Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0110
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om e-pengeinstitutters sikring af midler modtaget fra brugere med henblik på veksling til elektroniske penge1)

I medfør af § 39 l, stk. 3 og § 107, stk. 6, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelsen nr. 365 af 26. april 2011 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på virksomheder, der er meddelt tilladelse som e-pengeinstitut i henhold til § 39 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, og som samtidig udøver andre forretningsaktiviteter udover udstedelse af elektroniske penge, jf. lovens § 39 e, stk. 1, nr. 2-4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på midler,

1) som e-pengeinstituttet har modtaget fra brugere med henblik på veksling til elektroniske penge, herunder midler, der er modtaget i form af betalinger ved brug af et betalingsinstrument, og

2) som endnu ikke er vekslet til elektroniske penge og stillet til disposition for indehaveren ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget.

Sikring af midler

§ 2. E-pengeinstituttet skal sikre de i § 1 nævnte midler i overensstemmelse med stk. 2-3.

Stk. 2. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 kan opfyldes på en eller flere af følgende måder:

1) Ved indsættelse af midlerne på en særskilt konto, der betegnes ”sikringskonto”, i et kreditinstitut i overensstemmelse med § 3.

2) Ved investering i værdipapirer, der placeres i et særskilt værdipapirdepot, som betegnes ”sikkerhedsdepot”, i et kreditinstitut i overensstemmelse med § 4.

3) Ved etablering af garantistillelse i overensstemmelse med § 6.

Stk. 3. Den samlede sikkerhedsstillelse i henhold til stk. 2 skal til enhver tid svare til det samlede beløb, der opgøres i henhold til § 1, stk. 2. Ved investering i værdipapirer, jf. stk. 2, nr. 2, og ved etablering af garantistillelse, jf. stk. 2, nr. 3, skal dog tillægges en margin på 10 pct.

§ 3. Sikringskonti i henhold til § 2, stk. 2, nr. 1, skal være oprettet i et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. E-pengeinstituttet skal indhente kreditinstituttets notering af, at indeståendet udgør sikkerhedsstillelse for de krav på tilbagebetaling, som brugere af e-pengeinstituttets elektroniske penge omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod e-pengeinstituttet i tilfælde af, at e-pengeinstituttet tages under insolvensbehandling. E-pengeinstituttet er dog i forhold til kreditinstituttet berettiget til frit at disponere over indestående.

Stk. 3. Ved insolvensbehandling i henhold til stk. 2 forstås konkurs, akkordforhandling, rekonstruktion, insolvent dødsboskifte, gældssanering samt andre danske og udenlandske former for likvidation og saneringsforanstaltninger begrundet i skyldnerens insolvens, som defineret i artikel 2, nr. 1, litra j og k, i direktiv 2002/47/EF.

§ 4. Sikkerhedsdepoter i henhold til § 2, stk. 2, nr. 2, skal være oprettet i et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. De værdipapirer, som placeres i sikkerhedsdepotet, skal være sikre, likvide værdipapirer, hvorved forstås obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A-lande, jf. § 5, stk. 1, nr. 18, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. E-pengeinstituttet skal indhente kreditinstituttets notering af, at sikkerhedsdepotet udgør sikkerhedsstillelse for de krav på tilbagebetaling, som brugere af e-pengeinstituttets elektroniske penge omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod e-pengeinstituttet i tilfælde af, at e-pengeinstituttet tages under insolvensbehandling, jf. § 3, stk. 3. E-pengeinstituttet er dog i forhold til kreditinstituttet berettiget til frit at disponere over de værdipapirer, som er placeret i sikkerhedsdepotet.

§ 5. Når betingelserne i henholdsvis § 3, stk. 2, og § 4, stk. 3, er opfyldt, er de krav på tilbagebetaling, som brugere af e-pengeinstituttets elektroniske penge omfattet af § 1, stk. 2, måtte have mod e-pengeinstituttet beskyttet mod retsforfølgning fra e-pengeinstituttets øvrige kreditorer.

§ 6. Garantier i henhold til § 2, stk. 2, nr. 3, skal være stillet af et forsikringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke tilhører samme koncern som e-pengeinstituttet, og som er meddelt tilladelse her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Garantien skal stilles som selvskyldnerkaution til fordel for e-pengeinstituttets brugere af elektroniske penge og skal omfatte de krav på tilbagebetaling, som brugerne omfattet af § 2, stk. 1, måtte have mod e-pengeinstituttet i tilfælde af, at e-pengeinstituttet tages under insolvensbehandling.

§ 7. E-pengeinstituttet skal have betryggende forretningsgange, herunder kontrolforanstaltninger, der kan sikre overholdelse af e-pengeinstituttets forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse.

Tilsyn og straffebestemmelse

§ 8. E-pengeinstituttet skal hvert halve år indsende en opgørelse til Finanstilsynet, der viser det samlede udestående opgjort i henhold til § 1, stk. 2, i forhold til den etablerede sikkerhedsstillelse. Opgørelsen, der skal være foretaget henholdsvis pr. 31. december og 30. juni, skal være modtaget af Finanstilsynet senest henholdsvis den 1. marts og 1. september.

§ 9. Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 107, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Stk. 2. Overtrædelse af § 2, stk. 3, § 7 og § 8 straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Finanstilsynet, den 24. juni 2011

Ulrik Nødgaard

/ Julie Galbo

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der delvist gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF, (EU-Tidende 2009 nr. L 267, s. 7).