indgåelse af lejemålet.

Har virksomheden været drevet fra lejede lokaler, skal lejemålet være ophørt. Kan lejemålet ikke umiddelbart bringes til ophør, er det dog tilstrækkeligt, at lejemålet er opsagt. Undtaget herfra er en virksomhed, der har været beliggende i tilknytning til medlemmets lejede privatbolig. Hvis det i disse tilfælde ikke er muligt at opsige virksomhedens lokaler uden samtidig at opsige privatboligen, skal medlemmet fremlægge en erklæring om, at lokalerne ikke længere vil blive anvendt til erhvervsformål fra ophørstidspunktet. Medlemmets advokat, revisor eller landbrugskonsulent kan afgive en sådan skriftlig erklæring. Der kan også fremlægges anden fyldestgørende dokumentation for ophøret.

Dokumentation kan ved ophør af lejemålet bestå af kopi af lejekontrakten eller medlemmets opsigelse af lejemålet. Hvis opsigelsen af lejemålet indgår som et væsentligt led i dokumentationen for ophøret, kan det fx være nødvendigt med udlejers bekræftelse på, at lejemålet er ophørt eller opsagt.

Hvis virksomheden har været drevet fra en forpagtet virksomhed eller ejendom, er det som hovedregel en betingelse, at forpagtningsaftalen er opsagt og forpagtningsforholdet ophørt.

Dokumentation kan ved udløb af forpagtningstiden bestå af forpagtningsaftalen eller af en bekræftelse fra bortforpagter på, at forpagtningsforholdet er ophørt eller opsagt.

Driftsmidler og inventar

Hvis virksomheden har været drevet med egne driftsmidler og eget inventar, skal driftsmidlerne og inventaret som hovedregel være solgt eller på anden måde være endeligt afhændet på tidspunktet for ophøret. Resterende driftsmidler og inventar, der kun udgør en mindre del af den samlede virksomhed, og som efter art og antal er normale og sædvanlige i private hjem, vil kunne beholdes. Medlemmet skal skriftligt erklære, at driftsmidlerne og inventaret ikke længere bliver anvendt erhvervsmæssigt.

Dokumentation kan ved afhændelse af driftsmidler og inventar bestå af fx købekontrakt, faktura, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber. Er det godtgjort, at resterende driftsmidler og inventar ikke længere bliver anvendt erhvervsmæssigt, skal medlemmet være afmeldt momsregistret med virkning fra ophørstidspunktet.

Hvis virksomheden har været drevet med lejede eller leasede driftsmidler, skal leje- eller leasingaftalerne være bragt til ophør med virkning fra ophørstidspunktet. Udgør disse driftsmidler en mindre del af virksomheden, og kan aftalerne ikke umiddelbart bringes til ophør, vil det være tilstrækkeligt, at aftalerne er opsagt.

Indgår opsigelsen af leje- eller leasingaftaler som et væsentligt led i dokumentationen for ophøret, kan medlemmet fremlægge en skriftlig bekræftelse fra udlejeren eller leasingselskabet på, at aftalerne er bragt til ophør, og at driftsmidlerne er tilbageleveret. I andre tilfælde kan dokumentationen fx bestå af medlemmets skriftlige opsigelse af aftalerne.

Varelager

Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, tilbageleveret til leverandøren eller på anden måde endeligt afhændet på ophørstidspunktet.

Dokumentationen kan bestå af fx kopi af købekontrakt, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber.

Salgsfuldmagter og kommission

Salgsfuldmagter og kommissionsaftaler om hele eller dele af virksomheden kan indgå i vurderingen af ophøret. Aftaler herom kan dog ikke i sig selv medføre, at medlemmet anses for ophørt mere end midlertidigt. Årsagen hertil er, at medlemmet i fuldmagts- eller kommissionsperioden fortsat har ejendomsretten til aktiverne, der er omfattet af aftalen. Har driftsmidlerne, inventaret eller varelageret været væsentlige for virksomheden, er det en betingelse, at medlemmet i fuldmagts- eller kommissionsperioden ikke har rådighed over aktiverne.

Personale

Virksomhedens personale skal være opsagt og fratrådt på lukningstidspunktet. På grund af reglerne om opsigelsesvarsler vil ophøret kunne anerkendes, selv om der udbetales løn i opsigelsesperioden.

Dokumentationen kan bestå af medlemmets bekræftelse på ledighedserklæringen om, at personalet er opsagt. Hvis opsigelsen af personalet indgår som et væsentligt led i dokumentationen, kan der fx fremlægges kopi af opsigelserne.

Øvrige tegn på drift af virksomhed

Alle ydre tegn på drift af virksomhed, som fx skiltning, annoncering og hjemmeside, skal som hovedregel være fjernet på ophørstidspunktet.

Herudover skal virksomhedens og medlemmets status som selvstændig i relation til andre myndigheder som udgangspunkt være bragt til ophør. Som eksempel kan nævnes levnedsmiddelkontrollen, erhvervsfiskerregisteret og Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM). Det gælder også transporttilladelser, autorisationer, alkoholbevillinger mv.

Dokumentationen for ophøret kan bestå af, at medlemmet på ledighedserklæringen har bekræftet, at alle ydre tegn på drift af virksomhed er fjernet, opsagt eller afmeldt.

Ikke-fysiske virksomheder

For ikke-fysiske virksomheder, fx konsulentvirksomheder, vil det endvidere kunne være nødvendigt med dokumentation for annoncering af ophør i aviser og fagblade. Anden dokumentation kan være opsigelse af firmatelefon, reklame- og annonceabonnementer, erhvervsforsikringer, udmelding af eller overgang til passivt medlem af brancheorganisation o.l.

Til § 7, stk. 2

»Afskåret fra«

I visse tilfælde kan et medlem forud for datoen for overdragelsen eller den endelige lukning have været afskåret mere end midlertidigt fra at videreføre virksomheden. Anerkendelse af ophøret fra et tidligere tidspunkt afhænger af, om medlemmet kan fremlægge dokumentation for at have været mere end midlertidigt afskåret fra fortsat at drive eller deltage i driften af virksomheden. En erklæring fra medlemmets revisor, advokat eller landbrugskonsulent kan indgå i vurderingen af det tidligere ophørstidspunkt sammen med anden dokumentation.

Konkurs

Ved konkurs vil det typisk kunne dokumenteres, at et medlem har været mere end midlertidigt afskåret fra fortsat at drive eller deltage i driften af virksomheden.

Ved konkurs kan medlemmet derfor anses for ophørt fra tidspunktet for skifterettens afsigelse af konkursdekret. Når der er afsagt konkursdekret, kan medlemmet dog anses for ophørt senest ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen.

Eksempel: Der indgives konkursbegæring mod et medlem. Skifteretten modtager konkursbegæringen mandag i uge 42 og afsiger konkursdekret i uge 44. Medlemmet anses for ophørt fra og med ugedagen efter skifterettens modtagelse af konkursbegæringen, dvs. mandag i uge 43. Da det er en betingelse, at der afsiges konkursdekret, kan a-kassen dog først træffe afgørelse om ledighedstidspunktet efter dekretets afsigelse i uge 44.

Dokumentationen skal bestå af kopi af konkursdekretet (eventuelt meddelelsen herom i Statstidende). Hvis datoen for modtagelsen af konkursbegæringen i skifteretten ikke fremgår af konkursdekretet, kan der indhentes en særskilt meddelelse herom fra skifteretten eller bobestyreren.

Til § 7, stk. 3

Tvangsauktion efter brugeligt pant eller kreditoradministration

Et medlem anses for ophørt mere end midlertidigt, jf. § 7, stk. 1, når virksomheden er solgt på tvangsauktion. Et medlem kan dog anses for ophørt fra et tidligere tidspunkt, når pågældende dokumenterer at være afskåret mere end midlertidigt fra at drive virksomheden af andre grunde, jf. § 7, stk. 2.

Det samme gælder, hvis virksomheden forinden har været overtaget til brugeligt pant eller administration af panthaver. Der skal være indgivet begæring om tvangsauktion. Medlemmet skal dokumentere, at virksomheden drives uden bistand fra medlemmet eller dennes ægtefælle. Panthaver skal skriftligt erklære at forestå virksomhedens drift eller at føre tilsyn med virksomheden.

Hvis medlemmets bolig har været beliggende på samme adresse som virksomheden, skal pågældende endvidere være fraflyttet på ophørstidspunktet.

Endelig skal medlemmet skriftligt erklære sig indforstået med straks at orientere a-kassen, hvis der sker ændringer i de nævnte forhold. Medlemmet skal indsende dokumentation, når virksomheden er solgt på tvangsauktion. Sælges virksomheden på tvangsauktionen til medlemmet, dennes ægtefælle, samlever eller umyndige børn, bortfalder retten til dagpenge. Dagpengeretten bortfalder også, hvis en eller flere betingelser i øvrigt ikke længere er opfyldt. Medlemmet har derfor en ubetinget oplysningspligt over for a-kassen.

Dokumentationen består af kopi af tvangsauktionsbegæring og erklæring fra panthaver. Har medlemmet haft bopæl på samme adresse som virksomheden, vil der kunne indhentes en erklæring fra Folkeregistret om fraflytningsdatoen. Når virksomheden er solgt på tvangsauktion, består dokumentationen af kopi af auktionsskøde eller udskrift af protokol fra fogedretten. Medlemmet skal endvidere som hovedregel være afmeldt offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende på ophørstidspunktet, jf. vejledningen til § 5.

Til § 8

Bortforpagtning eller udlejning

Ophør ved bortforpagtning eller udlejning er en undtagelse fra hovedreglen om, at virksomheden skal være varigt overdraget eller lukket.

Til § 8, stk. 2

Krav til forpagtningsaftalen

Ved bortforpagtning har bortforpagteren fortsat den faktiske og retlige rådighed over virksomheden med den begrænsning, der følger af forpagtningsaftalen.

Der stilles derfor strenge betingelser til indholdet af forpagtningsaftalen eller lejeaftalen, hvis den skal godkendes som dokumentation for, at bortforpagteren er mere end midlertidigt ophørt med drift af virksomheden:

1) Aftalen skal omfatte hele virksomheden, og bortforpagter må ikke forbeholde sig ret til delvis benyttelse af virksomheden eller dele af denne. Undtaget herfra er rettigheder uden erhvervsmæssigt formål som fx en jagtret.

2) Aftalen skal omfatte oplysning om forpagtningens omfang. Fx skal der ved bortforpagtning af en landbrugsvirksomhed fremgå oplysninger om afgiften og arealets størrelse samt antal dyr mv.

3) Aftalen skal være gensidigt uopsigelig i mindst 5 år, jf. dog § 8, stk. 7.

Dokumentationen består af en skriftlig og underskrevet kontrakt. Ophøret kan tidligst anerkendes fra den dato, kontrakten er underskrevet, og forpagteren har overtaget brugsretten til virksomheden.

Hvis kravet om ”gensidig uopsigelighed i 5 år” først bliver opfyldt ved en senere underskrift på allonge til forpagtningskontrakten, er det den senere dato på allongen, der skal lægges til grund ved vurderingen af ophøret.

Hvis det fremgår af forpagtningskontrakten, at den er ”tidsubegrænset”, er kravet til forpagtningskontrakten ikke opfyldt.

Til § 8, stk. 3

Det fremgår af lovens § 57, stk. 3, at en selvstændig erhvervsdrivende anses for ledig, når det personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Ophør ved bortforpagtning er en undtagelse fra hovedreglen om, at virksomheden skal være varigt overdraget. Derfor stilles der særlige krav til dokumentationen af ophøret med det personlige arbejde.

Hvis et medlem modtager ydelser på grundlag af ophør ved bortforpagtning og fortsætter eller senere påbegynder beskæftigelse i sin bortforpagtede eller udlejede virksomhed, er det personlige arbejde i virksomheden ikke ophørt mere end midlertidigt.

Det personlige arbejde kan heller ikke anses for ophørt mere end midlertidigt, hvis bortforpagter er beskæftiget i en virksomhed, der er ejet af forpagteren eller lejeren, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne. I så fald anses bortforpagter for at være beskæftiget i sin egen bortforpagtede eller udlejede virksomhed.

Til § 8, stk. 5

Forpagtnings- eller lejeperiodens udløb

Ved forpagtnings- eller lejeperiodens udløb er det en betingelse for fortsat at kunne modtage ydelser fra a-kassen, at medlemmet fremlægger dokumentation for, at kontrakten er forlænget ved en skriftlig aftale. Aftalen om forlængelse skal gælde fra udløbstidspunktet for den tidligere skriftlige aftale. Der stilles ikke særlige krav til varigheden af en eventuel forlængelse af aftalen. Medlemmet kan også fortsat modtage ydelser fra a-kassen, hvis medlemmet opfylder en af de øvrige ophørsbetingelser i bekendtgørelsens kapitel 3-6.

