Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Fællesfondens regnskabsvæsen

Kapitel 2   Anvendelsesområde

Kapitel 3   Definitioner

Kapitel 4   Budget- og regnskabsmæssige forskrifter m.v.

Kapitel 5   Systemanvendelse

Kapitel 6   Disponering

Kapitel 7   Aflæggelse af regnskab

Kapitel 8   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

I medfør af § 10, § 11, stk. 1, nr. 5-6, § 12, § 15, stk. 1, § 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1352 af 5. december 2010, og § 4, stk. 3, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster fastsættes:

Kapitel 1

Fællesfondens regnskabsvæsen

§ 1. Fællesfondens regnskabsvæsen følger reglerne for statens regnskabsvæsen, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v., med de undtagelser, der er nævnt i denne bekendtgørelses kapitel 2-5 og 7-8.

Stk. 2. Kirkeministeren varetager de i § 6, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, stk. 3, § 25, stk. 3, § 34, stk. 1, § 42, § 46, stk. 3, § 49, stk. 1, og § 50 i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. nævnte kompetencer.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 2. Bestemmelserne om fællesfondens regnskabsvæsen finder anvendelse for:

1) Stiftsadministrationerne.

2) Institutioner, der er oprettet i medfør af lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster.

3) Institutioner, der er oprettet i medfør af bekendtgørelse nr. 1132 af 13. december 1996 om folkekirkens kirkemusikskoler.

4) Kirkeministeriets IT-kontor.

5) Folkekirkens administrative fællesskab.

Stk. 2. For andre myndigheder og institutioner, hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved tilskud fra fællesfonden eller som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra fællesfonden, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 1 - 4 og kapitel 6 – 8.

Stk. 3. For myndigheder og institutioner, der modtager tilskud fra fællesfonden, men ikke opfylder stk. 2, fastsættes krav til regnskab i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud.

Kapitel 3

Definitioner

§ 3. Folkekirkens fællesfond behandles som én virksomhed efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Folkekirkens administrative fællesskab, som er oprettet i henhold til lov nr. 210 om ændring af lov om folkekirkens økonomi af 20. marts 2006, forvaltes af stiftsøvrigheden for Lolland-Falsters Stift.

§ 4. De myndigheder og institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1-2 er regnskabsførende institutioner.

Kapitel 4

Budget- og regnskabsmæssige forskrifter m.v.

Fællesfondens likvide midler

§ 5. Folkekirkens administrative fællesskab modtager landskirkeskatten på vegne af fællesfonden.

Stk. 2. Bevillingerne af fællesfonden til de i § 2 nævnte myndigheder og institutioner udbetales månedligt af folkekirkens administrative fællesskab i henhold til institutionernes af Kirkeministeriet godkendte likviditetsbudgetter.

Stk. 3. Folkekirkens administrative fællesskab kan fravige stk. 2, i følgende tilfælde:

1) Ved udbetaling af mindre eller enkeltstående tilskud.

2) I særlige tilfælde efter bemyndigelse af Kirkeministeriet.

Stk. 4. Fællesfondens driftslikviditet anbringes efter folkekirkens administrative fællesskabs bestemmelse i danske realkreditobligationer, danske statsobligationer eller som bankindestående til bedst mulig forrentning under hensyn til fornøden likviditet. Driftslikviditeten anbringes i obligationer eller på konti i danske kroner.

Stk. 5. Folkekirkens administrative fællesskab kan optage lån i stiftsmidlerne efter bemyndigelse i hvert enkelt tilfælde af Kirkeministeriet.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

§ 6. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden har til opgave:

1) at have indseende i Kirkeministeriets budgetopfølgning af fællesfonden og løbende rådgive ministeriet herom,

2) at rådgive kirkeministeren om fastlæggelsen af fællesfondens budget og om eventuelle efterfølgende budgetændringer, og

3) at rådgive kirkeministeren efter anmodning i spørgsmål om fællesfonden.

§ 7. Budgetfølgegruppen består af:

1) En biskop.

2) En stiftamtmand.

3) En stiftskontorchef.

4) Et medlem udpeget efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd.

5) Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Provsteforening.

6) En repræsentant fra Kirkeministeriet.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af kirkeministeren for 4 år ad gangen og kan genudpeges.

Stk. 3. Budgetfølgegruppen vælger en formand af sin midte.

Stk. 4. Kirkeministeriet fungerer som sekretariat for budgetfølgegruppen.

§ 8. Budgetfølgegruppen indkalder årligt et eller to budgetsamråd med deltagelse af en læg repræsentant for hvert stift valgt af stiftsrådet samt én observatør fra Den danske Præsteforening og én observatør indstillet i fællesskab af kirkefunktionærernes faglige organisationer.

Stk. 2. Budgetsamrådet har til opgave at:

1) have indseende i fællesfondens årlige regnskab, og at

2) drøfte spørgsmål om prioritering af fællesfondens udgifter forud for budgetfølgegruppens rådgivning af kirkeministeren om fastlæggelsen af årets budget.

