Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse og ændring af visse cirkulærer på Personalestyrelsens område vedrørende turnus og mobilitet for fuldmægtige

(Til samtlige ministerier mv.)

Som led i Finansministeriets bestræbelser på at fremme enkel personaleadministration og skabe øget lokalt ledelsesrum afskaffes den centrale turnusordning for både overenskomstansatte og tjenestemandsansatte fuldmægtige pr. 1. april 2011. Dermed sker der en øget decentralisering af arbejdet med kompetenceudvikling og mobilitet.

1. Følgende cirkulærer ophæves med virkning fra 1. april 2011:

a) Cirkulære nr. 6945 af 6. december 1985 om omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten (turnusordning)

b) Cirkulære nr. 58 af 14. marts 1994 om mobilitet for fuldmægtige

2. I cirkulære nr. 142 af 6. oktober 1989 om turnusordning for tjenestemandsansatte fuldmægtige ophæves pkt. nr. 1 og 2 med virkning fra 1. april 2011.

3. Det er herefter op til det enkelte ministerium, om man ønsker at anvende en turnusordning, og hvordan en ordning i givet fald skal udformes.

4. Der er ikke foretaget ændringer i reglerne om ydelse af turnustillæg til overenskomstansatte fuldmægtige på gammelt lønsystem og til tjenestemandsansatte fuldmægtige. Der ydes således fortsat turnustillæg i overensstemmelse med betingelserne i Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten af 1. oktober 2008 nr. 061-08, bilag 6, samt Cirkulære om turnusordning for tjenestemandsansatte fuldmægtige af 6. oktober 1989 nr. 142, bilag 1.

Personalestyrelsen, den 14. juni 2011

Tina Feldt Jessing

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 028-11