Til § 8, stk. 6

Forpagtnings- eller lejeaftalens ophævelse

Hvis forpagtnings- eller lejeaftalen hæves før aftalt udløbsdato, er hovedreglen, at medlemmets ret til ydelser fra a-kassen straks bortfalder.

Hæves aftalen på grund af forpagters eller lejers forhold, fx fordi forpagter eller lejer væsentligt har misligholdt kontrakten, kan medlemmet dog fortsat anses for ledig på betingelse af, at medlemmet snarest og senest efter 3 måneder igen bortforpagter eller udlejer virksomheden ved en gensidigt uopsigelig kontrakt af mindst 5 års varighed, jf. § 8, stk. 2. Medlemmet kan også fortsat anses for ledig, hvis medlemmet nu opfylder en af de øvrige ophørsbetingelser i bekendtgørelsens kapitel 3-6.

Virksomhedens egentlige drift skal være indstillet. Medlemmet kan dog foretage dispositioner med henblik på at få andre til at udføre uopsættelige arbejdsopgaver i virksomheden, som fx pasning af besætningen i landbrugsvirksomheder.

A-kassen kan til brug ved afgørelsen af, om kontraktbruddet skyldes forpagters eller lejers forhold fx indhente en begrundet erklæring herom fra medlemmets advokat. Hvis der er taget retlige skridt i anledning af ophævelsen, kan dokumentationen bestå af stævning eller andet relevant sagsmateriale.

Medlemmet skal endvidere fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at der ikke er egentlig erhvervsmæssig aktivitet i virksomheden. Dokumentationen kan fx bestå af en erklæring herom fra medlemmets advokat, revisor eller landbrugskonsulent.

Til § 8, stk. 7

Dispensation

Medlemmer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved salg og servering af spise- og drikkevarer og som skal have et fødevarenæringsbrev af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan få dispensation fra kravet om gensidig 5 års uopsigelighed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Bortforpagter skal være bundet af en uopsigelighed på mindst 5 år i forpagtningsperioden.

Bortforpagter skal give forpagter en forkøbsret til den bortforpagtede virksomhed.

Forpagter skal være bundet af et opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder.

Kapitel 4

Udtræden af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen

Til § 9, stk. 1

Et medlem, som anses for medarbejdende ægtefælle, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, kan tidligst anses for udtrådt af virksomheden fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig erklæring om, at medlemmet er udtrådt af virksomheden. Erklæringen skal være underskrevet af både medlemmet og dennes ægtefælle.

Begge ægtefæller skal samtidig på erklæringen oplyse, at de er bekendt med, at medlemmet fra datoen for godkendelse af udtræden ikke må være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle, og ikke længere må udføre nogen form for opgaver i virksomheden. Denne betingelse er ultimativ, og kan under ingen omstændigheder fraviges. Hvis betingelsen ikke overholdes, vil retten til dagpenge bortfalde med deraf følgende konsekvenser i form af tilbagebetaling af udbetalte ydelser.

Til § 9, stk. 3

A-kassen skal registrere cpr.nr. og udtrædelsestidspunkt på alle medlemmer, som udtræder på tro og love, idet der skal gå mindst 2 år, før medlemmet igen kan benytte sig af muligheden for at udtræde på tro og love.

Til § 9, stk. 4

Et medlem, der er udtrådt af virksomheden på tro og love og derefter vælger at genindtræde, inden der er gået 2 år, kan først anses for ophørt og få dagpenge, hvis pågældende inden for en periode på 15 måneder umiddelbart forud for ledigmeldelsen enten har fået indberettet mindst 1924 løntimer, eller dokumenterer at have drevet egen selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger, jf. dog § 9, stk. 5.

Opgørelsen af medlemmets lønarbejde foretages efter reglerne om beregning af det almindelige beskæftigelseskrav i lovens § 53, stk. 2, jf. bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

Ved egen selvstændig virksomhed forstås en virksomhed, som ejes af den udtrådte ægtefælle, så der reelt er tale om to virksomheder, der er administrativt, driftsmæssigt og økonomisk helt uafhængige. Vurderingen af virksomhedernes uafhængighed beror på en konkret vurdering af forholdene i sagen, hvor det bl.a. kan indgå, om der er tale om to forskellige typer af virksomheder, om de drives fra forskellige adresser, om der er overført penge, varer, driftsmidler, medarbejdere, kunder mv. mellem virksomhederne.

Til § 9, stk. 5

Medlemmer, der er udtrådt på tro og love, og derefter genindtræder, skal oplyse det til a-kassen, når de genindtræder.

Til § 10

Bestemmelserne kan kun anvendes af medlemmer, som på grund af samlivsophævelse udtræder af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen.

§ 10, stk. 1

Separation eller skilsmisse

Bestemmelsen anvendes ved samlivsophævelse, hvor der indgives begæring eller stævning om separation eller skilsmisse. Det forudsættes, at der senere bevilges eller afsiges dom om skilsmisse.

Medlemmet skal fremlægge en bekræftelse fra Folkeregistret om medlemmets eller ægtefællens flytning fra den hidtidige fælles bopæl. Medlemmet skal desuden fremlægge kopi af begæringen eller stævningen om separation eller skilsmisse samt den efterfølgende separations- eller skilsmissebevilling eller dom.

§ 10, stk. 2

Midlertidig dagpengeret ved samlivsophævelse

Hvis der på tidspunktet for samlivsophævelsen endnu ikke foreligger en begæring eller stævning om separation eller skilsmisse, vil medlemmet kunne modtage dagpenge i indtil 3 måneder fra samlivsophævelsen.

§ 10, stk. 3

Genoptagelse af samlivet

Hvis samlivet eller ægteskabet genoptages inden for 2 år, anses medlemmet for at have genoptaget arbejdet i virksomheden. Medlemmets ret til dagpenge skal herefter vurderes efter § 9, stk. 1 og 2, jf. stk. 4.

