Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom og cirkulære om sygedagslister

§ 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har som led i overenskomstforhandlingerne 2011 aftalt at ophæve aftale af 1. marts 1973 om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom med virkning fra 1. juni 2011.

§ 2. Finansministeriets cirkulære nr. 47 af 19. marts 1992 om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom ophæves.

§ 3. Tjenestemænd i staten følger herefter de almindelige regler om forhold i forbindelse med sygefravær, herunder delvist sygefravær.

Stk. 2. Ophævelsen af aftalen og cirkulæret berører ikke tjenestemænds ret til sygeløn eller optjening af lønanciennitet og pensionsalder under sygefravær.

§ 4. Finansministeriets cirkulære nr. 177 af 16. september 1994 om sygedagslister ophæves.

§ 5. Ophævelsen af cirkulæret berører ikke ansættelsesmyndighedens pligt til at sikre fornøden dokumentation for sygefravær til brug for afskedssager mv.

§ 6. Cirkulæret har virkning fra den 1. juni 2011.

Personalestyrelsen, den 15. juni 2011

Lidia Bay

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 029-11