Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 251 af 30. marts 2011 om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven bestemmes, at lovens § 1 træder i kraft den 31. december 2011.

Søfartsstyrelsen, den 20. juni 2011

Frank B. Mortensen

/ Anita Vedsø Larsen