Til § 11

Indtræden eller genindtræden ved dødsfald

Muligheden for at indtræde i en afdød ægtefælles virksomhed for at afvikle, sælge eller bortforpagte denne uden at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende gælder både for et medlem, som er ophørt mere end midlertidigt, jf. reglerne i kapitel 4, og for et medlem, der ikke tidligere har været beskæftiget i ægtefællens selvstændige virksomhed.

Bestemmelsen retter sig mod de tilfælde, hvor et medlem indtræder i virksomheden på grund af ægtefællens død. Medlemmet er kun omfattet af bestemmelsen, hvis beskæftigelsen i virksomheden alene har til formål at afvikle virksomheden, fx ved bortsalg af inventar og driftsmidler. Medlemmet må således ikke reelt drive virksomheden videre som sin hovedbeskæftigelse.

Medlemmet skal over for a-kassen dokumentere, at der er tale om en egentlig afvikling af virksomheden. Dette kan eventuelt ske ved, at medlemmet erklærer på tro og love, at der alene er tale om afvikling af virksomheden. Medlemmet kan herefter modtage dagpenge mod fradrag for de anvendte timer. Medlemmet skal oplyse timeforbruget på dagpengekortet, og kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis mindsteudbetalingsreglen ikke er til hinder for dette.

Reglen gælder ikke for efterlønsmodtagere, som indtræder eller genindtræder i en afdød ægtefælles virksomhed. Der henvises i stedet til reglerne i bekendtgørelse om fleksibel efterløn, herunder muligheden for, at a-kassen eller Arbejdsskadestyrelsen tillader, at et medlem kan udføre en enkeltstående arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed.

Kapitel 5

Udtræden af en virksomhed, der videreføres af medejere

Kapitlet omfatter situationer, hvor medlemmet har drevet selvstændig virksomhed i fællesskab med andre. Medlemmet kan ved sin personlige udtræden af virksomheden anses for ophørt, hvis pågældende fremlægger dokumentation for, at en eller flere af betingelserne i §§ 12-14 er opfyldt.

Kapitlet omfatter situationer, hvor virksomheden fortsætter, og medlemmet bevarer en vis tilknytning til virksomheden på grund af fortsat medejerskab.

Der stilles krav om en vis samtidighed mellem årsagen til arbejdsophøret og medlemmets personlige udtræden af virksomheden. Da medlemmet fortsat har tilknytning til virksomheden, er det særligt nødvendigt at sikre, at det reelt er det eller de forhold, som pågældende angiver som årsag til udtræden af virksomheden, der har begrundet arbejdsophøret.

Bestemmelserne i §§ 12-14 finder også anvendelse for et medlem, der anses for at udøve selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som udtræder af en virksomhed, der fortsættes af en samlever. Det gælder også, når medlemmet har overdraget sin del af virksomheden til samleveren før eller samtidig med sin udtræden.

De opstillede muligheder for udtræden af virksomheden efter §§ 12-14 er udtømmende.

Til § 12, stk. 1

Påbegyndelse af lønarbejde

I princippet anses medlemmet for ophørt ved påbegyndelsen af lønarbejdet. På grund af medlemmets fortsatte tilknytning til den selvstændige virksomhed er det en forudsætning, at lønarbejdet får et vist omfang og en vis varighed. Dette skal i relation til forsikringsstatus og en skærpet rådighedsvurdering dokumentere medlemmets evne, vilje og beslutning om at skifte status fra selvstændig erhvervsdrivende til lønmodtager.

Bestemmelsen bruges, når et medlem ved at påbegynde egentligt lønarbejde på over 30 timer i gennemsnit pr. uge tilkendegiver at være mere end midlertidigt udtrådt af den selvstændige virksomhed.

Er der tvivl om, hvorvidt lønarbejdet på forhånd har været bestemt til at være tidsbegrænset, kan der rekvireres dokumentation i form af fx kopi af ansættelsesbevis eller skriftlig opsigelse.

Til § 12, stk. 2

Hvis aftalen om lønarbejdet på forhånd er bestemt til at være tidsbegrænset, kan medlemmet først anses for ophørt mere end midlertidigt, når pågældende har fået indberettet 1924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder. Kravet til lønarbejdets omfang afkortes, hvis der samtidig er sket en driftsomlægning i virksomheden. Kravet om en driftsomlægning i virksomheden skal sikre eller sandsynliggøre, at medlemmet ikke efter et kortvarigt, tidsbegrænset lønarbejde igen er beskæftiget i virksomheden.

Bestemmelsen finder også anvendelse i tilfælde, hvor medlemmets lønarbejde ikke har været på over 30 timer i gennemsnit pr. uge, jf. § 12, stk. 1.

Hvis fagets normale arbejdstid er 37 timer pr. uge, skal medlemmet have fået indberettet mindst 1924 timer inden for de seneste 15 måneder for at kunne anses for ophørt mere end midlertidigt. Hvis der i forbindelse med medlemmets udtræden er sket en driftsomlægning, skal pågældende have fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder.

Til § 12, stk. 3

Ophør efter denne bestemmelse er betinget af, at medlemmet ikke har arbejdet i virksomheden - heller ikke ulønnet - og medlemmet ikke har modtaget løn, honorar eller lignende i 5-års-perioden. Medlemmet skal fremlægge dokumentation i form af skatteoplysninger, fx i form af årsopgørelser.

Til § 13

Arbejdsfunktionens bortfald

Bestemmelsen bruges, når medlemmets arbejde i virksomheden bliver overflødigt, fordi der i virksomheden sker faktiske ændringer af mere varig karakter i tidsmæssig sammenhæng med medlemmets udtræden. Fx kan en delvis lukning eller en driftsomlægning medføre, at der ikke længere er behov for medlemmets arbejdskraft i virksomheden.

Bestemmelsen kan ikke anvendes, hvis medlemmet udtræder af virksomheden, fordi indtjeningen falder, og arbejdsfunktionen i øvrigt helt eller delvist består.

Det er en betingelse, at medlemmets arbejdsfunktion har været klart afgrænset og beskrevet, således at det er muligt at dokumentere og konstatere, at det netop er medlemmets arbejdsfunktion, der er bortfaldet.

Kravene til dokumentationen afhænger af den enkelte virksomhed. Afgørelsen vil altid bero på en konkret vurdering af den fremlagte dokumentation. En reduktion af åbningstiden er ikke tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig driftsomlægning.

Ophør kan endvidere anerkendes, når det dokumenteres, at medlemmets funktion har været enkeltstående, tidsmæssigt afgrænset og af ganske kortvarig karakter.

