Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Strandbeskyttelseslinjen

Kapitel 2   Flerårige energiafgrøder inden for sø- og åbeskyttelseslinjen

Kapitel 3   Underretning

Kapitel 4   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer1)

I medfør af § 15, stk. 5, § 16, stk. 4, § 67, stk. 2, § 69, stk. 5, og § 87, stk. 5, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 553 af 1. juni 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Strandbeskyttelseslinjen

§ 1. Bestemmelserne i lovens § 15 stk. 1, gælder ikke for:

1) diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg og foranstaltninger, der udføres som led i en kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, og hvortil der på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse,

2) udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel med henblik på anlæg og foranstaltninger efter nr. 1, og

3) sådanne bade- og bådebroer, der er omfattet af Transportministeriets bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

Stk. 2. Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og af bade- og bådebroer, jf. stk. 1, nr. 3, må ikke forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til naturen, jf. lovens § 22, stk. 3.

Skovbyggelinjen

§ 2. Før der træffes afgørelse om dispensation fra bestemmelsen i lovens § 17, stk. 1, vedrørende skovbyggelinjen, skal kommunalbestyrelsen give den pågældende skovejer lejlighed til at udtale sig om det ansøgte.

Kapitel 2

Flerårige energiafgrøder inden for sø- og åbeskyttelseslinjen

§ 3. Forbuddet i lovens § 16, stk. 1 mod tilplantning gælder ikke for tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder, der plantes uden for områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder for tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af følgende arter:

1) Pileslægten (Salix sp.),

2) Poppelslægten (Poppulus sp.),

3) Rødel (Alnus glutinosa),

4) Ask (Fraxinus excelsior) og

5) Hassel (Corylus avellana),

der plantes i ren eller blandet bestand, og som høstes mindst hvert tiende år. I områder, hvor skovplantning er uønsket ifølge en endeligt vedtaget kommuneplan eller kommuneplantillæg, må der ikke høstes med længere mellemrum end hvert femte år.

Stk. 3. Flerårige energiafgrøder, der er plantet som nævnt i stk. 1, som ikke høstes som nævnt i stk. 2, betragtes som skovtilplantning, dvs. tilplantning, der ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående dispensation efter lovens § 65, stk. 2.

§ 4. Arealer, der ligger nærmere end 300 m fra et internationalt naturbeskyttelsesområde, kan tilplantes med de flerårige energiafgrøder, som er nævnt i § 3, hvis kommunalbestyrelsen har godkendt, at plantningen ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, jf. lovens § 16, stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved sin afgørelse efter lovens § 16, stk. 3, vurdere, om tilplantningen kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at tilplantningen kan påvirke området væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af tilplantningens virkninger på området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at tilplantningen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles godkendelse til det ansøgte.

Kapitel 3

Underretning

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende lovens §§ 16 - 19 til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Naturstyrelsen og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Stk. 2. Naturstyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende lovens § 15 til de i stk. 1, nr. 1-2 og 4 nævnte personer og myndigheder.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen henholdsvis Naturstyrelsen herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens, henholdsvis Naturstyrelsens, underretning om dispensationer fra bestemmelserne i lovens §§ 15-19, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens underretning om afgørelser efter lovens § 16, stk. 3, jf. § 5 i denne bekendtgørelse, om at tilplantning ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, skal indeholde oplysning om, at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Naturstyrelsen, giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Offentliggørelse af afgørelser

§ 6. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Naturstyrelsen, skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i lovens §§ 15-19 samt afgørelser efter lovens § 16, stk. 3, om at tilplantning ikke vil skade et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Endvidere offentliggøres andre sådanne afgørelser, når de ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 5, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Offentliggørelse sker enten ved bekendtgørelse i de stedlige dag- og ugeaviser efter Naturstyrelsens eller kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse eller annonceres samme steds med en henvisning til Naturstyrelsens eller kommunalbestyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Bekendtgørelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen eventuelt er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Naturstyrelsen, skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Offentliggørelse af miljøministerens afgørelser om ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjer

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de afgørelser, som Naturstyrelsen træffer i henhold til lovens § 69, stk. 1, vedrørende ændring eller ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjer i lovens §§ 8 og 15 - 18.

Stk. 2. Offentliggørelse finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og stk. 3, nr. 1-2.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 866 af 21. juni 2007 om bygge- og beskyttelseslinjer ophæves.

Miljøministeriet, den 1. juli 2011

Karen Ellemann

/ Sven Koefoed-Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368.