Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af timebanken til tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap

I medfør af § 12, stk. 5, i lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap fastsættes:

§ 1. Timebanken efter lovens § 12 udgør årligt 7 timer per bruger.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning fra den 1. januar 2011.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Karin Ingemann