Har et medlem fremlagt dokumentation for, at arbejdsfunktionen er bortfaldet, vil ophøret kunne anerkendes. Eventuelle resterende arbejdsopgaver, som overtages af medejer(e), må kun være af ringe omfang i forhold til medlemmets hidtidige, samlede arbejdsopgaver. Som eksempler herpå kan nævnes føring af en mindre kassekladde eller tilfældig telefonpasning.

Dokumentationen kan fx bestå af en fyldig beskrivelse af medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner samt bevis for den delvise lukning eller driftsomlægningen, der ligger til grund for arbejdsfunktionens bortfald. Se i øvrigt vejledningen til § 7, stk. 1, vedrørende eksempler på dokumentationsmuligheder ved lukning.

Til § 14

Arbejdsfunktionen overtages af anden arbejdskraft

Bestemmelsen bruges i tilfælde, hvor medlemmets arbejdsfunktion fortsat består, men hvor medlemmet dokumenterer, at anden arbejdskraft i virksomheden har overtaget arbejdsfunktionen. Overtagelsen skal skyldes enten virksomhedens behov for særlige, faglige kvalifikationer, som medlemmet ikke har, eller ændrede ejerforhold i virksomheden.

Til § 14, stk. 1, nr. 1

Faglige kvalifikationer

Anvendelsen af reglen forudsætter, at der i forbindelse med medlemmets udtræden er sket en driftsomlægning, anskaffelse af ny teknologi i virksomheden eller lignende. Ændringen skal have gjort det nødvendigt for virksomheden at erstatte medlemmet med anden, mere kvalificeret arbejdskraft til at overtage medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner.

Reglen kan ikke anvendes, hvis virksomhedens behov skyldes nye arbejdsopgaver eller en generel modernisering af virksomheden.

Hvis medlemmet har haft flere forskellige arbejdsopgaver, forudsættes det, at virksomhedens behov for særlige, faglige kvalifikationer vedrører hovedparten af medlemmets hidtidige arbejdsopgaver.

Ledigheden kan derfor anerkendes, hvis den væsentligste del af medlemmets arbejdsopgaver er overtaget af anden arbejdskraft på grund af virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer. Medlemmet skal dokumentere, at de resterende arbejdsopgaver samtidig er overtaget af anden arbejdskraft.

Den, der overtager medlemmets arbejdsfunktion, skal have en særlig faglig viden, almindeligvis baseret på et uddannelsesforløb, som medlemmet ikke har. En praktisk uddannelse kan under særlige omstændigheder anerkendes i tilfælde, hvor det er naturligt for arbejdsfunktionernes indhold, og hvor virksomhedens behov for netop denne uddannelse sandsynliggøres. Arbejdsfunktionen kan overtages af nyansat eller allerede ansat arbejdskraft i virksomheden.

Bestemmelsen er årsagsbetinget. Medlemmet skal derfor dokumentere, at der inden for de sidste 3 måneder før udtræden af virksomheden er indtruffet omstændigheder, som har gjort det nødvendigt for virksomheden at erstatte medlemmet med anden arbejdskraft. Den anden arbejdskraft skal overtage medlemmets beskæftigelse samtidig med medlemmets udtræden.

Hvis medlemmet først udtræder efter driftsomlægningen, men dog inden for 3 måneder, er det en forudsætning, at medlemmet i denne periode har forsøgt at tilegne sig den nye teknologi eller de nye arbejdsopgaver. Det tidsmæssige krav kan i særlige tilfælde også anses for opfyldt, hvor medlemmet udtræder kort tid før driftsomlægningen eller anskaffelsen af ny teknologi.

Dokumentationen skal bestå af bevis for de forhold, der har nødvendiggjort medlemmets udtræden. Det kan fx være kopier af fakturaer vedrørende virksomhedens anskaffelse af ny teknologi og materiale, der viser tidspunktet for ibrugtagen heraf. Endvidere kan der fremlægges eksamenspapirer, svendebrev eller lignende vedrørende de faglige kvalifikationer hos medlemmet og den, der overtager arbejdsfunktionen. Hvis arbejdsfunktionen overtages af nyansat arbejdskraft, kan der også fremlægges kopi af eventuelt ansættelsesbevis eller kontrakt.

Hvis arbejdsfunktionen overtages af en medejer eller en allerede ansat i virksomheden, kan der yderligere stilles krav om dokumentation for, at medejerens eller den ansattes hidtidige arbejdsfunktion er bortfaldet eller overtaget af ny arbejdskraft.

Til § 14, stk. 1, nr. 2

Ændret medejerskab

Anvendelsen af reglen forudsætter, at der i forbindelse med medlemmets udtræden sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, og at dette medfører, at medlemmets arbejdsopgaver overtages af anden arbejdskraft.

Kravet om tidsmæssig sammenhæng kan i særlige tilfælde anses for opfyldt, når perioden mellem ejerskiftet og ophøret har været mindre end 3 måneder.

Der stilles ikke krav om, at der skal være tale om en ny, udefra kommende medejer. Hvis der sker forskydninger i ejerforholdet til en medejer eller en allerede beskæftiget medarbejder, kan der ved tvivl om ophøret stilles krav om dokumentation for, at der samtidig sker en driftsomlægning, lukning af virksomheden eller erstatning for medejerens hidtidige arbejdsfunktion.

Dokumentationen kan fx bestå af bevis for de ændrede ejerforhold, eventuelt i form af skøde, købekontrakt eller interessentskabskontrakt. Hvis den nye medejer i forvejen er beskæftiget i virksomheden, kan der tillige stilles krav om dokumentation for, at erstatningsarbejdskraftens hidtidige arbejdsfunktion i det væsentligste er bortfaldet, jf. vejledningen til § 13, eller er overtaget af anden arbejdskraft.

Kapitel 6

Til § 15

Påbegyndt lønarbejde uden ophør af selvstændig virksomhed

Bestemmelsen bruges, når et medlem, der har udøvet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, sideløbende er påbegyndt lønarbejde. Lønarbejdet medfører, at virksomheden får karakter af bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed, når betingelserne i § 15, stk. 2, er opfyldt.

