Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag

§ 1

I bekendtgørelse nr. 917 af 28. september 2009 om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag, som ændret ved bekendtgørelse nr. 427 af 22. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Statsforvaltningernes internationale kompetence til at behandle sager om børne- og ægtefællebidrag, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er reguleret af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen), jf. bekendtgørelse om gennemførelse af underholdspligtforordningen, og af konvention af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Luganokonventionen), jf. bekendtgørelse om anvendelse af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. på konventionen af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Luganokonventionen).«

2. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Er sagen omfattet af artikel 3, litra c-d, i underholdspligtforordningen eller af artikel 5, nr. 2, litra b-c, i Luganokonventionen, indgives ansøgningen til den statsforvaltning, der efter disse bestemmelser skal behandle den.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2011.

Justitsministeriet, den 15. juni 2011

Lars Barfoed

/ Lars Thøgersen