Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0018
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af søulykker, dødsfald samt hændelser til søs1)

I medfør af § 4, stk. 3 og § 32, stk. 4 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 457 af 18. maj 2011, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Når der på et dansk skib eller på et udenlandsk skib på dansk territorialfarvand indtræffer en søulykke eller en hændelse til søs, eller der om bord på skibet eller fra dette er indtruffet dødsfald, skal Søfartsstyrelsen straks underrettes herom.

Stk. 2. Det påhviler skibets fører og reder at sikre, at indberetning sker. Hvis ulykken er sket på et offshoreanlæg, som er omfattet af lov om sikkerhed til søs, påhviler pligten tillige den for anlægget ansvarlige.

Stk. 3. Har ulykken medført, at personer, der udfører arbejde på danske skibe, ikke har kunnet varetage deres sædvanlige arbejde i mere end en dag udover tilskadekomstdagen, skal der tillige indgives anmeldelse af arbejdsulykken efter teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

§ 2. Ved søulykker forstås tilfælde, som er opstået i forbindelse med et skibs drift og som har indebåret:

1) at en person er faldet over bord, kommet alvorligt til skade eller er omkommet

2) en kollision, en påsejling, en grundstødning, en brand, en eksplosion, lækage, slagside, kæntring, eller at et skib bliver umanøvredygtigt, må anses for forlist eller har måttet forlades

3) materiel skade på et skib eller havneinfrastruktur uden for skibet, som kunne bringe sikkerheden i alvorlig fare, eller

4) at der som følge af skader på et eller flere skibe er opstået alvorlig skade på miljøet, eller der har været risiko for sådanne skader.

Stk. 2. Ved hændelser forstås tilfælde til søs, hvor der ikke er indtrådt en søulykke, men hvor der i direkte forbindelse med skibets drift har været nærliggende fare herfor (eksempelvis fare for kollisioner, grundstødninger, brand eller påsejlinger).

§ 3. Anmeldelsespligten efter § 1 omfatter ikke søulykker mv., som alene involverer fritidsfartøjer, der ikke anvendes erhvervsmæssigt.

§ 4. Søfartsstyrelsen underretter straks Den Maritime Havarikommission om modtagne indberetninger.

Stk. 2. Den Maritime Havarikommission anmelder ulykker og hændelser, som er omfattet af Rådets direktiv 2009/18/EF til den europæiske database for Ulykker til Søs (EMCIP). Søfartsstyrelsen bistår hermed.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2011.

Søfartsstyrelsen, den 14. juni 2011

Frank Bjerg Mortensen

/ Anja Krabbe Thomns

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF, EU-Tidende nr. L 131 af 28. maj 2009, side 114-127.