Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Organisation m.v.

Kapitel 2   Regnskabsaflæggelse

Kapitel 3   Revision

Kapitel 4   Godkendelse af årsrapport m.v.

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.

I medfør af § 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Organisation m.v.

§ 1. Byggeskadefondens to afdelinger (Afdeling A og Afdeling B) udgør hver en selvstændig økonomisk enhed, der kun hæfter for forpligtelser, som vedrører den pågældende afdeling.

Stk. 2. Fondens fællesudgifter fordeles forholdsmæssigt mellem Afdeling A og Afdeling B i forhold til de opgaver, der udføres for de to afdelinger. Afdelingerne hæfter solidarisk over for tredjemand for de udgifter, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 3 . Udlån mellem Afdeling A og Afdeling B skal forrentes med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens udlånsrente på lånetidspunktet, med et tillæg på 2 procentpoints. Uanset lånets løbetid skal lånet rentetilpasses én gang årligt, første gang den 1. juli 2012. Mellem hver rentetilpasning skal renten være fast.

§ 2. Fonden drager omsorg for, at hver afdelings udgifter til 1-års og 5-års eftersyn inden for en 3-års periode i gennemsnit ikke overstiger ½ pct. af byggeriernes eller renoveringernes anskaffelsessum.

Kapitel 2

Regnskabsaflæggelse

§ 3. Byggeskadefondens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Fondens årsrapport består af en hovedårsrapport (en konsolideret årsrapport) og særskilte årsrapporter for Afdeling A og Afdeling B.

Stk. 3. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet.

Stk. 4. Årsrapporten skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og med foretagelse af de nødvendige afskrivninger.

Stk. 5. Reglerne i årsregnskabsloven finder anvendelse, medmindre lov om almene boliger m.v., anden lovgivning, denne bekendtgørelse eller regler for fondens virksomhed fastsat i medfør af lov, herunder fondens vedtægter, fraviger disse regler.

Kapitel 3

Revision

§ 4. Revisionen udføres af en godkendt revisor, der er udpeget af Socialministeriet efter indstilling fra fonden.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse om grundene til fratrædelsen.

§ 5. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastsat i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsrapporten er rigtig, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 6. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af fondens midler og drift.

§ 6. Revisionens omfang afhænger af fondens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 7. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen, jf. § 6, undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af udlåns- og tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision, jf. 2. pkt., udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision ved som udgangspunkt at foretage stikprøvevise undersøgelser af regnskabsposterne og andre regnskabsoplysninger. Uanmeldt beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af fondens midler og drift. Revisionen udføres med udgangspunkt i fondens rapportering om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Stk. 3. Ved den afsluttende revision påses det, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

§ 8. Fonden skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fondens årsrapport og forvaltning. Fonden skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 9. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med fondens administration, herunder særligt fondens forvaltning af offentlige midler, påhviler det revisor straks at give fondens bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at fondens bestyrelse inden 3 uger giver Socialministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 10. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 2. I revisionsprotokollen skal indføres oplysninger om

1) hvilke revisionsarbejder, der er udført, samt resultatet heraf, herunder resultatet af foretagne beholdningseftersyn,

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende bogholderi, regnskabsvæsen eller intern kontrol, og

3) øvrige væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende fondens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for fondens formål.

Stk. 4. Det skal i revisionsprotokollen til årsrapporten oplyses,

1) om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) om revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige, kommunale og regionale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

4) om revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige, kommunale og regionale midler er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

Stk. 6. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 11. Den reviderede årsrapport forsynes med en påtegning, hvoraf skal fremgå, at årsrapporten er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Påtegning skal ske særskilt på hovedårsrapporten og på årsrapporterne for Afdeling A og Afdeling B. Forbehold skal fremgå af påtegninger. Påtegninger skal afgives efter bestemmelser i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

Kapitel 4

Godkendelse af årsrapport m.v.

§ 12. Den godkendte hovedårsrapport og årsrapporterne for Afdeling A og Afdeling B skal underskrives særskilt af bestyrelsen og påtegnes særskilt af revisor, jf. § 11.

Stk. 2. Den påtegnede årsrapport samt en genpart heraf skal sammen med genpart af årets revisionsprotokol indsendes til Socialministeriet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 13. Fonden udarbejder en beretning om sin virksomhed og indvundne erfaringer i det forløbne regnskabsår. Beretningen indsendes samtidig med fondens årsrapport til Socialministeriet.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2009 om Byggeskadefondens årsrapporter m.v.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Mikael Lynnerup Kristensen