Til § 15, stk. 2

Ændring fra hoved- til bibeskæftigelse

Når medlemmet gennem lønarbejde samtidig med den fortsatte drift af virksomheden dokumenterer at være til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager i fuldt, normalt omfang, kan arbejdet i virksomheden have ændret karakter fra hoved- til bibeskæftigelse.

Medlemmets ret til dagpenge ved ledighed fra lønarbejdet vil dog være betinget af, at pågældende opfylder betingelserne i reglerne om bibeskæftigelse, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Kravet til lønarbejdets omfang

Kravet til omfanget af lønarbejdet afhænger af, om der i forbindelse med påbegyndelsen af lønarbejdet er sket væsentlige ændringer i virksomhedens driftsform, der har reduceret arbejdsmængden i virksomheden.

Hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens driftsform, skal medlemmet have fået indberettet mindst 1924 løntimer inden for de seneste 15 måneder. Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, anses medlemmet for at have dokumenteret, at virksomheden ikke længere drives som hovedbeskæftigelse.

Kravet til lønarbejdets omfang er mindre, når der dokumenteres en væsentlig omlægning af virksomhedens drift, der reducerer arbejdsmængden i virksomheden. Omlægningen skal være foretaget i umiddelbar tilknytning til medlemmets påbegyndelse af lønarbejdet. Medlemmet skal i dette tilfælde have fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder.

Til § 15, stk. 3

Opgørelsen af lønarbejdet

Opgørelsen af medlemmets lønarbejde foretages efter reglerne om beregning af det almindelige beskæftigelseskrav i lovens § 53, stk. 2, jf. bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

Som dokumentation for, at virksomheden er ændret til at være bibeskæftigelse, kan kun medregnes lønarbejde. Det betyder, at anden selvstændig virksomhed og de forhold, der er nævnt i lovens § 53, stk. 3, fx uddannelse og værnepligt, ikke kan medregnes. Lønarbejdet kan udføres i forskellige arbejdsforhold.

Kravet om lønarbejde på fuld tid af en vis varighed og inden for en nærmere afgrænset periode skal sikre eller sandsynliggøre, at virksomheden er ændret til bibeskæftigelse. Det vil dog bero på en konkret vurdering af, hvori ændringerne i virksomhedens omfang, omsætning og indtjening samtidig består.

Hvis den ugentlige arbejdstid er på 37 timer inden for pågældendes fag, skal medlemmet have fået indberettet mindst 1924 løntimer inden for de seneste 15 måneder eller mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, hvis virksomhedens driftsform er blevet væsentligt omlagt.

Til § 15, stk. 4

Kun løntimer, der ligger inden for de seneste henholdsvis 15 måneder og 8 måneder forud for ledigmeldelsen, kan medregnes ved opgørelsen af kravet om beskæftigelse i mindst 1924 løntimer og 962 løntimer.

Et medlem, som på et andet tidspunkt end ovenstående, opfylder kravet om beskæftigelse, kan således ikke medregne denne beskæftigelse til eventuel ændring af hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse.

Til § 15, stk. 5

Når medlemmet opfylder betingelserne for at have ændret sin hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, skal pågældende have vurderet sin ret til dagpenge efter reglerne om bibeskæftigelse fra dagen efter, at betingelserne er opfyldt.

Kapitel 7

Til § 16

Midlertidigt ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Udbetaling af dagpenge under midlertidigt ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for økonomisk kompensation for det tab, de lider, når mulighederne for erhvervsudøvelse - og dermed indtjening - i en kortere periode er afbrudt.

Ydelsen kan kun udbetales til selvstændige, der driver virksomheden som deres hovedbeskæftigelse, og som ved ledighed i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Fx skal medlemmet være aktivt arbejdssøgende, til rådighed for arbejdsmarkedet og tilmeldt jobcenteret.

Dagpenge kan ikke udbetales i situationer, hvor det midlertidige ophør er begrundet i sæsonmæssige forhold.

Drives virksomheden sammen med ægtefællen eller sammen med andre, fx i selskabsform, skal der foretages en vurdering af, om hvert enkelt medlem opfylder betingelserne for at kunne anses for omfattet af bekendtgørelsen.

Til § 16, stk. 1, nr. 1

Medlemmet skal være midlertidigt afskåret fra at udøve selvstændig virksomhed

Medlemmet skal være afskåret fra at opretholde driften af virksomheden og må ikke have mulighed for umiddelbart at kunne omlægge driften.

Under det midlertidige ophør må medlemmet dog gerne udføre funktioner i form af almindeligt tilsyn med virksomheden, småreparationer, oprydning og administrativt arbejde i forbindelse med indbetaling af virksomhedens tilgodehavender og udbetaling af løn, afdrag og andre forfaldne fordringer.

Retten til dagpenge samtidig med arbejde i virksomheden under det midlertidige ophør er betinget af, at medlemmet fuldt ud er til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. den gældende bekendtgørelse om rådighed med vejledning. Arbejdet må derfor ikke have større omfang og skal kunne udføres uden for normal arbejdstid.

Arbejde, som medlemmet udfører i virksomheden under det midlertidige ophør, skal påføres dagpengekortene og medføre fradrag i dagpengene.

Til § 16, stk. 1, nr. 2

Ophøret skyldes, at virksomheden er udsat for ekstraordinære begivenheder, der ikke kan tilregnes medlemmet

Det midlertidige ophør skal være begrundet i begivenheder, der ligger uden for den almindelige erhvervsrisiko for den pågældende virksomhed. Midlertidigt ophør som følge af sæsonmæssig drift vil ikke medføre ret til dagpenge.

Den pågældende begivenhed må ikke være sædvanlig eller påregnelig for driften af den pågældende virksomhed.

Der skal være tale om noget usædvanligt og ikke hyppigt forekommende både for erhvervet som sådant og for den konkrete virksomhed. Fx vil dårligt vejr ikke være usædvanligt for virksomheder i Danmark, selv om en del erhvervsdrivende derved midlertidigt kan blive afskåret fra at drive virksomheden. Derimod vil en isvinter med vedvarende kuldegrader kunne være en ekstraordinær begivenhed, der kan medføre ret til dagpenge, fx for fiskere, på grund af tilfrysning af havne og farvande.

Begivenheden må ikke kunne tilregnes medlemmet. Begivenheden må således ikke skyldes medlemmets egne - eventuelt ansattes - forhold eller manglende overholdelse af gældende regler, ligesom pågældende ikke må have kunnet afværge begivenheden ved almindelig agtpågivenhed.

