Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs

(Justering af muligheden for at tillade, at skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan føres af en person, som ikke har dansk indfødsret eller er omfattet af EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed, etablering af et udenrigsfradrag for visse danske søfarende, økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende, gennemførelse af ændringsprotokollen til SUA-konventionen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 902 af 16. december 1998 og § 2 i lov nr. 1462 af 22. december 2004 og senest ved § 3 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. § 19, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Søfartsstyrelsen kan dog tillade, at lovens krav om indfødsret fraviges.«

§ 2

I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven), som ændret senest ved § 12 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Personer, som uden for begrænset fart erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på 56.900 kr. Har skibet en bruttotonnage på 500 t eller derover, udgør fradraget efter 1. pkt. 105.000 kr., medmindre skibet anvendes til regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU-medlemsstater.

Stk. 2. Personer, som uden for begrænset fart erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden, og som har en bruttotonnage på 20 t eller derover, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på 56.900 kr.

Stk. 3. Har en person kun lønindtægt som nævnt i stk. 1 eller stk. 2 i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved erhvervelse af lønindkomst ved arbejde udført om bord på skibe og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udvinding af kulbrinter uden for dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde, samt ved arbejde om bord på skole- og øvelsesskibe, jf. lov om maritime uddannelser.«

2. I § 15 ændres »§ 3, stk. 1« til: »§ 3, stk. 1-3« to steder.

§ 3

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 251 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 9 indsættes efter »afsked«: »og økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende«.

2. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til

1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne m.v., indtil hjemrejse finder sted, og

2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre af lovens bestemmelser.

Stk. 2. Der afsættes en særlig pulje til tilskud, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan træffe beslutning om, at den i stk. 2 nævnte pulje udgør finansiel sikkerhed til dækning af hjemrejseudgifter m.v., der er omfattet af reglerne i § 6, stk. 5, § 8, stk. 1, § 10, stk. 3, §§ 11-14, § 18, stk. 2, §§ 18 b, 19 og 30, § 48, stk. 2, og § 49.«

3. § 63, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Er den begåede forbrydelse en handling omfattet af artikel 3, 3bis, 3ter eller 3quater i FN’s konvention af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden som henholdsvis ændret og indsat ved protokollen af 1. november 2005 til denne konvention, kan skibsføreren dog overgive den mistænkte til vedkommende myndighed uden for riget.«

§ 4

I lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, som ændret ved lov nr. 212 af 28. marts 2001 og lov nr. 304 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »ind- som udland«: », herunder praktisk bistand til personer, der er efterladt på skibe, jf. § 10 a, stk. 1, i sømandsloven«.

2. § 2, 3. og 4. pkt., ophæves.

3. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Handelsflådens Velfærdsråd aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.«

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »på 140 øre pr. dag« til: », der betales«.

5. § 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Afgiften påhviler rederen og den søfarende med hver 70 øre pr. dag. For søfarende på skibe, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, betaler rederen dog en afgift på 200 øre pr. dag.«

6. § 5, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 5

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 493 af 12. maj 2010 og § 2 i lov nr. 251 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråds arbejde med rådgivning, vejledning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesmæssige aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 3 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen