Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om mørkt tøj til kordegne

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 12. december 1988 om aftale om uniformsanskaffelser til tjenestemænd og i medfør af aftale mellem Kirkeministeriet og CO10, som blev indgået i forbindelse med forhandling om overenskomst, er der indgået følgende aftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kordegneforening:

§ 1. Dette cirkulære finder anvendelse for kordegne omfattet af organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker samt for kordegne ansat som tjenestemænd.

§ 2. Kordegne er berettiget til udlevering af et sæt mørkt tøj, hvis menighedsrådet har stillet krav om, at kordegnen under gudstjeneste og kirkelige handlinger skal bære mørkt tøj.

Stk. 2. Anmodning om udlevering af mørkt tøj kan herefter tidligst på ny rejses efter 4 år.

§ 3. Ved fratrædelse inden 4 år efter udleveringen af mørkt tøj, skal kordegnen levere tøjet tilbage. Efter aftale med menighedsrådet kan kordegnen beholde det mørke tøj mod at betale et beløb svarende til den forholdsmæssigt tilbageværende værdi af det mørke tøj, idet dette forudsættes afdraget med lige store beløb inden for en periode på 4 år fra udleveringen.

§ 4. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2011.

Stk. 2. Samtidig bortfalder cirkulære af 20. august 1998 om mørkt tøj til kordegne.

Kirkeministeriet, den 8. juni 2011

Sine Dreyer
Specialkonsulent