Driftsstop som følge af forsømmelighed eller lovovertrædelser fra medlemmets side vil være en begivenhed, der kan tilregnes pågældende, og vil derfor ikke berettige til dagpenge.

Derimod vil der kunne udbetales dagpenge ved påbud/forbud fra myndighedernes side, når disse påbud/forbud er af ekstraordinær og ikke sædvanlig karakter, som medfører, at der ikke kan udøves virksomhed i en periode.

Det er af afgørende betydning, at der fremlægges dokumentation for, at virksomheden er tvunget til at lukke. Karakteren af dokumentationen afhænger af den konkrete situation, herunder årsagen til ophøret.

Som eksempel kan nævnes, at der ved fiskerihindringer på grund af is og forurening kan fremlægges erklæringer fra havnefogder og miljømyndigheder. Ved brand, vand og frostskader kan der fremlægges erklæring om skadens omfang og karakter fra forsikringsselskaber.

Såfremt det bliver nødvendigt at lukke virksomheden som følge af vejarbejde med opgravninger og vejafspærringer, kan erklæring om lukningen indhentes fra kommune, amt eller den, der forestår vejarbejdet. Der vil dog ikke kunne udbetales dagpenge, hvis den selvstændige i øvrigt modtager erstatning som følge af lukningen.

Hvis virksomheden lukkes af en offentlig myndighed som følge af fx sundhedsfare, kan der fremlægges en erklæring om lukningen fra myndigheden som dokumentation. Der kan dog ikke udbetales dagpenge, såfremt den selvstændige selv er skyld i lukningen, fx hvis årsagen er dårlig renholdelse eller ikke forskriftsmæssig indretning, ombygning mv. Som eksempel på, hvornår der kan udbetales dagpenge kan nævnes, at en restaurationsvirksomhed må lukke midlertidigt, fordi myndighederne bliver opmærksomme på faren ved defekte byggematerialer, som fx asbestlofter, og at der netop i denne virksomhed konstateres asbest i lokalerne.

Der må ikke være tale om en påregnelig eller tilbagevendende begivenhed. Fx kan stop for muslingefiskeri i Limfjorden på grund af forurening blive en så hyppig og tilbagevendende begivenhed, at det ikke længere kan siges at være en ekstraordinær situation.

Endvidere kan pludseligt indførte handelsrestriktioner som følge af fx politiske forhold begrunde, at der kan udbetales dagpenge til selvstændige, som rammes af virksomhedslukninger på grund af, at levering af råmaterialer forhindres.

Endelig skal nævnes, at midlertidigt driftsstop som følge af maskinskade eller motorhavari ikke giver mulighed for udbetaling af dagpenge, da driftsstop som følge af maskinelle problemer ofte forekommer, og da sådanne driftsstop ofte er forårsaget af slitage - som er påregnelig - eller af manglende vedligeholdelse.

Til § 16, stk. 1, nr. 3

Medlemmets væsentligste indtægtsgrundlag er bortfaldet under det midlertidige ophør

Virksomhedens væsentligste indtægtsgrundlag skal være bortfaldet. Det er en betingelse, at den funktion, som er virksomhedens eneste/væsentligste indtægtskilde, er afbrudt.

Indtægter fra kundeleverancer og ordrer, der er ekspederet før begivenhedens indtræden, vil ikke være til hinder for, at der udbetales dagpenge.

Hvis virksomhedens produktion er standset, men et eventuelt lager ikke er solgt, kan indtægtsgrundlaget som hovedregel ikke anses for bortfaldet.

Det er hovedreglen, at der kan udbetales dagpenge til en selvstændig erhvervsdrivende under midlertidig ledighed, hvis virksomhedens aktiviteter/indtægtsmuligheder er totalt stoppet.

Driver medlemmet flere virksomheder, og har mulighed for at fortsætte en virksomhed, der er af underordnet betydning, vil pågældende kunne få udbetalt dagpenge under forudsætning af at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. de gældende regler om bibeskæftigelse i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Der vil ligeledes kunne udbetales dagpenge til et medlem, selv om dennes ægtefælle eller medinteressent fortsætter en underordnet virksomhed, der er af økonomisk mindre betydning.

Derimod vil der ikke kunne udbetales dagpenge til et medlem, hvis der i virksomheden fortsat er mulighed for at skabe indtægter trods driftsstoppet. Der vil således ikke kunne udbetales dagpenge, selv om medlemmet kan dokumentere, at det ikke har været muligt for pågældende at arbejde i virksomheden.

Til § 16, stk. 2

Medlemmet skal være dagpengeberettiget

Udbetaling af dagpenge under midlertidigt ophør forudsætter, at medlemmet ville have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på de pågældende dage. Medlemmet skal således opfylde bl.a. kravene til medlemsanciennitet og beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53.

Det er en betingelse, at medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet under det midlertidige ophør. Medlemmet skal ved udløbet af den i § 17 fastsatte venteperiode være tilmeldt jobcenteret som ledig og aktivt arbejdssøgende til fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager.

Medlemmet kan dog - med bevarelse af dagpengeretten - udføre enkelte, mindre arbejdsfunktioner i virksomheden under det midlertidige ophør, jf. § 16, såfremt arbejdet ikke har større omfang og ikke forhindrer pågældende i at være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejde, som medlemmet udfører i virksomheden under midlertidigt ophør, skal påføres dagpengekortene og medføre fradrag i dagpengene for de timer, der anvendes på virksomheden.

Perioder, hvori medlemmet har modtaget dagpenge under midlertidigt ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed, kan under en eventuel senere ledighed ikke medregnes som arbejde i relation til beskæftigelseskravet i lovens § 53.

Timer, som er påført dagpengekortene for udført arbejde i virksomheden under midlertidigt ophør, vil dog i en eventuel senere ledighedsperiode kunne medregnes til beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53.

Medlemmet må ikke modtage anden ydelse til dækning af den tabte indtjening

Det er en betingelse, at medlemmet under det midlertidige ophør ikke modtager andre ydelser til dækning af den tabte indtjening under det midlertidige ophør, fx drifttabserstatning fra egen forsikring eller fra trediemand.

Til § 17

Venteperiode

Der er fastsat en ventetid på en uge (7 kalenderdage) efter virksomhedens ophør. Medlemmet har således først ret til dagpenge ugedagen efter den første dag, hvor pågældende har dokumenteret at være afskåret fra at udøve selvstændig virksomhed.