Budgetfastlæggelse

§ 9. Inden udgangen af marts måned udmelder Kirkeministeriet bevillingsrammer for de regnskabsførende institutioner for det følgende regnskabsår (benævnt budgetåret). Herudover indeholder rammerne ikke-bindende budgetoverslag for de følgende tre finansår (benævnt budgetoverslagsårene).

Stk. 2. På baggrund af de udmeldte bevillingsrammer udarbejder de regnskabsførende institutioner et budgetforslag for deres indtægter og udgifter på fællesfonden i det følgende regnskabsår. De nævnte forslag til budget indsendes til Kirkeministeriet inden den 1. juni. Eventuelle forslag til nye eller udvidede aktiviteter og medfølgende udgifter, som ligger uden for bevillingsrammen indsendes til Kirkeministeriet senest den. 1. maj.

Stk. 3. Sammen med budgetforslagene for det følgende regnskabsår skal de regnskabsførende institutioner indsende et overslag over institutionens budget for de 3 følgende år.

Stk. 4. Inden fællesfondens samlede budget fastlægges, skal budgetfølgegruppen høres og afgive indstilling til kirkeministeren om budgettet.

Stk. 5. Fællesfondens samlede budget fastlægges af kirkeministeren senest den 1. november. Kirkeministeriet udsender bevillingsbreve vedrørende fællesfondens udgifters afholdelse i umiddelbar forlængelse af budgettets fastlæggelse.

Stk. 6. Efterfølgende budgetændringer, herunder ændringer i løbet af budgetåret, kan besluttes af kirkeministeren efter høring af budgetfølgegruppen. Høring som nævnt i 1. pkt. kan dog undlades, hvis der er tale om mindre væsentlige budgetændringer, som er uden principiel betydning.

Kapitel 5

Systemanvendelse

§ 10. De regnskabsførende institutioner er forpligtet til at anvende det af Kirkeministeriet anviste koncernsystem. Kirkeministeren kan bestemme, at de regnskabsførende institutioner skal anvende de af Kirkeministeriet anviste betalings- og lønsystemer.

Kapitel 6

Disponering

§ 11. Disponering af fællesfonden sker i henhold til reglerne fastsat i Finansministeriets budgetvejledning samt øvrige bestemmelser, der gælder for disponering i staten.

Kapitel 7

Aflæggelse af regnskab

Generelle krav til regnskabsaflæggelsen

§ 12. Den enkelte regnskabsførende institution skal aflægge regnskab. Institutioner omfattet af § 2, stk. 1, skal herudover udarbejde en årsrapport. Regnskabsaflæggelsen og årsrapporten opstilles efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Kirkeministeriet udmelder på forhånd tidsfrister for aflæggelse af regnskabet og årsrapporten.

§ 13. Regnskabsførende institutioner som nævnt i § 2, stk. 1, aflægger regnskab i henhold til de regler, der til enhver tid er gældende for statens institutioner, og skal som minimum opfylde kravene i §§ 34 – 36, stk. 1, og § 37 i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Kirkeministeriet godkender de i stk. 1 nævnte institutioners årlige regnskaber over for Rigsrevisionen.

Stk. 3. Kirkeministeriets godkendelse af de årlige regnskaber sker via en samlet regnskabserklæring, hvori det oplyses:

1) om der er ændringer i regnskabsprincipperne, der har betydning for vurderingen af regnskabet for det pågældende regnskabsår,

2) om regnskabet indeholder alle fællesfondens delregnskaber,

3) om forbruget af bevillinger er opgjort korrekt,

4) om aktiver og passiver er opgjort korrekt,

5) om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

6) om der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

§ 14. Institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 2, aflægger regnskaber i henhold til bestemmelserne i § 38 i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.

§ 15. Årsrapporten for de regnskabsførende institutioner indsendes underskrevet af stiftsøvrigheden, bestyrelsen, ledelsen eller menighedsrådet til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen inden den til en hver tid gældende frist i staten.

Konsolideret regnskab for fællesfonden

§ 16. Regnskabsoplysninger i henhold til indsendte årsregnskaber indgår i Kirkeministeriets aflæggelse af et konsolideret regnskab for fællesfonden.

Stk. 2. De regnskabsførende institutioner skal i det omfang Kirkeministeriet bestemmer det, tilvejebringe supplerende regnskabsmateriale til brug ved aflæggelsen af fællesfondens konsoliderede regnskab, herunder sådanne noter og oversigter over aktiviteterne, som er nødvendige for regnskabets rette forståelse.

Stk. 3. Kirkeministeriet udarbejder årsrapport for fællesfonden inden den 1. juli i året efter regnskabsårets udløb.

Revision

§ 17. De regnskabsførende institutioners årsregnskaber samt fællesfondens konsoliderede årsregnskab revideres af Rigsrevisionen.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden ophæves.

Kirkeministeriet, den 1. juni 2011

Per Stig Møller

/ Jan Stampe Madsen