Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

(Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelse)

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 580 af 1. juni 2010 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. (Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelse) fastsættes, at lovens § 3, nr. 2, i træder i kraft den 1. august 2011.

Undervisningsministeriet, den 22. juni 2011

Troels Lund Poulsen

/ Silvia Fernandez