Medlemmet skal først tilmelde sig jobcenteret som aktivt arbejdssøgende ved venteperiodens udløb.

Venteperioden gælder kun en gang ved hver ophørsbegivenhed.

Et kortvarigt - forgæves - forsøg på genoptagelse af virksomhedens drift medfører således ikke en ny venteperiode, og de timer eller dage, hvor driften forsøges genoptaget, medfører ikke, at venteperioden forlænges tilsvarende.

Til § 18

Ydelsesperiodens varighed

Medlemmet har ret til dagpenge i en periode, der højst kan vare 13 uger efter venteperiodens udløb. Ydelsesperioden er knyttet til den begivenhed, der begrunder ophøret.

Varer ophøret længere, vil medlemmet ikke kunne få udbetalt dagpenge, medmindre betingelserne i kapitel 3-6 er opfyldt.

Genoptages virksomheden inden periodens udløb, har medlemmet ikke længere ret til dagpenge og skal straks meddele a-kassen, at virksomheden er genoptaget.

Et kortvarigt - forgæves - forsøg på genoptagelse af driften med virksomheden medfører ikke, at der begynder en ny periode. Afbrydelsen medfører heller ikke, at perioden forlænges, og medlemmet har ikke ret til dagpenge for de dage, afbrydelsen varer.

Til § 19

Fradrag i dagpengene

Medlemmet er forpligtet til at påføre al beskæftigelse på dagpengekortene - såvel i som uden for virksomheden. Beskæftigelsen medfører fradrag efter de gældende regler for ledige medlemmer, der opnår lønarbejde eller har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Til § 20

Dagpengesatsen

Har medlemmet fået udbetalt dagpenge, feriedagpenge eller uddannelsesydelse på grundlag af en beregnet sats inden for de seneste 2 år, anvendes den senest udbetalte sats med eventuelle efterfølgende reguleringer.

I alle andre tilfælde udbetales dagpenge med 82 pct. af højeste dagpengesats, jf. lovens § 47.

Til § 22

Oplysningspligt

Når betingelserne for at få dagpenge, jf. § 16, ikke længere er opfyldt, skal medlemmet omgående underrette a-kassen, fx når driften af virksomheden genoptages, eller når blot der er mulighed herfor. Dette gælder også, hvis lovens almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge ikke er opfyldt, fx rådighedsreglerne.

Konsekvenserne af ikke at overholde oplysningspligten over for a-kassen kan – ud over mulige strafferetlige virkninger - være krav om tilbagebetaling af modtagne dagpenge og tab af dagpengeret og eventuelt tillige medlemsret.

I øvrigt bør a-kassen altid underrettes om ethvert forhold, der kan have betydning for udbetalingen af dagpenge.

Kapitel 8

Til § 23

Ophør med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Bestemmelsen gælder i alle tilfælde, hvor der har været udøvet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Princippet om, at medlemmet kan ophøre ved en tro og love-erklæring, gælder derfor også, hvor arbejdsindsatsen i virksomheden har haft et sådant omfang, at pågældende ikke har kunnet opfylde betingelserne om rådighed.

Erklæringen om ophøret skal være underbygget af medlemmets oplysninger om årsagen til ophøret. Medlemmet skal derfor oplyse hvilken ophørsgrund, der begrunder pågældendes ophør med bibeskæftigelsen, jf. § 23, stk. 1 og 2.

Der stilles ikke samme restriktive betingelser og krav om dokumentation ved ophør med bibeskæftigelse som ved ophør med hovedbeskæftigelse.

Hvis a-kassen finder det nødvendigt, kan den indhente mere dokumentation for ophøret.

Til § 23, stk. 2

Hvis medlemmet ophører på grund af bortforpagtning eller udlejning, skal a-kassen kræve dokumentation for bortforpagtningen eller udlejningen. Det er fordi bortforpagtning og udlejning kun er en aftale om brugsretten, hvor bortforpagteren eller udlejeren stadig har den faktiske og retlige råden over virksomheden. Rådigheden bliver kun begrænset af indholdet i forpagtnings- eller lejekontrakten. Medlemmet skal dokumentere bortforpagtningen eller udlejningen ved at fremlægge en skriftlig kontrakt med oplysning om forpagtningens eller lejeaftalens omfang. Fx skal kontrakten om bortforpagtning af en landbrugsvirksomhed indeholde oplysninger om arealets størrelse, antal af dyr mv. og forpagtningsafgiftens størrelse. Der er derimod ikke krav til varigheden af bortforpagtningen, som der er ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, jf. § 8, stk. 2.

A-kassen skal opbevare en kopi af forpagtningskontrakten eller lejeaftalen.

Hvis bortforpagtningen eller udlejningen ophører i en periode med ledighed, bliver medlemmet igen omfattet af reglerne om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, og dermed af dagpengebegrænsningen, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Til § 24, stk. 1-5

Der henvises til teksten i denne vejledning til § 9 stk. 1-5.

Til § 25, stk. 1-3

Der henvises til teksten i denne vejledning til § 10, stk. 1-3.

Til § 26

Et medlem, der udtræder af en virksomhed, som fortsættes af medejere, uden at medlemmet afhænder sin del af virksomheden, kan anses for ophørt, hvis medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet i forbindelse med ophøret.

Ved arbejdsfunktionens bortfald er det en betingelse, at medlemmets arbejdsfunktion har været så klart afgrænset og beskrevet, at det er muligt at konstatere, at netop medlemmets arbejdsfunktion er bortfaldet.

Medlemmet kan også anses for ophørt, hvis arbejdsfunktionerne i forbindelse med ophøret er overdraget til anden arbejdskraft.

Ved anden arbejdskraft forstås også arbejdskraft uden for virksomheden. Det kan fx være en revisor.

De anførte ophørsgrunde er udtømmende.

Medlemmet kan ikke begrunde et ophør med, at pågældende fx begynder på et lønarbejde.

Kapitel 9

Til § 27

Ikrafttræden mv.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 100 af 16. oktober 2002 om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, vejledning nr. 121 af 20. juli 1995 til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge til selvstændige erhvervsdrivende, der midlertidigt er afskåret fra fortsat virksomhedsudøvelse og vejledning til § 7 i vejledning nr. 13 af 9. februar 2004 om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 24. juni 2011

Vibeke Dalbro

/ Annette Christiansen